اکولوژي زراعی

اکولوژي زراعی

دریافت

اکولوژي زراعی

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

جزئیات و دریافت

اکولوژي زراعی

فصل 1 :گیاه
و محیط 
1- نور  نور خورشید نخستین منبع انرژي در اکوسیستمها میباشد. نور از
طریق فتوسنتز توسط گیاه گرفته شـده و انـرژي آن در پیوندهاي شیمیایی اجزاي الی
ذخیره میشود. نور خورشید همچنین آب و هواي زمین را به
جریان میاندازد. 

انـرژي نـور از طریق تبدیل شدن به
حرارت الگوهاي ریزش باران، درجه حرارت سطحی، باد و رطوبت را تحت تأثیر قرار میدهد،
بـه  طریقی که از این عوامل محیطی در
تعیین چهره آب و هواي زمین سهیم بـوده و همچنـین از اهمیـت قابـل تـوجهی در کشاورزي برخوردار هستند.  تشعشع خورشیدي 
انرژي دریافتی از زمین از خورشید به صورت امواج
الکترومغناطیس با طول موجهـاي کمتـر از 0/001 نـانومتر (nm) تـا  بیشتر از 1/000/000/000 نانومتر است.

این انرژي تحت عنوان طیف
الکترومغناطیس شـناخته شـده اسـت. قسـمتی از طیف الکترومغناطیس که حدوداً بین 1 نانومتر و 1/000/000
نانومتر است به عنوان نور در نظر گرفته میشود کـه البتـه همۀ آن قابل رؤیت نیست.
نور با طول موجی بین 1 تا 390 نانومتر نور فرابنفش است.

نور مرئی جزء بعدي است و از نور 
با طول موج بین 400 تا 760 نانومتر تشکیل میشود. نوري با
طول موج بلندتر از 760 و کوتاهتر از 1/000/000 نانومتر به عنوان نور مادون قرمز شناخته میشود و نظیر نور فرابنفش
بـراي انسـان قابـل رؤیـت نیسـت. در شـکل 1 چگـونگی  تقسیمبندي طیف الکترومغناطیس به عنوان انرژي نشان داده شده است. 
شکل 1. طیف الکترومغناطیس.  خورشید طیف کاملی از انرژي الکترومغناطیس را متصاعد میکند. 
اتمسفر به عنوان پالایش کننده و
منعکس کننده  هنگامی که نخستین پرتوها از خورشید به خارجیترین سطح اتمسفر
زمین میرسد، شامل تقریباً 10 درصد نور فرابنفش
(50 ،(UV درصد نور مرئی و 40 درصد مادون قرمز (IR) یا انرژي حرارتی است. زمانی که ایـن نـور بـا اتمسـفر زمـین برخورد میکند، براي آن چندین حالت ممکن است صورت پذیرد.
مقادیري از نور، پراکنده یا پخش میشود. مسیر آن بـه سمت سطح به علت تداخل مولکولهاي موجود در اتمسفر تغییر
میکند، اما طول مـوج آن در ایـن فعـل و انفعـال تغییـر نمییابد. بیشتر نورهاي
پراکنده شده به سطح زمین میرسند اما این فرایند به اتمسفر رنـگ آبـی بـینظیـري
مـیدهـد. «18» زراعت  مقداري از
نورهاي منعکس شده از اتمسفر به فضا برگشت میکند، طول موج این نورها نیز در این
فرایند تغییر نمییابد و سرانجام مقادیري از نور به وسیله آب، غبار، دود، ازون، دي
اکسید کربن و سایر گازها در اتمسفر جذب میشـوند.

انـرژي  جذب نشده براي مدتی ذخیره شده و سپس به صورت امواج بلند حرارتی مجدداً
تشعشع مییابند. تقریبـاً همـۀ نورهـاي فرابنفش با طول موج 300 نانومتر یا کمتر قبل از برخورد با
سطح زمین به وسیله اتمسفر زمـین جـذب مـیشـود. 

(نـور فرابنفش با طول موج کوتاهتر
از 200 نانومتر براي موجودات زنده بالقوه مرگآور است.) نوري که توسط اتمسفر منعکس 
یا جذب نشده از اتمسفر عبور کرده و به سطح زمین میرسد. این
انرژي غالباً نور مرئـی اسـت، امـا شـامل مقـداري نـور فرابنفش و مادون قرمز نیز میباشد. نوري که به سطح زمین
میرسد به وسیله خاك، آب و موجودات زنده جذب میشود.  مقداري از انرژي جذب شده به اتمسفر منعکس میشود و مقداري به
صورت انرژي حرارتی بازتابش مییابـد. در ایـن جـا جذب انرژي نورانی به وسیله گیاه و نقش آن در فتوسنتز
موردنظر ما میباشد.  اهمیت اکولوژیکی نور در زمین  کلیۀ امواج نوري که به سطح زمین میرسند براي موجودات زنده
اهمیت دارند. در مقیاس زمانی تکامل، موجـودات زنـده به روشهاي مختلفی خود را براي مکانی که اشغال میکنند با
طیفهاي نوري مختلـف سـازگار کـردهان. ایـن سـازگاري از جذب انرژي فعال تا اجتناب براي جلوگیري از قرار گرفتن در
معرض نور خورشید متفاوت است.  نور فرابنفش 
با وجود این حقیقت که نور فرابنفش دیده نمیشود، در واکنشهاي
شیمیایی مشخص گیاه میتواند بسیار فعال باشد. نـور فرابنفش همراه با سایر طول موجهاي کوتاه نور مرئی جهت تحریک
تشکیل رنگدانههایی که به عنوان آنتوسیانین شناخته میشوند نقش داشته و میتواند در فعالیتهاي سیستم هورمونی که
در افزایش ارتفاع ساقه و نیز فتوتروپیسم حائز اهمیـت هستند دخیل باشد.  اما به طور کلی به این علت که اشعۀ فرابنفش میتواند براي
بافتهاي گیاهی مضر باشد و مقدار کل انرژي کـه بـه صـورت امواج فرابنفش به سطح زمین میرسد بسیار کاهش یافته است،
گیاهان براي استفاده از آن سازگاري زیادي نیافتهاند. در عوض غالباً از اشعه ماورابنفش اجتناب میکنند. لایۀ اپیدرم
اکثر گیاهان مقادیر زیادي از اشعۀ فرابنفش مضر را گرفتـه و مانع از رسیدن آن به بافتها و سلولهاي حساس میشوند. کاهش
لایه ازون بـالاي اتمسـفر باعـث بـروز اثـر منفـی اشـعۀ فرابنفش برروي گیاهان و جانوران میباشد. اکولوژي زراعی« 19»

  تشعشع فعال فتوسنتزي  در اکوسیستمهاي کشاورزي انرژي نورانی در طیف مرئی از
بیشترین اهمیت برخوردار است. بسته به شرایط منطقهاي آب و هوا، 40 تا 60 درصد کل انرژي تشعشعی خورشیدي به سطح زمین
میرسد. آنچه بـه نـام تشعشـع فعـال فتوسـنتزي شناخته شده است (PAR)، مقدار نوري است با
طول موجهاي بـین 400 تـا 760 نـانومتر. گیاهـان سـبز بـدون وجـود ترکیبی از طول موجهاي طیف نور مرئی رشد نخواهند کرد. 
نورهاي موجود در طیف نور مرئی اهمیت یکسانی در فتوسنتز
ندارند. دریافت کنندههاي نوري کلروفیل بیشترین جذب را از نور بنفش، آبی و قرمز دارند و نور سبز و زرد در این
رابطه مهم نیستند. نظر به این که کلروفیل نمیتواند نور سبز را به خوبی جذب کند، بخش بیشتر آن منعکس شده و سبب میشود گیاهان
سبز به نظر آیند.  در شکل 1-2 ملاحظه میشود که چگونه جذب کلروفیل متناسب با
طول موج تغییر میکند. طول موجهایی از نور که به وسیلۀ کلروفیل جذب میشود طول موجهایی هستند که در آنها
فتوسنتز بیشترین کارآیی را داراست.  نور مادون قرمز 
انرژي نور قرمز با طول موج برابر با 800 تا 3000 نانومتر که
در بعضی موارد به عنوان محدودة نور مادون قرمز نزدیک به آن اشاره میشود نقش مهمی بر هورمونهـا ي مـؤثر در
جوانـهزنـی، واکنشـهاي گیاهـان بـه تغییـرات طـول روز و سـایر فرآیندهاي گیاهی دارد.  شکل 1-2. جذب کلروفیل در رابطه با طول موج نور. 
ویژگیهاي تابشی نور مرئی  انرژي موجود در نور مرئی یا محدود PAR به وسیلۀ فتوسنتز به انرژي شیمیایی تبدیل میشـود و بـه صـورت
بیومـاس گیاهی درمیآید که در نهایت باعث تولید محصولات کشاورزي
میشود.  کیفیت نور 
نور مرئی میتواند براساس مقادیر نسبی رنگهاي تشکیل دهندة
خود تغییر کند به این ترتیب کیفیت نور مطرح میشـود.  بخش عمدة نور مستقیم خورشید در سطح زمین در مرکز طیف نور
مرئی قرار دارد و از دو طرف بـه تـدریج بـه نورهـاي بنفش و قرمز منتهی میشود. نور پخش شده از آسمان نظیر آنچه
در سایۀ یک ساختمان وجـود دارد، بـه طـور نسـبی از نظر نور آبی و بنفش غنیتر است. با توجه به این که بخشهاي
مختلف نور مرئی مـیتوانـد در فتوسـنتز کـارآیی متفـاوتی«20» زراعت 
داشته باشد، بنابراین کیفیت نور میتواند نقش مهمی بر کارآیی
فتوسنتز داشته باشد.

نفخ  ساپونینهاي گیاهی در یونجه وسیعاً بررسی و مطالعه شدهاند؛
زیرا اعتقاد بر این است که آنها موجب نفخ میشوند. تخمیر میکروبی مواد علوفهاي در شکمبه به تولید مقدار زیادي گاز
میانجامد که بعداً به داخل دیوارة شکمبه جذب میشود؛ بـه درون هزارلا میرود یا غالباً با آروغ خارج میشود. به وجود
آمدن یک کف غلیظ با ثبات در شکمبه از تخلیۀ گاز به شـکل آروغ جلوگیري می کند. این کف ممکن است گازها را در محفظههاي
وسیعی نگهدارد (نفخ گاز آزاد) و یا در محفظههاي کوچکی جمع کند (نفخ کف آلود) و احتمالاً بر اثر تعلیف که یک
جیرة غذایی متـراکم در غـذاي حیـوان، بـر اثـر تعلیـف علوفۀ خشک بقولات، و یا بیشتر بر اثر چرا در چراگاهی با
مقدار زیادي بقولات ایجاد میشود.  عدم خروج گازهاي جمع شده به صورت کف، موجب میشود که شکمبه
باد کند؛ به این ترتیب که یا به دیافراگم (میـان پرده) فشار میآورد و آن را تحرك میاندازد و یا رگهاي اصلی
پشت را که از طریق آنها خون به قلب میآید و از آن خارج میشود، تنگ میکند. در هر مورد، مرگ حیوان به دلیل خفگی رخ
میدهد. نفـخ عامـل خسـارات کلـی بـراي گـاوداران سراسر جهان است. در نتیجه، روشهاي جلوگیري از نفخ سریعاً
مورد بررسی قرار گرفته اند. معمولترین روش، کوشـش در جلوگیري از گسترش کف در شکمبه یا کاهش آن است که این امر با
کاستن از مقدار مواد کـف سـاز در مـواد گیـاهی از طریق شیوههاي اصلاح گیاه صورت می گیرد 

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
تعداد مشاهده:
92
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 375

حجم فایل:6,405
کیلوبایت

 قیمت:

11,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

اکولوژي زراعی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها این محصول در 375 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

برچسب ها:
دانلود کتاب اکولوژي زراعی رشته زراعت دانلود کتاب اکولوژي زراعی رشته زراعت دانلود کتاب اکولوژي زراعی رشته زراعت اکوسیستم امواج الکترومغناطیس

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان

  تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان دریافت تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

  جزوه مجموعه تست رشته تغذیه دریافت جزوه مجموعه تست رشته تغذیه دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت جزوه مجموعه تست رشته تغذیه   مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال…

 • پروپوزال رشته دندانپزشکی

  پروپوزال رشته دندانپزشکی دریافت پروپوزال رشته دندانپزشکی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال دندانپزشکیفهرست مطالب :عنوان پروپوزالجدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاورجدول اطلاعات مربوط به پروپوزالتعریف مسالهبیان مسالهاهداف تحقیقسوال های اصلی تحقیقپیشینه تحقيق ضروت انجام تحقيقفرضيه…

 • تحقيق تفاوت هاي مديريت و رهبري

  تحقيق تفاوت هاي مديريت و رهبري دریافت تحقيق تفاوت هاي مديريت و رهبري دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:چنان كه پيش از اين يادآور شديم، مديريت به معني اداره كردن سازمان هاي نسبتاً…

 • تحقیق در مورد متون فيلم برداري و تصويربرداري

  تحقیق در مورد متون فيلم برداري و تصويربرداري دریافت تحقیق در مورد متون فيلم برداري و تصويربرداري دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه آنان كه سوداي حرفة فيلمبرداري سينمايي را در…

 • تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسه

  تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسه دریافت تحقیق سياست هاي آموزشي فرانسه دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  سياست هاي آموزشي فرانسه،در قالب Word و در 173 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • پروژه آمار نظرسنجي تلفني درباره محرم وعزاداری

  پروژه آمار نظرسنجي تلفني درباره محرم وعزاداری دریافت پروژه آمار نظرسنجي تلفني درباره محرم وعزاداری دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت توضیحات:در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجي تلفني و بدست آوردن آمارها، پردازش و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران

  تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران دریافت تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:در حال حاضر بخش کشاورزی و تولید پیله در برخی کشورها…

 • دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال

  دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال دریافت دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت آشنایی با محیط کار:شرکت رفان یک شرکت تولید کننده قفل…

 • تحقیق در مورد جبران خلیل جبران

  تحقیق در مورد جبران خلیل جبران دریافت تحقیق در مورد جبران خلیل جبران دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :ادیب و نقاش لبنانی صاحب مکتب ادبی جبرانیسم در ادبیات معاصر…

 • پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2

  پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2 دریافت پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2 دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع پیام رمزرا پیدا کن 2 ،در قالب ppt…

 • تحقیق بررسي حقوق زن در اسلام

  تحقیق بررسي حقوق زن در اسلام دریافت تحقیق بررسي حقوق زن در اسلام دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:انسان از گذشته‏ هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و در جهت تأمين…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان هرمزگان

  نقشه منحنی های هم تبخیر استان هرمزگان دریافت نقشه منحنی های هم تبخیر استان هرمزگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می…

 • پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School

  پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School دریافت پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مکتب شيکاگو ،با فرمت ppt و در 34 اسلاید قابل ویرایشفهرست مطالب:استفاده از اسکلت…

 • پاورپوینت معماری اتاق خواب تک نفره و دو نفره

  پاورپوینت معماری اتاق خواب تک نفره و دو نفره دریافت پاورپوینت معماری اتاق خواب تک نفره و دو نفره دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اتاق خواب تک نفره و دو…

 • پاورپوینت آشنايي با ISMS

  پاورپوینت آشنايي با ISMS دریافت پاورپوینت آشنايي با ISMS دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت بخشی از متن:ISMS چيست؟برگرفته از کلمات زير و به معناي “سيستم مديريت امنيت اطلاعات” است.Information Security Management SystemISO…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آباده (واقع در استان فارس)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • تحقیق بررسی ورزش شنا

  تحقیق بررسی ورزش شنا دریافت تحقیق بررسی ورزش شنا دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شنا ،در قالب Word و در 49 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب مقدمه     تاريخچه‌ي شنا در…

 • پاورپوینت نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان

  پاورپوینت نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان دریافت پاورپوینت نقش بازی در بهبود مشکلات خوانداری دانش آموزان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع نقش بازی…

 • مقاله مهدويت

  مقاله مهدويت دریافت مقاله مهدويت دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت بخشي از مقدمه:مهدويت در مفهوم مداخله خداوند در تاريخ بشر ـ از طريق تعيين مهدي (شخص به درستي هدايت شده) براي رهايي مردم از…

 • تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري

  تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري دریافت تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع كنترل كردن آلودگي هواي شهري،در قالب Word و در 17 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • لیست شرکتهای پخش مواد غذایی زنجان

  لیست شرکتهای پخش مواد غذایی زنجان دریافت لیست شرکتهای پخش مواد غذایی زنجان دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:اين فايل اکسل  شامل شركتهاي پخش مواد غذايي زنجان مي باشد به انضمام شركتهايي كه با اين پخشها…

 • نکات تکمیلی (حسابرسی) رشته حسابداری

  نکات تکمیلی (حسابرسی) رشته حسابداری دریافت نکات تکمیلی (حسابرسی) رشته حسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت  نکات تکمیلی (حسابرسی)  رشته حسابداری   توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد …

 • روش های تست های حاملگی

  روش های تست های حاملگی دریافت روش های تست های حاملگی دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:امروزه براي انواع تست هاي حاملگي، كيت هاي ارزان قيمتي در دسترس هستند كه سريعاً يعني در…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اهواز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان اهواز (واقع در استان خوزستان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • تحقیق در مورد متالوگرافی

  تحقیق در مورد متالوگرافی دریافت تحقیق در مورد متالوگرافی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:متالوگرافي در مفهوم كلي عبارت است از مطالعه ساختار دروني فلزات و آلياژها و رابطه اين…

 • تحقیق رده‌بندي فسيلها

  تحقیق رده‌بندي فسيلها دریافت تحقیق رده‌بندي فسيلها دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع رده‌بندي فسيلها،در قالب Word و در 16 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :رده‌بندي فسيلهاموجودات زنده را بر اساس…

 • تحقیق شناخت کامل هنر اصیل ایرانی

  تحقیق شناخت کامل هنر اصیل ایرانی دریافت تحقیق شناخت کامل هنر اصیل ایرانی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شناخت کامل هنر اصیل ایرانی،در قالب Word و در 61 صفحه…

 • تحقیق آشنایی با ارگ کریم خان

  تحقیق آشنایی با ارگ کریم خان دریافت تحقیق آشنایی با ارگ کریم خان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  آشنایی با ارگ کریم خان،در قالب Word و در 12 صفحه قابل…

 • پاورپوینت درس 3 عربی هشتم

  پاورپوینت درس 3 عربی هشتم دریافت پاورپوینت درس 3 عربی هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس 3 عربی ،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • پاورپوینت الگوي بديعه پردازي

  پاورپوینت الگوي بديعه پردازي دریافت پاورپوینت الگوي بديعه پردازي دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  الگوي بديعه پردازي،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

 • گزارش كارآموزي آزمايشگاه متالورژي شركت سايپا

  گزارش كارآموزي آزمايشگاه متالورژي شركت سايپا دریافت گزارش كارآموزي آزمايشگاه متالورژي شركت سايپا دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع گزارش كارآموزي آزمايشگاه متالورژي شركت سايپا ،در قالب Word و…

 • تحقیق تـاريـخچه پـيدايـش HACCP

  تحقیق تـاريـخچه پـيدايـش HACCP دریافت تحقیق تـاريـخچه پـيدايـش HACCP دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تـاريـخچه پـيدايـش HACCP،در قالب Word و در 36 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :HACCP …

 • جزوه کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح 1

  جزوه کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح 1 دریافت جزوه کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح 1 دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مبحث كنترل كيفيت ، جايگاه ويژه اي در مباحث نظام…