تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

دریافت

تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

جزئیات و دریافت

این تحقیق در مورد روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز  و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی در 145 صفحه و در قالب pdf و شامل روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز  و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،بیوگاز،تولید بیوگاز،گاز زیستی،دستگاههای بیوگاز،روش تولید بیوگاز،شبکه عصبی بیوگاز،biogas، وغیره می باشد.در این تحقیق عوامل مؤثر در طراحی، ساخت و کابرد یک واحد بیوگاز مورد بررسی قرار گردیده و پس از ساخت و تکمیل آن با کود آلی مورد آزمایش قرار گرفته تا صحت کار دستگاه مشخص گردد. در این راستا ابتدا کلیه عوامل محیطی تأثیر گذار در طراحی و ساخت یک رآکتور بیوگاز بررسی گردید. سپس رآکتور و کلیه تجهیزات جانبی آن توسط نرم افزار SolidWorks و AutoCad طراحی گردید. در مرحله بعد با استفاده از طرح­های بدست آمده، رآکتور بیوگاز ساخته شد. پس از اتمام طراحی و ساخت، رآکتور جهت آب بندی، گاز بندی و کنترل حرارتی مورد آزمایش قرار گرفت تا صحت کار آن مشخص گردد. بعد از تأئید کارکرد، رآکتور ابتدا با کود مرغی و سپس با کود بلدرچین بارگذاری شد و گاز تولید گردید. پس از پایان آزمایش­ها، بیوگاز تولیدی با دستگاه تست گاز تجزیه گردید و در نهایت نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.کلمات کليدي: بیوگاز، رآکتور، کنترل حرارتی، طراحی.          1- بررسی منابع.. 51-1- تعریف بیوگاز. 51-2- منابع تولید بیوگاز. 61-3- نحوه تولید بیوگاز. 71-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز. 81-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها). 121-5-1- تخمیر چربیها 121-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 121-5-3- تخمیر پرتئینها 131-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي… 131-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر. 141-6-2- اسیدیته ((PH.. 161-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N). 161-6-4- درجه غلظت مواد. 171-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 171-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم.. 181-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات… 191-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 201-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش…. 211-6-10- اصلاح و تغيير در طراحي دستگاه بيوگاز. 211-6-11- مواد افزودني شيميائي.. 211-6-12- تغيير دادن نسبت خوراک دستگاه. 211-6-13- محيط بيهوازي (بسته). 221-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم: 221-7-1- سیستم پيوسته: 221-7-2- سیستم نيمه پيوسته: 221-7-3- سیستم ناپيوسته: 221-8- جمع آوري بیوگاز تولیدی: 231-9- بیوگاز و کود حاصل از آن: 241-10- ساختار کلي دستگاه توليد بيوگاز: 241-10-1- حوضچه ورودي: 241-10-2- حوضچه خروجي: 251-10-3- مخزن تخمير: 251-10-4- محفظه گاز: 261-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان: 281-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 281-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 301-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک…. 311-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت). 321-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 341-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 351-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 371-11-8- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي):‏ 371-11-9- دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی): 391-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 401-12 -مروری بر مطالعات انجام شده. 402- مواد و روشها 492-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن: 492-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز. 492-1-2- بررسی شرایط جوی.. 512-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه. 512-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز. 522-1-4-1- کود مرغی.. 522-1-4-2- کود بلدرچین.. 522-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق: 532-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 532-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 532-2-3- دریچه خروجی: 542-3- مراحل طراحی و ساخت  مخزن هضم دستگاه: 552-3-1- طراحی مخزن هضم: 552-3-2- ساخت دستگاه: 572-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 582-3-2-2- لوله ورودی: 582-3-2-3- لوله خروجی: 592-3-2-4- فشار سنج: 612-3-2-5- طراحی المنتها: 622-3-2-6- PH متر: 662-4- عایق کاری مخزن هضم.. 662-5- تست رآکتور. 672-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 672-5-2- تست صحت کار المنتها: 682-5-3- تست گازبندی مخزن: 682-6- مشخصات دستگاه تست گاز: 702-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان.. 702-7- معرفی شبکه عصبی… 712-8- شبكه عصبي مصنوعي… 712-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 762-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 762-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM). 772-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR). 772-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 782-8-6- خطای میانگین مطلق.. 782-8-7- ضریب تعیین (همبستگی). 782-9- انجام آزمایش: 793- نتایج… 813-1- ساخت رآکتور. 813-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 833-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 843-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 853-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 863-3- آزمایش  کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد.. 873-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 873-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 873-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 883-4- آزمایش  کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 893-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 903-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 913-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 923-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30  درجه سانتیگراد.. 933-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 933-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 943-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 953-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص….. 963-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 963-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 973-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 983-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 993-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 1003-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 1013-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد.. 1023-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1023-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1033-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1043-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین  در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1053-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1063-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1073-8- نتایج شبکه عصبی… 1083-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 1093-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 1093-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 1113-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 1143-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 1163-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1163-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1183-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1214- منابع: 125شکل ‏1‑1 چرخه بیوگاز در طبیعت…. 7شکل ‏1‑2- دستگاه بیوگاز. 7شکل ‏1‑3-  فرآیند تولید گاز در مخزن هضم.. 9شکل ‏1‑4- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز. 13شکل ‏1‑5-  رآکتور بيوگاز به همراه همزن.. 20شکل ‏1‑6-  مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین 12- لوله انتقال گاز. 27شکل ‏1‑7-  مخزن ذخيره گاز فايبرگلاس… 27شکل ‏1‑8- بالنهاي ذخيره بيوگاز. 28شکل ‏1‑9- دستگاه بیوگاز عمودی.. 29شکل ‏1‑10- دستگاه بیوگاز افقی 1. مخزنهای ترکیب 2. لوله ورودی 3. محفظه اولیه 4. محفظه ثانویه 5. حفره اصلی 6. بخش مخزن هضم بالای سطح زمین 7. حافظ گاز 8. مخلوط آب و روغن 9. خط گاز 10. دریچه خروجی 11.دریچه خروج آب 12.اجاق 13. سطح زمین.. 30شکل ‏1‑11- دستگاه بیوگاز مشترک…. 32شکل ‏1‑12- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی 1. محافظ گاز با قبه ثابت 2. مخزن هضم 3. مخزن ترکیب 4. محفظه کمکی 5. خط گازی 6. شیشه آب 7. لوله خروجی 8. اجاق.. 33شکل ‏1‑13- دستگاه بیوگاز  مدل فرانسوی 1. لوله ورودی 2. مخزن هضم فولادی ضد زنگ 3. لوله خروجی 4. غلتک زیست توده با پوشش فولادی 5. خط گازی 6. شیر آب 7. لوله های تایر واگن باری 8. شیر گاز 9. اجاق 10. سطح زمین.. 35شکل ‏1‑14- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم لوله چرمی 3. هواکش گازی 4. خروجی 5. حافظ گاز لوله  چرمی 6. خط گازی 7. اجاق.. 36شکل ‏1‑15- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. 1- مخزن مخلوط.2- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. 4- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. 5- خروجی با لوله معین. 6- لوله گاز. 7- شیر خروج آب. 8- اجاق. 9- سطح زمین.. 37شکل ‏1‑16- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم اولیه 3. مخزن هضم ثانویه 4. حافظ متحرک گاز 5. آب همراه با روغن 6. خط گاز 7. مقیاس اندازه گیری گاز 8. شیر اب 9. لولهی تخلیه 10. حفاظت از حرکت غلتک 11. کولونی. 38شکل ‏1‑17- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. 39شکل ‏1‑18- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین.. 40شکل ‏2‑1- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه. 53شکل ‏2‑2- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. 54شکل ‏2‑3- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد.. 57شکل ‏2‑4- مخزن هضم پلی اتیلنی.. 58شکل ‏2‑5- لوله ورودی و لوله خروجی.. 59شکل ‏2‑6- الف-  لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی.. 60شکل ‏2‑7- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. 61شکل ‏2‑8- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. 63شکل ‏2‑9-  طراحی قاب المنتهای حرارتی.. 63شکل ‏2‑10- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند. 64شکل ‏2‑11-  الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها 65شکل ‏2‑12- ترموستات… 65شکل ‏2‑13- الف- محلول های بافر  ب- PH متر. 66شکل ‏2‑14- عایقکاری رآکتور. 67شکل ‏2‑15- دستگاه تست گاز. 70شکل ‏2‑16- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. 72شکل ‏2‑17- پرسپترون 3لایه با اتصالات کامل.. 73شکل ‏3‑1- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای35. 85شکل ‏3‑2- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای35. 86شکل ‏3‑3-  نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای35. 86شکل ‏3‑4- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای30. 87شکل ‏3‑5- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای30. 88شکل ‏3‑6- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای30. 89شکل ‏3‑7- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای35. 91شکل ‏3‑8- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای35. 92شکل ‏3‑9- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای35. 93شکل ‏3‑10- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای30. 94شکل ‏3‑11-  نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای30. 95شکل ‏3‑12- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای30. 96شکل ‏3‑13- نمودار حجم – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 97شکل ‏3‑14- نمودار فشار – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 98شکل ‏3‑15- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 99شکل ‏3‑16- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 100شکل ‏3‑17- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 101شکل ‏3‑18- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 102شکل ‏3‑19- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 103شکل ‏3‑20- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 104شکل ‏3‑21- نمودار PH  کود مرغی در دمای 30 و 35. 105شکل ‏3‑22- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 106شکل ‏3‑23- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 107شکل ‏3‑24- نمودار PH کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 108شکل ‏3‑25- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. 109شکل ‏3‑26- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. 110شکل ‏3‑27- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. 111شکل ‏3‑28- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. 112شکل ‏3‑29 – نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. 113شکل ‏3‑30- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. 113شکل ‏3‑31- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. 114شکل ‏3‑32- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. 115شکل ‏3‑33- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. 116شکل ‏3‑34- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. 117شکل ‏3‑35- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 118شکل ‏3‑36- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 118شکل ‏3‑37- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph  کود بلدرچین.. 119شکل ‏3‑38- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. 120شکل ‏3‑39- نمودار تست داده های ph  کود بلدرچین.. 121شکل ‏3‑40- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. 122شکل ‏3‑41- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. 123شکل ‏3‑42- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. 123  جدول ‏1‑1- ترکیبات موجود در بیوگاز. 5جدول ‏1‑2-  جدول فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز. 11جدول ‏1‑4- محدودههای درجه حرارت در تخمير بيهوازي.. 15جدول ‏1‑4- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور. 19جدول ‏3‑1- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی.. 82جدول ‏3‑2- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. 84جدول ‏3‑3-  تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. 90جدول ‏3‑4- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 110جدول ‏3‑5- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 112جدول ‏3‑6-  تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. 115جدول ‏3‑7- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 117جدول ‏3‑8- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 119جدول ‏3‑9- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. 122     <span s

دسته بندی: علوم پایه » شیمی
تعداد مشاهده:
100
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 145

حجم فایل:38,486
کیلوبایت

 قیمت:

10,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
روش تولید بیوگاز روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعیبیوگازتولید بیوگازگاز زیستیدستگاههای بیوگاز

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما (2)

  پاورپوینت درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما (2) دریافت پاورپوینت درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما (2) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع درس 10…

 • پروپزال بررسی عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كارآفريني در دانشگاه هاي شهر -- از ديدگاه دانشجويان

  پروپزال بررسی عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كارآفريني در دانشگاه هاي شهر -- از ديدگاه دانشجويان دریافت پروپزال بررسی عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كارآفريني در دانشگاه هاي شهر -- از ديدگاه دانشجويان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت…

 • پاورپوینت خلاصه آیین زندگی اخلاق کاربردی

  پاورپوینت خلاصه آیین زندگی اخلاق کاربردی دریافت پاورپوینت خلاصه آیین زندگی اخلاق کاربردی دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت فرا اخلاق به بررسی تحلیل و فلسفی درباره مفاهیم و احکام اخلاقی می پردازد.موضوع این نوع…

 • پروژه تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی در سی شارپ

  پروژه تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی در سی شارپ دریافت پروژه تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی در سی شارپ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:سورس تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی در سی…

 • مقاله تاثير عناصر آلياژي بر ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي پر سيليسيم مقاوم به خوردگي

  مقاله تاثير عناصر آلياژي بر ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي پر سيليسيم مقاوم به خوردگي دریافت مقاله تاثير عناصر آلياژي بر ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي پر سيليسيم مقاوم به خوردگي دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و…

 • طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سديم

  طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سديم دریافت طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سديم دسته بندي : کارآفرینی » صنایع معدنی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) بهره برداری از معدن سولفات سديم…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و عوامل تعهد سازمانی

  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و عوامل تعهد سازمانی دریافت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و عوامل تعهد سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم چارچوب نظری تحقیق و…

 • پاورپوینت ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و نيروگاه خورشيدي

  پاورپوینت ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و نيروگاه خورشيدي دریافت پاورپوینت ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و نيروگاه خورشيدي دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع ذخيره سازي حرارتي در ابگرمکن و…

 • پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم

  پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم دریافت پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع فصل 7 علوم ،در قالب ppt و در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آمل

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آمل دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان آمل دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آمل (واقع در استان مازندران)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت انواع سقفهای بتنی

  پاورپوینت انواع سقفهای بتنی دریافت پاورپوینت انواع سقفهای بتنی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انواع سقفهای بتنی،با فرمت ppt و در 62 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :يكي از اجزاي…

 • میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت میز کامپیوتر طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA –…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال

  شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتالتوضیح:شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player،…

 • تحقیق بررسی سبک های موسیقی ایرانی

  تحقیق بررسی سبک های موسیقی ایرانی دریافت تحقیق بررسی سبک های موسیقی ایرانی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  سبک های موسیقی ایرانی،در قالب Word و در 22 صفحه قابل…

 • گزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری

  گزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری دریافت گزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:این کارگاه صنعتی تولید قطعات کارخانة کمباین سازی اراک را برعهده داشت.…

 • گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و سیستم های plc

  گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و سیستم های plc دریافت گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و سیستم های plc دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مدار فرمان و قدرت تابلوی کلرزنی…

 • تحقیق بنگاه اقتصادي

  تحقیق بنگاه اقتصادي دریافت تحقیق بنگاه اقتصادي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  بنگاه اقتصادي،در قالب Word و در 17 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :بنگاه اقتصادي:درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادي مختلفي…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس

  نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت فرآورده لبنی

  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت فرآورده لبنی دریافت گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت فرآورده لبنی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:به نام خالق هستي كه شير را نوشيدني گوارا گردانيد تا اهل ايمان را عبرتي…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دوم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی"

  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دوم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی" دریافت جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دوم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی" دسته بندي : علوم پایه…

 • تحقیق پیرامون آمار در اداره ثبت احوال

  تحقیق پیرامون آمار در اداره ثبت احوال دریافت تحقیق پیرامون آمار در اداره ثبت احوال دسته بندي : علوم پایه » آمار جزئیات و دریافت مقدمه:اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم…

 • قالب پاورپوينت مهندسی مواد

  قالب پاورپوينت مهندسی مواد دریافت قالب پاورپوينت مهندسی مواد دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای متالوژیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله،…

 • تحقیق بررسی کلاهبرداری های رایانه ای (جرائم اینترنتی)

  تحقیق بررسی کلاهبرداری های رایانه ای (جرائم اینترنتی) دریافت تحقیق بررسی کلاهبرداری های رایانه ای (جرائم اینترنتی) دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت تحقیق با موضوع کلاهبرداری های رایانه ای (جرائم اینترنتی)،در قالب DOC، در 31…

 • تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني

  تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني دریافت تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي…

 • تحقیق تيموتي لوئيچه چمني دم گربه‌اي

  تحقیق تيموتي لوئيچه چمني دم گربه‌اي دریافت تحقیق تيموتي لوئيچه چمني دم گربه‌اي دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تيموتي لوئيچه چمني دم گربه‌اي،در قالب Word و در 162 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

  تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران دریافت تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • پاورپوینت درس اول عربی دهم

  پاورپوینت درس اول عربی دهم دریافت پاورپوینت درس اول عربی دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس اول عربی ،در قالب ppt و در 78 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • برنامه نوشابه فروشی

  برنامه نوشابه فروشی دریافت برنامه نوشابه فروشی دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Visual Basic.net جزئیات و دریافت برنامه نوشابه فروشی :برنامه نوشابه فروشی به زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک به همراه سورس کد این برنامه پروژه پایانی…

 • پاورپوینت فصل الفبای زیست فناوری علوم هشتم

  پاورپوینت فصل الفبای زیست فناوری علوم هشتم دریافت پاورپوینت فصل الفبای زیست فناوری علوم هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع فصل الفبای زیست فناوری علوم ،در قالب ppt…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بندر لنگه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بندر لنگه دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بندر لنگه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بندر لنگه (واقع در استان هرمزگان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime…

 • پروژه سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی 7

  پروژه سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی 7 دریافت پروژه سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی 7 دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Delphi جزئیات و دریافت سورس برنامه نقاشی به زبان دلفی 7قابلیت های برنامه:در این برنامه…

 • تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيك

  تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيك دریافت تحقیق ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيك دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تبریز (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تبریز (واقع در استان آذربایجان شرقی) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تبریز (واقع در استان آذربایجان شرقی) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:- نقشه مدل رقومی ارتفاعی،…

 • تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

  تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي دریافت تحقیق برنامه ريزي كلان شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با…

 • پلان معماري اتوكد طرح 3

  پلان معماري اتوكد طرح 3 دریافت پلان معماري اتوكد طرح 3 دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت پلان معماري اتوكد طرح 3 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است دسته بندی:…