تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

دریافت

تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد

جزئیات و دریافت

چکیده :پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .فهرست:چکیده                                                                                                             فصل اول۱-۱   مقدمه                                                ۱-۲    مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                       ۱-۳     بیان مسأله                                                                              ۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان به شهرها                                                     ۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)                                                                      ۱-۴-۲ برنامة دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)                                     ۱-۴-۳ برنامة سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)                                                                     ۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )                     ۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)                                       ۱-۵ : اهمیت موضوع                                                                            ۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع                                                                 ۱-۷ : تعاریف عملیاتی                                                                               ۱-۷-۱ : روستا                                                                                                   ۱-۷-۲ : مهاجرت                                                                                                ۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی                                                                                   ۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی                                                                                 ۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا                                                                              ۱-۸ : محدودة تحقیق                                                                                            ۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج                                                                         ۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج                                                                                 ۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                                                             ۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج                                                                               ۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                                                                ۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                                                     ۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد                     ۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا                                                                                   ۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                                                     ۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                                 ۱-۹ : محدودیت های تحقیق                                                                                  فصل دوم۲-۱ : مقدمه                                                                                   ۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                                                   ۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی                                                    ۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی                                                                                       ۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                                           ۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی                                                                         ۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                                                        ۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی                                                                                       ۲-۵-۲ : علل اجتماعی                                                                                         ۲-۵-۳ : علل طبیعی                                                                                            ۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                                                                   ۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                                                        ۲-۶-۱ : اقتصادی                                                                                               ۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی                                                                                     ۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی                                                                            ۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر                                                                           ۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا                                                                         ۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا                                                                           ۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                                                    ۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                                 ۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .                                              ۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                                                     ۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                                                  ۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                                                ۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی                                                                      ۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی                                                                 ۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی                                                                           ۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                                      ۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                                                  ۲-۱۲-۱ : بعد اول                                                                                              ۲-۱۲-۲ : بعد دوم                                                                                              ۲-۱۳: سؤالات تحقیق                                                                        ۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق                                                                   ۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع                                                           ۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه                                                                            ۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه                                                                                   ۲-۱۴-۴ : نظریة درآمد انتظاری                                                                                ۲-۱۵ : مطالعات پیشین                                                                              ۲-۱۵-۱ : سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ( صنایع روستایی و مهاجرت)                ۲-۱۵-۲ : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                     ۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت                                                                             فصل سوم۳-۱ : مقدمه                                                                                   ۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                    ۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                      ۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری                                                           ۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات                                                              ۳-۵-۱ : روش پیمایشی                                                                         ۳-۵-۲ : سند پژوهی                                                                                           ۳-۶ : جامعة آماری و جمعیت نمونه                                                                ۳-۷ : تحلیل داده ها                                                                          ۳-۷-۱ : جدول                                                                                                 ۳-۷-۲ : نمودار                                                                                                 ۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .                                                                                   فصل چهارم۴-۱ : مقدمه                                                                                   ۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها                                                                      ۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                                                                ۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                                 ۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                         ۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                                                         فصل پنجم۵-۱ : نتیجه گیری                                                                            ۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                                                               ۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                                ۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                        ۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                                          ۵-۲ : پیشنهادات                                                                            ۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                                               ۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت                                                 ۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                                                      ۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                              پیوستها            

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
تعداد مشاهده:
1220
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 226

حجم فایل:2,556
کیلوبایت

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های مرتبط

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمرانيپایان نامه در مورد مهاجرتپایان نامه در باره مهاجرت دانلود پایان نامه اقتصاد ادارة جهاد كشاورزيدانلود پایان نامه روند مهاجرتدانلود تحقیق اقتصاد و مهاجرت ادارة جهاد كشاورزيپایان نامه اقتصاد

به اشتراک بگذارید:

 • علل گرایش جوانان به مواد مخدر

  علل گرایش جوانان به مواد مخدر دریافت علل گرایش جوانان به مواد مخدر دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چكيده:اين تحقيق، پژوهشي است پيرامون علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در اين تحقيق جامعه…

 • پاورپوینت بررسی موزه ماکسی

  پاورپوینت بررسی موزه ماکسی دریافت پاورپوینت بررسی موزه ماکسی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی موزه ماکسی،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :صفحات گچی متصل…

 • تحقیق اولويت بندی زمانی و مکانی سيل خيزی زيرحوزه های آبخيز کوشک آباد خراسان رضوی

  تحقیق اولويت بندی زمانی و مکانی سيل خيزی زيرحوزه های آبخيز کوشک آباد خراسان رضوی دریافت تحقیق اولويت بندی زمانی و مکانی سيل خيزی زيرحوزه های آبخيز کوشک آباد خراسان رضوی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و…

 • تحقیق اقتصاد كلان

  تحقیق اقتصاد كلان دریافت تحقیق اقتصاد كلان دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اقتصاد كلان،در قالب Word و در 107 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر…

 • مقاله بررسي تاثير ميزان گاز هيدروژن بر روي خواص مكانيكي فولاد ابزار

  مقاله بررسي تاثير ميزان گاز هيدروژن بر روي خواص مكانيكي فولاد ابزار دریافت مقاله بررسي تاثير ميزان گاز هيدروژن بر روي خواص مكانيكي فولاد ابزار دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت چکیده: فولاد 1.2344…

 • پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم

  پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم دریافت پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع بخش سوم فصل هشتم ریاضی ،در قالب ppt…

 • تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

  تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دریافت تحقیق تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چكيده:نظام آموزش عالي كشور به عنوان…

 • تحقیق سازمان اداري و مالي در زمان پيامبر

  تحقیق سازمان اداري و مالي در زمان پيامبر دریافت تحقیق سازمان اداري و مالي در زمان پيامبر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سازمان اداري و مالي در زمان…

 • تحقیق ورزشهای مناسب برای صافی کف پا و کمر درد

  تحقیق ورزشهای مناسب برای صافی کف پا و کمر درد دریافت تحقیق ورزشهای مناسب برای صافی کف پا و کمر درد دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ورزشهای  مناسب برای صافی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهربابک

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهربابک دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهربابک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان شهربابک (واقع در استان کرمان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بنیاد شهید

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بنیاد شهید دریافت گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بنیاد شهید دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بر اساس فرمان مورخ 22 اسفند 1358 حضرت امام خميني…

 • تعریف تفاوتهای فردی از لحاظ هوش ،جسمی،عاطفی و اجتماعی

  تعریف تفاوتهای فردی از لحاظ هوش ،جسمی،عاطفی و اجتماعی دریافت تعریف تفاوتهای فردی از لحاظ هوش ،جسمی،عاطفی و اجتماعی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمهتعریف تفاوتهای فردی از نظر هوشتعریف تفاوتها از…

 • تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت

  تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت دریافت تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت،در قالب Word…

 • تحقیق در مورد سازه هاي بتن مسلح

  تحقیق در مورد سازه هاي بتن مسلح دریافت تحقیق در مورد سازه هاي بتن مسلح دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه بسياري از سازه‌هاي بتن مسلح قديمي موجود به پايان زمان سرويس…

 • تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری

  تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری دریافت تحقیق بررسی طرح توجیهی شركت كامپيوتری دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت مقدمه : فعاليتهاي مؤسسات بازرگاني در بخش خصوصي و لزوم توسعه‌ي آنها به منظور فراهم ساختن…

 • پروژه کارآفرینی راه اندازی خط تولید لبنیات

  پروژه کارآفرینی راه اندازی خط تولید لبنیات دریافت پروژه کارآفرینی راه اندازی خط تولید لبنیات دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مقدمه:با توجه به رشد جمعیت و  مصرف روز افزون مواد غذایی راه اندازی کارخانجات مواد…

 • فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت مدیریت سرمایه درگردش

  فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت مدیریت سرمایه درگردش دریافت فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت مدیریت سرمایه درگردش دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و…

 • تحقیق درآمدى برمدیریت جهانگردى

  تحقیق درآمدى برمدیریت جهانگردى دریافت تحقیق درآمدى برمدیریت جهانگردى دسته بندي : علوم انسانی » گردشگری و توریسم جزئیات و دریافت بخشی از متن:يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين…

 • گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو، در اتومکانیکی

  گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو، در اتومکانیکی دریافت گزارش کارآموزی رشته مکانیک خودرو، در اتومکانیکی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن :تنظيم كاربراتور و دلكو پيكان 1600- تعويض شمع و پلاتين پژو405–…

 • تحقیق در مورد بررسي تأثير مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانها

  تحقیق در مورد بررسي تأثير مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانها دریافت تحقیق در مورد بررسي تأثير مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانها دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه:مهمترين هدف در…

 • تحقیق تکنیک های یک رگی کردن ساختمان

  تحقیق تکنیک های یک رگی کردن ساختمان دریافت تحقیق تکنیک های یک رگی کردن ساختمان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تکنیک های یک رگی کردن ساختمان،در قالب Word و در…

 • تحقیق بررسی مقصود از فلسفه اشراق

  تحقیق بررسی مقصود از فلسفه اشراق دریافت تحقیق بررسی مقصود از فلسفه اشراق دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بدون هیچ شکی آموزه توحید را در میان همه فلاسفه اشراقی که در بستر…

 • سيد قطب قدرت انديشه

  سيد قطب قدرت انديشه دریافت سيد قطب قدرت انديشه دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :بصام تيبي  در كتاب «چالش بنيادگرائي» (The challenge of Fundamentalim) سيد قطب را بعنوان يكي…

 • پاورپوینت نور و معماری

  پاورپوینت نور و معماری دریافت پاورپوینت نور و معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نور و معماری،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :تاریخچه بهره گیری…

 • پاورپوینت-روش تحقيق در مديريت و ارزيابي(مديريت) عملكرد- در 79 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-روش تحقيق در مديريت و ارزيابي(مديريت) عملكرد- در 79 اسلاید-powerpoin-ppt دریافت پاورپوینت-روش تحقيق در مديريت و ارزيابي(مديريت) عملكرد- در 79 اسلاید-powerpoin-ppt دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت ارزيابي‌ عملكرد فرايندي‌ است‌ كه‌ درآن‌ مديران‌ وسرپرستان‌ رفتار…

 • بررسي خوردگي آلومينيوم در اسيد كلريدريك يك مولار (1M) و جلوگيري از خوردگي آن با يك ممانعت كننده سنتز

  بررسي خوردگي آلومينيوم در اسيد كلريدريك يك مولار (1M) و جلوگيري از خوردگي آن با يك ممانعت كننده سنتز دریافت بررسي خوردگي آلومينيوم در اسيد كلريدريك يك مولار (1M) و جلوگيري از خوردگي آن با يك ممانعت كننده سنتز دسته…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • تحقیق عجایب هفت گانه جهان

  تحقیق عجایب هفت گانه جهان دریافت تحقیق عجایب هفت گانه جهان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عجایب هفت گانه جهان ،در قالب Word و در 31 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

  تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان دریافت تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • آزمایش تیرهای خمیده

  آزمایش تیرهای خمیده دریافت آزمایش تیرهای خمیده دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت آزمایش تیرهای خمیده (گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح)هدف آزمایشوسایل مورد نیاز دستگاه آزمایششرح آزمایشتعیین خیز تیر ربع دایره و نیم دایرهنمودار نیرو…

 • پاورپوینت لیست پیوندی

  پاورپوینت لیست پیوندی دریافت پاورپوینت لیست پیوندی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  لیست پیوندی،در قالب ppt و در 113 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت : تعريف ليست پيوندي  :Link…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان هندیجان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان هندیجان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان هندیجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان هندیجان (واقع در استان خوزستان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • تحقیق در مورد تاريخچه رنگ و رنگرزي

  تحقیق در مورد تاريخچه رنگ و رنگرزي دریافت تحقیق در مورد تاريخچه رنگ و رنگرزي دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:1-1مقدمه اي بر تاريخچه رنگ    از هنگامي بيادنياوردني، بشر رنگ آبي…

 • پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل

  پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل دریافت پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی ارزش در احداث پل،با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل…

 • تحقیق تحلیل مسئله افسردگي

  تحقیق تحلیل مسئله افسردگي دریافت تحقیق تحلیل مسئله افسردگي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مسئله افسردگي ،در قالب Word و در 77 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :تشكر و…