تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

دریافت

تحقیق روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،145 صفحه

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

جزئیات و دریافت

این تحقیق در مورد روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز  و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی در 145 صفحه و در قالب pdf و شامل روش تولید بیوگاز، روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز  و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعی،بیوگاز،تولید بیوگاز،گاز زیستی،دستگاههای بیوگاز،روش تولید بیوگاز،شبکه عصبی بیوگاز،biogas، وغیره می باشد.در این تحقیق عوامل مؤثر در طراحی، ساخت و کابرد یک واحد بیوگاز مورد بررسی قرار گردیده و پس از ساخت و تکمیل آن با کود آلی مورد آزمایش قرار گرفته تا صحت کار دستگاه مشخص گردد. در این راستا ابتدا کلیه عوامل محیطی تأثیر گذار در طراحی و ساخت یک رآکتور بیوگاز بررسی گردید. سپس رآکتور و کلیه تجهیزات جانبی آن توسط نرم افزار SolidWorks و AutoCad طراحی گردید. در مرحله بعد با استفاده از طرح­های بدست آمده، رآکتور بیوگاز ساخته شد. پس از اتمام طراحی و ساخت، رآکتور جهت آب بندی، گاز بندی و کنترل حرارتی مورد آزمایش قرار گرفت تا صحت کار آن مشخص گردد. بعد از تأئید کارکرد، رآکتور ابتدا با کود مرغی و سپس با کود بلدرچین بارگذاری شد و گاز تولید گردید. پس از پایان آزمایش­ها، بیوگاز تولیدی با دستگاه تست گاز تجزیه گردید و در نهایت نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.کلمات کليدي: بیوگاز، رآکتور، کنترل حرارتی، طراحی.          1- بررسی منابع.. 51-1- تعریف بیوگاز. 51-2- منابع تولید بیوگاز. 61-3- نحوه تولید بیوگاز. 71-4- اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز. 81-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها). 121-5-1- تخمیر چربیها 121-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 121-5-3- تخمیر پرتئینها 131-6- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بيهوازي… 131-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر. 141-6-2- اسیدیته ((PH.. 161-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N). 161-6-4- درجه غلظت مواد. 171-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 171-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم.. 181-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات… 191-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 201-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش…. 211-6-10- اصلاح و تغيير در طراحي دستگاه بيوگاز. 211-6-11- مواد افزودني شيميائي.. 211-6-12- تغيير دادن نسبت خوراک دستگاه. 211-6-13- محيط بيهوازي (بسته). 221-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم: 221-7-1- سیستم پيوسته: 221-7-2- سیستم نيمه پيوسته: 221-7-3- سیستم ناپيوسته: 221-8- جمع آوري بیوگاز تولیدی: 231-9- بیوگاز و کود حاصل از آن: 241-10- ساختار کلي دستگاه توليد بيوگاز: 241-10-1- حوضچه ورودي: 241-10-2- حوضچه خروجي: 251-10-3- مخزن تخمير: 251-10-4- محفظه گاز: 261-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان: 281-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 281-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 301-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک…. 311-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت). 321-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 341-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 351-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 371-11-8- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي):‏ 371-11-9- دستگاه بيوگاز مدل تايواني (واحدهای بالونی): 391-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 401-12 -مروری بر مطالعات انجام شده. 402- مواد و روشها 492-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن: 492-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز. 492-1-2- بررسی شرایط جوی.. 512-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه. 512-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز. 522-1-4-1- کود مرغی.. 522-1-4-2- کود بلدرچین.. 522-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق: 532-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 532-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 532-2-3- دریچه خروجی: 542-3- مراحل طراحی و ساخت  مخزن هضم دستگاه: 552-3-1- طراحی مخزن هضم: 552-3-2- ساخت دستگاه: 572-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 582-3-2-2- لوله ورودی: 582-3-2-3- لوله خروجی: 592-3-2-4- فشار سنج: 612-3-2-5- طراحی المنتها: 622-3-2-6- PH متر: 662-4- عایق کاری مخزن هضم.. 662-5- تست رآکتور. 672-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 672-5-2- تست صحت کار المنتها: 682-5-3- تست گازبندی مخزن: 682-6- مشخصات دستگاه تست گاز: 702-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان.. 702-7- معرفی شبکه عصبی… 712-8- شبكه عصبي مصنوعي… 712-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 762-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 762-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM). 772-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR). 772-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 782-8-6- خطای میانگین مطلق.. 782-8-7- ضریب تعیین (همبستگی). 782-9- انجام آزمایش: 793- نتایج… 813-1- ساخت رآکتور. 813-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 833-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 843-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 853-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 863-3- آزمایش  کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد.. 873-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 873-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 873-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 883-4- آزمایش  کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد.. 893-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 903-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 913-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 923-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30  درجه سانتیگراد.. 933-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 933-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 943-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 953-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص….. 963-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 963-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 973-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 983-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 993-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 1003-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 1013-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد.. 1023-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1023-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1033-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1043-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین  در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 1053-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1063-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 1073-8- نتایج شبکه عصبی… 1083-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 1093-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 1093-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 1113-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 1143-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 1163-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1163-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1183-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 1214- منابع: 125شکل ‏1‑1 چرخه بیوگاز در طبیعت…. 7شکل ‏1‑2- دستگاه بیوگاز. 7شکل ‏1‑3-  فرآیند تولید گاز در مخزن هضم.. 9شکل ‏1‑4- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز. 13شکل ‏1‑5-  رآکتور بيوگاز به همراه همزن.. 20شکل ‏1‑6-  مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین 12- لوله انتقال گاز. 27شکل ‏1‑7-  مخزن ذخيره گاز فايبرگلاس… 27شکل ‏1‑8- بالنهاي ذخيره بيوگاز. 28شکل ‏1‑9- دستگاه بیوگاز عمودی.. 29شکل ‏1‑10- دستگاه بیوگاز افقی 1. مخزنهای ترکیب 2. لوله ورودی 3. محفظه اولیه 4. محفظه ثانویه 5. حفره اصلی 6. بخش مخزن هضم بالای سطح زمین 7. حافظ گاز 8. مخلوط آب و روغن 9. خط گاز 10. دریچه خروجی 11.دریچه خروج آب 12.اجاق 13. سطح زمین.. 30شکل ‏1‑11- دستگاه بیوگاز مشترک…. 32شکل ‏1‑12- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی 1. محافظ گاز با قبه ثابت 2. مخزن هضم 3. مخزن ترکیب 4. محفظه کمکی 5. خط گازی 6. شیشه آب 7. لوله خروجی 8. اجاق.. 33شکل ‏1‑13- دستگاه بیوگاز  مدل فرانسوی 1. لوله ورودی 2. مخزن هضم فولادی ضد زنگ 3. لوله خروجی 4. غلتک زیست توده با پوشش فولادی 5. خط گازی 6. شیر آب 7. لوله های تایر واگن باری 8. شیر گاز 9. اجاق 10. سطح زمین.. 35شکل ‏1‑14- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم لوله چرمی 3. هواکش گازی 4. خروجی 5. حافظ گاز لوله  چرمی 6. خط گازی 7. اجاق.. 36شکل ‏1‑15- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. 1- مخزن مخلوط.2- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. 4- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. 5- خروجی با لوله معین. 6- لوله گاز. 7- شیر خروج آب. 8- اجاق. 9- سطح زمین.. 37شکل ‏1‑16- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم اولیه 3. مخزن هضم ثانویه 4. حافظ متحرک گاز 5. آب همراه با روغن 6. خط گاز 7. مقیاس اندازه گیری گاز 8. شیر اب 9. لولهی تخلیه 10. حفاظت از حرکت غلتک 11. کولونی. 38شکل ‏1‑17- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. 39شکل ‏1‑18- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین.. 40شکل ‏2‑1- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه. 53شکل ‏2‑2- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. 54شکل ‏2‑3- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد.. 57شکل ‏2‑4- مخزن هضم پلی اتیلنی.. 58شکل ‏2‑5- لوله ورودی و لوله خروجی.. 59شکل ‏2‑6- الف-  لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی.. 60شکل ‏2‑7- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. 61شکل ‏2‑8- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. 63شکل ‏2‑9-  طراحی قاب المنتهای حرارتی.. 63شکل ‏2‑10- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند. 64شکل ‏2‑11-  الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها 65شکل ‏2‑12- ترموستات… 65شکل ‏2‑13- الف- محلول های بافر  ب- PH متر. 66شکل ‏2‑14- عایقکاری رآکتور. 67شکل ‏2‑15- دستگاه تست گاز. 70شکل ‏2‑16- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. 72شکل ‏2‑17- پرسپترون 3لایه با اتصالات کامل.. 73شکل ‏3‑1- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای35. 85شکل ‏3‑2- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای35. 86شکل ‏3‑3-  نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای35. 86شکل ‏3‑4- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای30. 87شکل ‏3‑5- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای30. 88شکل ‏3‑6- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای30. 89شکل ‏3‑7- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای35. 91شکل ‏3‑8- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای35. 92شکل ‏3‑9- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای35. 93شکل ‏3‑10- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای30. 94شکل ‏3‑11-  نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای30. 95شکل ‏3‑12- نمودار PH – زمان کود بلدرچین در دمای30. 96شکل ‏3‑13- نمودار حجم – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 97شکل ‏3‑14- نمودار فشار – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 98شکل ‏3‑15- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای35. 99شکل ‏3‑16- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 100شکل ‏3‑17- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 101شکل ‏3‑18- نمودار PH – زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای30. 102شکل ‏3‑19- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 103شکل ‏3‑20- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35. 104شکل ‏3‑21- نمودار PH  کود مرغی در دمای 30 و 35. 105شکل ‏3‑22- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 106شکل ‏3‑23- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 107شکل ‏3‑24- نمودار PH کود بلدرچین در دمای 30 و 35. 108شکل ‏3‑25- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. 109شکل ‏3‑26- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. 110شکل ‏3‑27- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. 111شکل ‏3‑28- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. 112شکل ‏3‑29 – نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. 113شکل ‏3‑30- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. 113شکل ‏3‑31- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. 114شکل ‏3‑32- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. 115شکل ‏3‑33- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. 116شکل ‏3‑34- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. 117شکل ‏3‑35- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 118شکل ‏3‑36- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 118شکل ‏3‑37- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph  کود بلدرچین.. 119شکل ‏3‑38- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. 120شکل ‏3‑39- نمودار تست داده های ph  کود بلدرچین.. 121شکل ‏3‑40- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. 122شکل ‏3‑41- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. 123شکل ‏3‑42- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. 123  جدول ‏1‑1- ترکیبات موجود در بیوگاز. 5جدول ‏1‑2-  جدول فرآيندهاي مختلف تبديل زيست توده به بيوگاز. 11جدول ‏1‑4- محدودههای درجه حرارت در تخمير بيهوازي.. 15جدول ‏1‑4- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور. 19جدول ‏3‑1- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی.. 82جدول ‏3‑2- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. 84جدول ‏3‑3-  تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. 90جدول ‏3‑4- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 110جدول ‏3‑5- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 112جدول ‏3‑6-  تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. 115جدول ‏3‑7- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 117جدول ‏3‑8- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 119جدول ‏3‑9- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم.. 122     <span s

دسته بندی: علوم پایه » شیمی
تعداد مشاهده:
100
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 145

حجم فایل:38,486
کیلوبایت

 قیمت:

10,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
روش تولید بیوگاز روش ساخت دستگاههای تولید بیوگاز و تحلیل بیوگاز با شبکه عصبی مصنوعیبیوگازتولید بیوگازگاز زیستیدستگاههای بیوگاز

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

  تحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت دریافت تحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • مقاله بررسی انسان ، علم و معنا

  مقاله بررسی انسان ، علم و معنا دریافت مقاله بررسی انسان ، علم و معنا دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:انسان تقريباً موجود مركبي است كه تجزيه و تحليل آن بآساني صورت…

 • پرسش نامه بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان

  پرسش نامه بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان دریافت پرسش نامه بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت پرسشنامه تاثير بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان فایل اصلی پرسش نامه    : …

 • تحقیق در مورد تاریخچه غزل

  تحقیق در مورد تاریخچه غزل دریافت تحقیق در مورد تاریخچه غزل دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:غزل، یكی از قدیمی‌ترین قالب‌های شعر فارسی است كه شاید اگر در ادبیات جهان دنبالش بگردیم شكل‌هایی…

 • تحقیق اهميت ورزش در اسلام

  تحقیق اهميت ورزش در اسلام دریافت تحقیق اهميت ورزش در اسلام دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اهميت ورزش در اسلام،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • تحقیق در مورد اعتياد به مواد مخدر

  تحقیق در مورد اعتياد به مواد مخدر دریافت تحقیق در مورد اعتياد به مواد مخدر دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهزندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما…

 • جزوه الکترونیک صنعتی

  جزوه الکترونیک صنعتی دریافت جزوه الکترونیک صنعتی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه الکترونیک صنعتی همراه با شبیه سازیفرمت فایل: WORD  (قابل ویرایش )همراه با شکل موج ها و شبیه سازی با…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آبدانان

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آبدانان دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آبدانان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پاورپوینت پیام های آسمانی پایه نهم درس پنجم (رهبری در دوران غیبت)

  پاورپوینت پیام های آسمانی پایه نهم درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) دریافت پاورپوینت پیام های آسمانی پایه نهم درس پنجم (رهبری در دوران غیبت) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت این فایل شامل پاورپوینت…

 • طرح توجیهی توليد و بسته بندی نمك يد دار

  طرح توجیهی توليد و بسته بندی نمك يد دار دریافت طرح توجیهی توليد و بسته بندی نمك يد دار دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) توليد و بسته بندی نمك…

 • تحقیق بررسی معنای هنر

  تحقیق بررسی معنای هنر دریافت تحقیق بررسی معنای هنر دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسی معنای هنر،در قالب Word و در 83 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :يكي…

 • پروژه بررسی ارقام گوجه فرنگی و شیوه کاشت آنها

  پروژه بررسی ارقام گوجه فرنگی و شیوه کاشت آنها دریافت پروژه بررسی ارقام گوجه فرنگی و شیوه کاشت آنها دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:انتخاب رقم براي كشت در يك…

 • پاورپوینت همه چیز در مورد آب انبار

  پاورپوینت همه چیز در مورد آب انبار دریافت پاورپوینت همه چیز در مورد آب انبار دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آب انبار،با فرمت ppt و در 69 اسلاید قابل ویرایشبخشی…

 • بررسی مبدل های حرارتی (آشنایی با انواع،اصول و کاربرد های آنها در تبرید و تهویه)

  بررسی مبدل های حرارتی (آشنایی با انواع،اصول و کاربرد های آنها در تبرید و تهویه) دریافت بررسی مبدل های حرارتی (آشنایی با انواع،اصول و کاربرد های آنها در تبرید و تهویه) دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات…

 • گزارش کارآموزی كارخانه كاشي کاوه

  گزارش کارآموزی كارخانه كاشي کاوه دریافت گزارش کارآموزی كارخانه كاشي کاوه دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت بخشی از متن:كائون: در صد بيشتر بدنه را تشكيل مي دهد و از خاك رس تهيه مي شود.…

 • پاورپوینت کامل مشخصات بتن

  پاورپوینت کامل مشخصات بتن دریافت پاورپوینت کامل مشخصات بتن دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بتن از ترکیب مقدار معین و حساب شده از سیمان –مصالح سنگی درشت دانه(شن) – مصالح سنگی ریز…

 • بررسی میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی

  بررسی میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی دریافت بررسی میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت مقدمه: پيدايش ميكروسكوپ‌هاي الكتروني عبوري (TEM) به صورت تجاري به سال…

 • تحقیق در مورد جوشکاری

  تحقیق در مورد جوشکاری دریافت تحقیق در مورد جوشکاری دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع جوشکاری،در قالب Word و در 31 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :چکیده درسالهای اخیر…

 • بذر مصنوعی Synthetic Seed

  بذر مصنوعی Synthetic Seed دریافت بذر مصنوعی Synthetic Seed دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت بذر مصنوعی Synthetic Seedمقدمه:مفهوم بذر مصنوعي 1 در سال 1977 از يك طرح پيشنهادي توسط موراشينگ ناشي شد…

 • پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمانی پایه ششم

  پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمانی پایه ششم دریافت پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمانی پایه ششم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس ششم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه ششم دبستان با موضوع درس 12 هدیه های…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان ایلام. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • مقاله بررسی نابغه ها در چه خصلتي مشترك اند

  مقاله بررسی نابغه ها در چه خصلتي مشترك اند دریافت مقاله بررسی نابغه ها در چه خصلتي مشترك اند دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقاله نابغه ها در چه خصلتي مشترك اند:قسمتی…

 • پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

  پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش دریافت پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت پروژه…

 • پاورپوینت آشنایی با خط تولید بتن آماده

  پاورپوینت آشنایی با خط تولید بتن آماده دریافت پاورپوینت آشنایی با خط تولید بتن آماده دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت خط تولید بتن آماده در 50 اسلاید +تصاویرمقدمه:بتن مخلوطی از مواد سیمانی،آب،سنگدانه(معمولا شن وماسه…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری

  مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری دریافت مبانی نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق تعاریف و دیدگاه های فرایند تصمیم گیری دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و…

 • تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر

  تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر دریافت تحقیق در مورد عامل رفع مبتدا و خبر دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت مقدمه:از آن‌جا كه علم نحو علمي اعتباري است و در غالب موارد…

 • پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ

  پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ دریافت پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تكنولوژي قالبهاي فورجينگ،در قالب ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :تكنولوژي قالبهاي فورجصنعت آهنگري به…

 • پاورپوینت استانداردهاي فولاد

  پاورپوینت استانداردهاي فولاد دریافت پاورپوینت استانداردهاي فولاد دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع استانداردهاي فولاد،در قالب ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :نرم بندی فولادهابراي معرفي انواع فولادها كشورهاي توليد…

 • نقشه ی زمین شناسی استان خوزستان

  نقشه ی زمین شناسی استان خوزستان دریافت نقشه ی زمین شناسی استان خوزستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و…

 • پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه)

  پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه) دریافت پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه) دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL…

 • پاورپوینت توبه

  پاورپوینت توبه دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت توبه چراغ راه انسان در تاریکی هاست و سرمایه بنده ای است که همه چیزش را بر باد داده است. در فضیلت توبه همین روایت امام باقر…

 • تحقیق در مورد بافت استخواني

  تحقیق در مورد بافت استخواني دریافت تحقیق در مورد بافت استخواني دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:- بافت استخواني (Bone tissue)استخوان يا بافت استخواني كه اسكلت موجودات مهره‌دار را تشكيل مي‌دهد، از ساير…

 • مقاله ترجمه شده

  مقاله ترجمه شده دریافت مقاله ترجمه شده دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت عنوان مقاله به انگلیسی " A Comparison of Ratios and Data Envelopment Analysis: Efficiency Assessment of Taiwan Public Listed Companies"و به فارسی " مقایسه ای از…

 • تحقیق بررسی حسادت در کودکان و علل آن

  تحقیق بررسی حسادت در کودکان و علل آن دریافت تحقیق بررسی حسادت در کودکان و علل آن دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چکیده:حسادت، یکی از شایع‌ترین واکنشی‌هایی است که از حدود دو…

 • مبانی نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی (فصل دوم)

  مبانی نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی (فصل دوم) دریافت مبانی نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی (فصل دوم) دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود مبانی نظری و سوابق…