تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

دریافت

تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

جزئیات و دریافت

تاریخ ادبیات و سبک
شناسی   (رشته زبان و ادبیات فارسی)

توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع
رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها

بخش اول: تاریخ ادبیات فارسی ياز ابتدا قرن سوم تا قرن چهاردهم

بعد از خروج بر مسعود غزنوي بر بعضی از نواحی خراسان استیلا یافت و
خود را پادشاه مستقل خوانـد. سـلاجقه نیـز بـه دلیل تأثیرپذیري از غزنویان، به شاعران و هنرمندان به دیدهي
تکریم مینگریستند، لذا حمایت از تمدن و ادبیات ایران را جزء آیین پادشاهی خود قرار دادند. وزراي این سلسله چون
حکومتهاي پیشین اهل فضل و علم بودند که از میان آنهـا میتوان به خواجه نظام الملک اشاره کرد. از سال 429 تا 498 ق
چهار تن از پادشاهان سلجوقی به نامهاي طغـرل، آلـب ارسلان، ملکشاه و برکیارق حکومت کردند که شاعران بسیاري در
دربار آنـان حضـور داشـتند. شـاعران دورهي سـلجوقی همان روش بیان شاعران دورهي غزنوي را دنبال کردند و از همان
مفاهیم در شـعر خـود بهـره بردنـد. بـا مـرگ خواجـه نظام الملک در 485 ق . اقتدار حکومت سلجوقی رو به ضعف نهاد.
میان خاندان آنها جنگهاي طولانی در گرفت و تمـام نواحی آنان میان امراي خاندان سلجوقی تقسیم شد. 
در قرن پنجم فخرالدین اسعد گرگانی با سرودن داستان ویس و
رامین به ادبیـات داسـتانی غنـایی، رونقـی بخشـید و در اواخر این قرن با ظهور ناصرخسرو ادبیات دینی و کلامی گسترش
یافت. او برخلاف شاعران آن زمان از قصیده و قال بهاي شعري براي بیان مقاصد دینی و سیاسی استفاده کرد. «12» زبان
و ادبیات فارسی دورهي دوم حکوت سلجوقیان یکی از پرآشوبترین و پرهیاهوترین
ادوار سیاسی در ایران است که با جنـگهـاي داخلـی سلجوقیان، انتقال قدرت به سنجر و شکست سنجر از ترکان غـز و
اسـارت او، تسـلط خوارزمشـاهیان بـر ایـران و تهـاجم بیرحمانهي مغول در قرن هفتم همراه است.  سلطان سنجر تا 511 ق در خراسـان امارت داشت و از این تاریخ
به بعد همهي مدعیان را از میان برداشت و بنا به قـول راحۀ الصدور، خطّـهي حکومت وي به کاشغر، یمن، طایف، عمان،
آذربایجان و روم رسید. اما قدرت سلطان سنجر پـس از
 536 ق رو به ضعف نهاد و باعث شد که خوارزمشاهیان قدرت
خود را افزایش دهند. این ضعف سنجر به حدي رسید کـه او در 548 ق از طوایف غز شکست خورد و به اسارت آنان درآمد.
غزان بعد از تسلط بر خراسان، فجیعترین اعمـال تـاریخ را انجام دادند. سنجر اگر چه از اسارت غزان گریخت اما تا
552 ق بیشتر دوام نیاورد و در همان سال درگذشت.  بعد از مرگ سنجر ممالک سلجوقی میان سرداران آنان تقسیم شد و
بعد از 552 ق چندین حکومـت سـلجوقی در تـاریخ ظهور کردند

سبک شناسی شعر پارسی  1. سبک چیست؟ واژهي «سبک» به معنی گداختن و ریختن و قالب گیري کردن زر و
نقره است. سبک در اصطلاح ادبیات عبـارت اسـت از  روش خاص ادراك و بیان افکار به وسيله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز
تعبیر . در بیان ویژگیهاي سبکشناسـی تعیین ،بسامد و تکرار يممیزه نهایی هر سبکی است . سبکشناسی
شعر، نیازمند تقسیمات دقیق و جزیی است، اما مهم- ترین و معمولترین تقسیمبندي سبکها در ادبیات فارسـی براسـاس
تقسـیمبنـدي سـبکهـاي دورهاي اسـت. تحـولات تاریخی، اجتماعی و تغییراتی که در هر دوره حاصل میشود،
مجموعاً سبب میشود که در هر عصر شاعران و نویسـندگان به زبانی خاص سخن بگویند و امور و مسائل را از دیدگاههایی
خاص بنگرند. از این رو در نویسندگان و شاعران هـر عصـر ویژگیهاي لفظی و معنوي مشترکی دیده میشود. اگر چه باز هر
سبکی قهیبه طر يو طرزها یمختلف لیتبد یم شـود تـا جایی يکه هر شاعر شیوه یو طرز خاص را به خود اختصاص میدهد .
(سبک شخصی) 
2 1. . سبکهاي شعر فارسی  با مبنا قرار دادن ادوار ادبی مرحوم محمد تقی بهار سبکهاي
شعر فارسی را به چهار دسته تقسیم کرده است: 
 -1 یسبک خراسان (ترکستانی – یسامان ) : از ابتداي قرن
سوم تا اواخر قرن ششم.
 -2 یسبک عراق : از اواخر قرن ششم تا اواسط قرن نهم. ا
نی ییسبک با سنا آغاز و با عبدالرحمن جامی یپا ان یم یپذ رد.
 -3 يسبک هند (سبک صائب) : از اواخر قرن نهم تا اواخر
قرن دوازدهم. از آنجا که صـائب تبر يزیـ طلا اهیـ دار نیـ نـوع ،سبک است يبه نام و هم مشهور است.
 -4 يدوره بازگشت : از اواخر قرن دوازدهم و اوا لی
یقرن س زدهم یشروع م شود و تا اواسط قرن چهاردهم ادامه م دیی اب
.  اگر سبکهاي بینابین را نیز که هرکدام حد واسط میان دو سبک
هستند، در نظر بگیریم، سبکهاي شعر فارسـی هشـت سبک میشوند که عبارتند از: 
 -1 سبک خراسانی از نیمهي دوم قرن سوم تا قرن پنجم 

 -2 سبک حد واسط یا دورهي سلجوقی در قرن ششم«20» زبان
و ادبیات فارسی
 -3 سبک عراقی از قرن هفتم تا قرن نهم
 -4 سبک حد واسط یا مکتب وقوع و واسوخت در قرن دهم
 -5 سبک هندي از قرن یازدهم تا نیمه اول قرن دوازدهم
 -6 يسبک دوره بازگشت از اواسط قرن دوازدهم تا پایان
قرن سیزدهم
 -7 سبک حد واسط دوران مشروطه نیمهي اول قرن چهاردهم
 -8 سبک نو، از نیمهي دوم قرن چهاردهم به بعد 

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
تعداد مشاهده:
73
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 230

حجم فایل:13,087
کیلوبایت

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF12.7mb سایز:230 تعداد صفحه:

برچسب ها:
دانلود تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) دانلود تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) دانلود تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی

به اشتراک بگذارید:

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت

  دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت دریافت دانلود نقشه بخش های شهرستان تفت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان تفت (واقع در استان یزد) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • تحقیق وزراي خارجه در دوره پهلوي اول

  تحقیق وزراي خارجه در دوره پهلوي اول دریافت تحقیق وزراي خارجه در دوره پهلوي اول دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع وزراي خارجه در دوره پهلوي اول،در قالب Word و…

 • پاورپوینت اقلیم سرد

  پاورپوینت اقلیم سرد دریافت پاورپوینت اقلیم سرد دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اقلیم سرد،با فرمت ppt و در 47 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :روستاها و شهرها در این اقلیم…

 • تحقیق در مورد پرورش زيتون

  تحقیق در مورد پرورش زيتون دریافت تحقیق در مورد پرورش زيتون دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:آيا تفاوتي در روغن هاي زيتون وجود دارد ؟روغن هاي زيتون مختلفي وجود دارد…

 • تحقیق معدن سرب نخلک

  تحقیق معدن سرب نخلک دریافت تحقیق معدن سرب نخلک دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معدن سرب نخلک،در قالب Word و در 64 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبمقدمه    فصل اول : زمین…

 • تحقیق در مورد جنگ الكترونيك

  تحقیق در مورد جنگ الكترونيك دریافت تحقیق در مورد جنگ الكترونيك دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه: براي دستيابي و امكان برقراري ارتباط امن بين يگانها مي توان از روشها و تكنولوژيهاي…

 • پاورپوینت آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب

  پاورپوینت آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب دریافت پاورپوینت آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Matlab جزئیات و دریافت توضیحات:در این فایل خریداران میتوانند…

 • پاورپوینت فضای سبز شهری

  پاورپوینت فضای سبز شهری دریافت پاورپوینت فضای سبز شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فضای سبز شهری،با فرمت ppt و در 59 اسلاید قابل ویرایشفهرست :مقدمهتعریف فضای سبزتعریف فضا و…

 • پروژه طراحی سایت مدرسه با PHP

  پروژه طراحی سایت مدرسه با PHP دریافت پروژه طراحی سایت مدرسه با PHP دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت شرح گزارش در قالب Word:فهرست:بخش اول : تحلیل نیازمندی‌های سایت     امکانات سایت کاربران سایت …

 • کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز

  کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز دریافت کتاب افت فشار اصطکاکی در خطوط لوله انتقال گاز دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت کتاب افت فشار اصطکاکی در خطو لوله انتقال گاز نویسنده:…

 • پاورپوینت مبحث الگوها ریاضی سوم دبستان

  پاورپوینت مبحث الگوها ریاضی سوم دبستان دریافت پاورپوینت مبحث الگوها ریاضی سوم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع مبحث الگوها ریاضی ،در قالب ppt و در…

 • نقشه ی بخش های شهرستان کنگان

  نقشه ی بخش های شهرستان کنگان دریافت نقشه ی بخش های شهرستان کنگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان کنگان (واقع در استان بوشهر)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • نقشه ی کاربری اراضی استان فارس

  نقشه ی کاربری اراضی استان فارس دریافت نقشه ی کاربری اراضی استان فارس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی استان فارسمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر

  پاورپوینت بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر دریافت پاورپوینت بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر،با فرمت ppt و در…

 • تحقیق آسيب هاي ورزشي

  تحقیق آسيب هاي ورزشي دریافت تحقیق آسيب هاي ورزشي دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آسيب هاي ورزشي ،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبمقدمه     فصل اول…

 • تحقیق در مورد تأثير تبليغات بازرگاني در فروش كالاهاي گوناگون

  تحقیق در مورد تأثير تبليغات بازرگاني در فروش كالاهاي گوناگون دریافت تحقیق در مورد تأثير تبليغات بازرگاني در فروش كالاهاي گوناگون دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متنمقدمه :تبليغات بازرگاني، مخالفان و موافقان زيادي…

 • دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی

  دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی دریافت دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده کشاورزیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • مجموعه کارهای دوره ای رشته حقوق

  مجموعه کارهای دوره ای رشته حقوق دریافت مجموعه کارهای دوره ای رشته حقوق دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه : این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره…

 • سورس برنامه پیاده سازی ليست پيوندي به زبان C++

  سورس برنامه پیاده سازی ليست پيوندي به زبان C++ دریافت سورس برنامه پیاده سازی ليست پيوندي به زبان C++ دسته بندي : وب و برنامه نویسی » ++C و C جزئیات و دریافت توضیحات:این برنامه که به زبان برنامه نویسی…

 • پاورپوینت آشنايی با مراحل ساخت Davinci Tower

  پاورپوینت آشنايی با مراحل ساخت Davinci Tower دریافت پاورپوینت آشنايی با مراحل ساخت Davinci Tower دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع برج های دینامیکی،با فرمت ppt و در 18 اسلاید قابل…

 • تحقیق برسی شهر نیشابور از نگاه جغرافیا

  تحقیق برسی شهر نیشابور از نگاه جغرافیا دریافت تحقیق برسی شهر نیشابور از نگاه جغرافیا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع برسی شهر نیشابور از نگاه جغرافیا،در قالب Word و در 71…

 • طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن

  طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن دریافت طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)تولید لوله پلی پروپیلن  که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری…

 • سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران

  سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران دریافت سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:منظور از تهيه و تدوين اين دستور العمل شناخت كليه پرداختها…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اراک

  نقشه کاربری اراضی شهرستان اراک دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان اراک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اراک (واقع در استان مرکزی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • کار پژوهشی مدیریت طرح های توسعه

  کار پژوهشی مدیریت طرح های توسعه دریافت کار پژوهشی مدیریت طرح های توسعه دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت توضیحات:فایل کاملی است برای درس مدیریت طرح های توسعه مناسب برای دانشجویان  و مدیران صنایع و…

 • تحقیق در مورد اكسايش بنزيل

  تحقیق در مورد اكسايش بنزيل دریافت تحقیق در مورد اكسايش بنزيل دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:تهيه واكنشگر پرمنگنات تثبيت شده بر روي رزين تبادل آنيوني Dowex1-x8 و تعيين ظرفيت رزين نسبت به…

 • پاورپوینت طرح شهرسازی 5 توسعه حمل و نقل محور

  پاورپوینت طرح شهرسازی 5 توسعه حمل و نقل محور دریافت پاورپوینت طرح شهرسازی 5 توسعه حمل و نقل محور دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع طرح شهرسازی 5 توسعه حمل و…

 • تحقیق در مورد تاريخ ملي كردن صنعت نفت

  تحقیق در مورد تاريخ ملي كردن صنعت نفت دریافت تحقیق در مورد تاريخ ملي كردن صنعت نفت دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ ملي كردن صنعت نفت،در قالب Word…

 • گزارش كارآموزي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

  گزارش كارآموزي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دریافت گزارش كارآموزي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد كه در نوع خود يكي از…

 • بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386

  بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386 دریافت بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386 دسته بندي : علوم انسانی » علوم نظامی جزئیات و دریافت مقدمه:انسانها معمولاً علاقه مند…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جم

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جم دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان جم (واقع در استان بوشهر). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق زندگانی شهید مطهری

  تحقیق زندگانی شهید مطهری دریافت تحقیق زندگانی شهید مطهری دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع زندگانی شهید مطهری ،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان دهم

  پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان دهم دریافت پاورپوینت ریدینگ درس اول زبان دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع ریدینگ درس اول زبان ،در قالب ppt و در 20…

 • تحقیق رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان

  تحقیق رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان دریافت تحقیق رفتار اخلاقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با غیر مسلمانان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود…

 • پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات کلاس نهم

  پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات کلاس نهم دریافت پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس سیزدهم مطالعات ،در قالب ppt و در 83 اسلاید،…