تحقیق آزادى اعتصاب

تحقیق آزادى اعتصاب

دریافت

تحقیق آزادى اعتصاب

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع  آزادى اعتصاب،در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :آزادى اعتــصـابآزادى اعتصاب رسمى و غير رسمىدستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصابمصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چيست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر بايد باشد؟ اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست ؟ آيا هر اعتصابى رسمى شناخته ميشود و هيچ محدوديت و قيد و شرطى روى اعتصاب ميتواند وجود داشته باشد يا خير؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنيد.منصور حکمت: هيچ نوع محدوديتى روى آزادى اعتصاب نبايد وجود داشته باشد. حق دست از کار کشيدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشيدن است. اگر اين حق را از کارگر بگيرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد و بگويد بدلــيل اينکه اشکالــى در کار مى بينم کار را متوقف ميکنم. اين به معنى زدن زير اصل قرارداد کار يا نفى کار کردن و نفى کل موازينى که تولــيد جامعه بر آن مبتنى است نيست. کارگر ميگويد در اين مقطع معين کار نميکنم چون اشکالــى در کار ميبينم. آزادى اعتصاب يعنى هيچکس نميتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد يعنى اينکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ايشان ميتواند بيايد و مرا بطور فيزيکى مجبور کند کار کنم. کسى نميتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با اين کار سرنيزه را نياورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار ميکنى تا مرا به کار ناگزير کنى؟ بنابراين من فکر ميکنم آزادى اعتصاب هيچ قيد و شرطى بر نميدارد. و دقيقا به درجه اى که اين آزادى را محدود ميکنند، کارگر را از موقعيت يک انسان آزاد در جامعه، يعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمايه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبديل کرده اند که اختيار خودش را ندارد.منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعيتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود مياورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگويند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ايام اعتصاب پرداخت ميشود و در اعتصاب غير رسمى حقوق پرداخت نميشود. هرکس ميتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غير رسمى باشد حقوق نميگيرد. در کشور ديگرى براى مثال ميگويند اعتصاب آزاد است مشروط بر اينکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. يعنى شما نميتوانيد در دفاع از مبارزات کارگران بخش ديگر در جامعه و يا در دفاع از يک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنيد. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستيد که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و يا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. اين محدوديت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اينکه موازين پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست اينها ميتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى ميتواند اين موازين را تعيين بکند. اين حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه ميخواهد ابزار را به دلــيلــى زمين بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثريت کارگران با اينکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با اين کار موافق نباشد. اينها يک تفاوتهائى بويژه در جنبه مالــى اعتصابات ايجاد ميکند. دستمزد حين اعتصاب چه ميشود. اين را ميتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى در خودش اين فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسميت و يا عدم رسميت اعتصاب وجود دارد. و اين مرجع نميتواند جز يک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. بايد سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسميت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراين معنى ندارد و تکلــيف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص ميشود. من فکر ميکنم حتى در بدترين حالــت هم کارگران ميتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که ميتواند رسميت اعتصاب را اعلام بکند و بر اين مبنا خواهان حقوق کامل ايام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب يک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمايه دارى برقرار است. در اين چهارچوب ميشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى و موازين مالــى اعتصاب صحبت کرد. اين را هم بگويم که فکر نميکنم کشورى باشد که آزادى بى قيد و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمايه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنين محدوديتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا ميکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــيد است، يکى سرمايه دار يعنى مالــک ابزار تولــيد و منابع فنى و فيزيکى کار و ديگرى صاحب منبع زنده تولــيد يعنى نيروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل اين ميماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمايه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غير قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همين بند رضايت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و يا اين آزادى محدود باشد ديگر باقى قيد و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول ميکند.مصطفى صابر: سوالــى اينجا مطرح ميشود و آن اينست که طبق صحبت هاى شما بنابراين مثلا اگر در يک کارخانه يک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با اين حساب نميتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقيه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زياد راى منفى ميدهند.منصور حکمت: نخير. بحث من ابدا بر سر اين نيست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. اين را بايد سازمان کارگرى مربوطه تعيين کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که ميخواهد اين موازين را تعيين کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، ميگويم ده درصد. هنوز چنين سازمانى را نداريم. اينطور نيست که نصف بيشتر کارگران يا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران بايد موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معينى از قسمت معينى اين حد نصاب را تامين کند. ممکن است در يک کارخانه فقط يک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اينکه مستقيما در اين مسالــه ذينفع نيست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بيايد بيرون. يعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصميم راجع به اين چيزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر ميکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى ميگذارد که دست و بال خودش را نبندد.مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر ميکنم رسمى و غير رسمى کردن اعتصاب محدوديت هائى بر آزادى بى قيد و شرط اعتصاب ميگذارد. و فکر ميکنم گفتن اعتصاب رسمى و غير رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به اين معنى است که عده اى از کارگران تصميم ميگيرند که کار را متوقف کنند و طبعا اين در يک واحد و يک محدوده معينى معنى دارد که همانطور که ايرج آذرين هم گفت بالاخره يک عده اى بقيه را قانع ميکنند و دست به اعتصاب ميزنند. نگرانى من از تقسيم اعتصاب به رسمى و غير رسمى اينست که محدوديت ايجاد کنيم و بهانه اى دست کارفرما بدهيم که بتواند دستمزد حين اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غير رسمى بودن سرکوب کند.منصور حکمت: ببينيد اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت ميدهد. اعلام اعتصاب رسمى يعنى اينکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعيت قانونى و داده شده جامعه است و هرکس خلاف آن کار کند کار غير قانونى کرده وبايد ببرندش زندان. اعتصاب غير رسمى يعنى من دست از کار کشيده ام و تو به کارت ادامه ميدهى تا تکلــيف اختلاف روشن بشود. اين را هم کسى حق ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى يعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد بايد پاسبان را بياندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى انبار را جابجا کند بايد ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. دوم اينکه اين به طبقه کارگر وحدت ميدهد. اگر من و شما وقتى ميخواهيم اعتصاب صورت بگيرد مسالــه را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببريم و اين مجمع به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن يکى هم که درد خاصى ندارد بايد بيايد بيرون. هيچ کارفرمائى حق ندارد از جاى ديگر، از خارج اتحاديه وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غير رسمى اتحاديه مى ايستد و نگاه ميکند و قسمت ها بکار خودشان ادامه ميدهند. جنس ها را هنوز ميبرد و ميفروشد. بنابراين بحث بر سر تبديل شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى يک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام ميکند، دارد به دولــت ميگويد که در اين حوزه معين اصل بر اعتصاب است و هرکس که خلاف آن کار کند عمل غيرقانونى انجام داده است و قابل تعقيب است. اين نکته اصلــى است. اما ببينيد يک مسالــه ديگر هم هست. وقتى کارگر ايرانى از اعتصاب حرف ميزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و ديگران، “شلوغى” مجسم ميشود. مردم بهم ميگويند “آقا از آن خيابان رد نشو آنجا کارخانه فلان اعتصاب است يکوقت يک تيرى، سنگى، چيزى به کله ات ميخورد” و هرکس ميشنود که کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنه کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از يک کوچه ديگر ميرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه ميکنند آن خيابان امن و امان است. اينهم اعتصاب است ديگر. وقتى فلان وزارت خانه حقوق يک عده را نميدهد اعتصاب کرده است. دست از فعاليت متعارف و نرمال خودش کشيده است. دست به اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نميکند. ولى نه پاسبانى ميايد نه چيزى. ما تابحال نديده ايم که پلــيس بزور به دفاتر اتحاديه کارفرمايى بريزد (همانها که اين قانون ميگويد بايد تشکيل بشود و معلــوم نيست چرا خودشان براى اينها شوراى اسلامى کارفرمايان درست نميکنند) و اينها را بگيرد و زندان ببرد و بگويد که چرا پولهايتان را خوابانده ايد. اين را نديده ايم. اما تا دو کارگر با هم جمع ميشوند وميگويند دست از کار بکشيم اول از همه به کلانترى و ژاندارمرى محل خبر ميدهند که با دوتا جيپ بيايد آنجا. اين اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغاير است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب را ميشنود فورا فکر نميکند که فلانجا شلوغ است. بلــکه اين را ميفهمد که در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از کار کشيده اند. به اين ترتيب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى عادى و براى جامعه امرى برحق ميشود، که هر نوع اعمال خشونت علــيه آن و هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه غير موجه و مذموم ميکند. اين بنظر من نکته بسيار تعيين کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با اعتصاب. بر سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که اعتصاب رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غير رسمى يک اعتراض است که الــبته کسى حق ندارد جلوى آن را بگيرد. اما وقتى کارگر ميگويد اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعه قرار ميدهد. بعنوان يکى از پاهاى اصلــى تعيين سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، ديگر دولــت نميتواند مردم را تحريک کند که برق تان خاموش ميشود. کمااينکه ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــيل اعتصاب هم بايد بسازند. فکر ميکنم اين رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود ميدهد، چرا که هرکس ميفهمد که فلان اتحاديه دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده ميکند. کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــيه کارگر تحريک کند. اينها مسائل مهمى است ومن کاملا اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى بايد باشد و در هر قانون کار واقعى تعريف بشود.ببينيد، بسيارى چيزها “حق” هست اما استفاده از آنها خيلــى سخت است. کسى مثال ميزد که در آمريکا همه “حق دارند” درانتخابات رياست جمهورى راى بدهند، اما بين محل زندگى بعضى ها تا اولــين صندوق راى گيرى ٢٥٠ کيلــومتر فاصلــه است و در غياب وسيلــه نقلــيه عمومى و شخصى اينها راى نميدهند. اينها عملا حق راى دادن ندارند چون کسى نميايد از آنها راى بگيرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب هم همين است. قانون کار بايد حــق اعتصاب را برسميت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى وجود دارد که اين را تضمين ميکند که اعتصاب عملى هست يا نه. بوروژازى چگونه کمر اعتصاب ها را ميشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در کشورهايى مانند ايران اول قشون ميکشند. اما حتى آنجا هم معمولا، يا در دوره هايى، کارگران مقاومت ميکنند واز اين مرحلــه بيرون ميايند و زير فشار سرکوب زانو نميزنند. اما وجه مشترک روش بورژوازى علــيه اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراين حقوق ايام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب دارد. براى همين است که کارگران هميشه اعتصاب را با مقولــه صندوق اعتصاب کنار هم ميبينند و تشکيل صندوق اعتصاب اولــين قدم راه انداختن هر اعتصابى است. به اين معنى يک بعد از بحث آزادى اعتصاب اينست که کسى حق ندارد علــيه اعتصاب قشون بياورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى بايد به مقتول مثل کسى که خودش را زير ماشين انداخته است نگاه کرد. ايشان اصلا آنجا چکار ميکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. اين آدمها بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف ميتواند ارتشش را نياورد، ميتواند مانند مورد اعتصاب معدنچيان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند. بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتها صبر کرد. معدنچيان يکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگيدند. از پس پلــيس انگلــستان و تاکتيکها و روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. ٥٠٠ کيلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بيرون ميامد توقيف ميکردند. کارگران از پس اين بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچيان را در انگلــستان شکست، نهايتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــه با اين فشارهاى اقتصادى است که بنظر من مسالــه دستمزد ايام اعتصاب جزء لايتجزاى آزادى اعتصاب است. و اينجا بحث اعتصاب رسمى تعيين کننده است. منتها اعتصاب غير رسمى چه؟ آيا در اين مورد نبايد دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غير رسمى اى که بعدا رسمى ميشود بايد حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود. کارگرى که ابتکار عمل را با اعتصاب غير رسمى بدست ميگيرد و بعد بخشهاى ديگر طبقه خود را مجاب ميکند که بايد به صحنه بيايند، نبايد بابت اين ابتکار عمل و پيشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به اين معنى حتى در مورد اعتصاب غير رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بيش از اين ديگر خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست ميکنند و غيره. بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسيار مهمى است. از تضمينهاى حقوقى در مقابل دولــت و پلــيس و دادگاههايش و غيره تا تضمين هاى مالــى. مثال ديگر مسالــه ضرورت وجود تضمينهائى براى اموال اتحاديه ها وسازمانهاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنين تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند. همه اينها بايد در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اينکه هيچ دادگاه و مرجعى حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اينکه کارفرما حق جابجائى محصولات و اموال را در حين اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بيايد و از اموال کارخانه “خودش” حين اعتصاب چيزى ببرد بايد بعنوان دزد بگيرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى يعنى تبديل شدن حالــت اعتصاب به موقعيت متعارف قانونى و هرکس که اخلالــى در آن وارد کند بايد قانونا مورد تعقيب قرار بگيرد.مصطفى صابر: يک محور و پايه صحبت شما اينست که کارگر بعنوان فروشنده نيروى کار اين حق را دارد که هروقت خواست نفروشد و شرايط ديگرى براى فروش نيروى کارش تعيين بکند. آيا همين حق را نميشود در قانون کار به طرف مقابل يعنى کارفرما داد؟ يعنى اينکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانه را بخواباند و بگويد به اين ترتيب حاضر نيستم ادامه بدهم.منصور حکمت: تا بحال کسى نتوانسته است عملا اين “حق” را از کارفرما بگيرد. اما بنظر من از نظر حقوقى کاملا ميشود اين “حق” را به کارفرما نداد. بنظر من کارفرما بايد به اشکال مختلف زير کنترل نهادهاى کارگرى باشد. طرف از يک امتيازات از پيشى در جامعه برخوردار است و بافرض اينها تازه در کارخانه با کارگر مواجه ميشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر ٣٥ ساعت کار کند، چيزى از کارفرما بودنش باقى نميماند. نبايد به کارفرما اين حق را داد که هروقت دلش خواست کار را بخواباند، زيرا معاش ميلــيونها نفر را اين جامعه به ناحق زير نگين انگشتر ايشان گذاشته و ايشان هر روز تصميم بگيرد که عده اى را به گرسنگى بياندازد ميتواند. بنظر من اين جزو حقوق هيچ بشرى در اين دنيا نيست. عاطل کردن وسائل تولــيد در يک کشور به صرف مالــکيت بايد در يک سطح پايه اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در يک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراين نميشود کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت …تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 43- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی
تعداد مشاهده:
52
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 43

حجم فایل:26
کیلوبایت

 قیمت:

20,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
آزادى اعتصاب تحقیق در مورد آزادى اعتصاب دانلود تحقیق آزادى اعتصاب دانلود رایگان تحقیق آزادى اعتصاب پروژه آزادى اعتصاب مقاله آزادى اعتصاب تحقیق علوم سیاسی در مورد آزادى اعتصاب پاورپوینت در مورد آزادى اعتصاب پایان نامه علوم سیاسی آزادى

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق سیستم های خرید

  تحقیق سیستم های خرید دریافت تحقیق سیستم های خرید دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سیستم های خرید،در قالب Word و در 14 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :سیستم های خرید…

 • تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

  تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان دریافت تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و…

 • پاورپوینت گرمایش از کف

  پاورپوینت گرمایش از کف دریافت پاورپوینت گرمایش از کف دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت  پروژه درس تاسیسات ساختمانبا موضوع گرمایش از کف،در قالب ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت…

 • پاورپوینت تدریس نشانه ع اول ابتدایی

  پاورپوینت تدریس نشانه ع اول ابتدایی دریافت پاورپوینت تدریس نشانه ع اول ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس اول دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع  تدریس نشانه ع ،در قالب ppt و در…

 • گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

  گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات دیجیتال سلمان دریافت گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات دیجیتال سلمان دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:سیستم های مخابراتی اطلاعات را از مبدا به مقصدی آن…

 • تحقیق در مورد جريان سيالات

  تحقیق در مورد جريان سيالات دریافت تحقیق در مورد جريان سيالات دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:1- مقدمهپديده هاي مربوط به جريان سيالات در علوم مهندسي و در طبيعت بسيار رخ مي…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • چراغ مطالعه طراحی شده در سالیدورک

  چراغ مطالعه طراحی شده در سالیدورک دریافت چراغ مطالعه طراحی شده در سالیدورک دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت چراغ مطالعه طراحی شده در سالیدورکطراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات …

 • طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملا

  طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملا دریافت طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملا دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملادر این فایل…

 • تحقیق استفاده از آبنما در باغهاي ايراني

  تحقیق استفاده از آبنما در باغهاي ايراني دریافت تحقیق استفاده از آبنما در باغهاي ايراني دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع استفاده از آبنما در باغهاي ايراني،در قالب Word و در…

 • تصمیم گیریهای استراتژیکی

  تصمیم گیریهای استراتژیکی دریافت تصمیم گیریهای استراتژیکی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بررسي هاي ديگري كه در زمينه علوم سياسي به عمل آمده نيز براي درك فراگردهاي سياسي درون سازماني سودمندند. دو…

 • پاورپوینت پروژه روستای ابیانه

  پاورپوینت پروژه روستای ابیانه دریافت پاورپوینت پروژه روستای ابیانه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روستای ابیانه،با فرمت ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :معماري پايدار: تعاريف و…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نرم افزار، مرکز بهداشت شهدای والفجر

  دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نرم افزار، مرکز بهداشت شهدای والفجر دریافت دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نرم افزار، مرکز بهداشت شهدای والفجر دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت در زیر به مختصری…

 • پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی

  پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی دریافت پکیج کامل حواله بانکی و چک های بانکی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :در این پکیج کامل حواله بانکی و چک های…

 • پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم

  پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم دریافت پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس پنجم زبان انگلیسی،در قالب ppt و در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان تهران

  نقشه کاربری اراضی شهرستان تهران دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان تهران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تهران (واقع در استان تهران)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت کامپوزیت در معماری

  پاورپوینت کامپوزیت در معماری دریافت پاورپوینت کامپوزیت در معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کامپوزیت در معماری،با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :کامپوزیت (ماده مرکب…

 • پروژه مديريت نوين و توسعه پايدار و چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر

  پروژه مديريت نوين و توسعه پايدار و چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر دریافت پروژه مديريت نوين و توسعه پايدار و چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و…

 • تحقیق مدیریت زمان

  تحقیق مدیریت زمان دریافت تحقیق مدیریت زمان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:تا چند سال پیش ضرب المثل رایج آن بود که « وقت طلاست ، باید قدر آن را دانست » اما آرام آرام…

 • تحقیق در مورد تكنولوژي اطلاعات

  تحقیق در مورد تكنولوژي اطلاعات دریافت تحقیق در مورد تكنولوژي اطلاعات دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:1- عصر كامپيوتر- آغاز قرن نوزدهم، ماشين ها دنيا را تغيير دادند. به ناگاه…

 • طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن

  طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن دریافت طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید چرخ و محور واگن که توسط کارشناسان متخصص…

 • تحقیق در مورد سیستم ایمنی EBD

  تحقیق در مورد سیستم ایمنی EBD دریافت تحقیق در مورد سیستم ایمنی EBD دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه:در قسمت اول این مقاله به بررسی پایه ترین سیستم ایمنی خودرو ABS پرداختیم. در این…

 • تحقیق در مورد سنگ بوكسيت

  تحقیق در مورد سنگ بوكسيت دریافت تحقیق در مورد سنگ بوكسيت دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بوكسيت سنگ معدن اقتصادي آلومينيوم نام خود را از «Baux Les» در جنوب فرانسه جايي كه…

 • گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1

  گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1 دریافت گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1 دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:آزمايش شماره يك : (اسيلوسكوپ)هدف : آموزش كار با دستگاه اسيلوسكوپ و كاربرد آن…

 • پاورپوینت باغ شاهزاده ماهان

  پاورپوینت باغ شاهزاده ماهان دریافت پاورپوینت باغ شاهزاده ماهان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع باغ شاهزاده ماهان،با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایشفهرست :موقعیت استقرار ماهانموقعیتشکل اصلی باغ…

 • گزارش کارآموزی در خدمات تعمیرات موبایل و کامپیوتر

  گزارش کارآموزی در خدمات تعمیرات موبایل و کامپیوتر دریافت گزارش کارآموزی در خدمات تعمیرات موبایل و کامپیوتر دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت دانلود گزارش کارآموزی در خدمات موبایل و کامپیوتر در 46…

 • 4000 لغت پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

  4000 لغت پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی دریافت 4000 لغت پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی دسته بندي : علوم انسانی » زبان های خارجی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیقات زبان شناسی دهه گذشته نشان داد که بر خلاف تصور اکثر مردم،…

 • تحقیق بررسی تحلیل مسائل و موانع اقتصادی در کشور

  تحقیق بررسی تحلیل مسائل و موانع اقتصادی در کشور دریافت تحقیق بررسی تحلیل مسائل و موانع اقتصادی در کشور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تحلیل مسائل و موانع اقتصادی در کشور،…

 • تحقیق گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

  تحقیق گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس دریافت تحقیق گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان منوجان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان منوجان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان منوجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

  تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دریافت تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی تعداد مشاهده: 115…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب گزيدۀ قصايد خاقاني تالیف دكتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب گزيدۀ قصايد خاقاني تالیف دكتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب گزيدۀ قصايد خاقاني تالیف دكتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و…

 • تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس

  تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس دریافت تحقیق اثر ناخالصی ها بر روی مس دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اثر ناخالصی ها بر روی مس،در قالب Word…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان کاشان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت تحليل اجمالي نمونه هايي از معماري بيونيک

  پاورپوینت تحليل اجمالي نمونه هايي از معماري بيونيک دریافت پاورپوینت تحليل اجمالي نمونه هايي از معماري بيونيک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحليل اجمالي نمونه هايي از معماري بيونيک،با فرمت…