جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی

جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی

دریافت

جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

جزئیات و دریافت

جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی

توضیحات محصولات  

فصل اول:
روابط آبی گیاه  آب و نقش آن در گیاه  اهمیت آب در زندگی گیاه: اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده
پروتوپلاسم سلول است (تـا 95 وزن) فعالیـت
پروتوپلاسـم  بستگی به آب موجود دارد. اگر اب کم
شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـه پروتئینها، اسیدهاي نوکلئیک و کربوهیدراتها در حالت طبیعی
با مقداري آب همراه هستند اگر آب از آنها جدا شـوند تحت تأثیر قرار می گیرند. آب در تعدادي از واکنشهاي شیمیایی
در پروتوپلاسم نقش مستقیمی دارد.  واکنشهایی مانند هیدرولیز و تراکم که در آنهـا آب بـه
مولکـولهـاي عـالی اضـافه و یـا از آنهـا گرفتـه مـیشـود در فعالیتهاي متابولیتی اهمیت خاصی دارد. در تبدیل
کربوهیدراتها به یکدیگر و یا آنزیمهـا بـه یکـدیگر وجـود آب لازم است.  در فتوسنتز آب منبع تولیدکننده پروتون است. در فرآیندهاي
تنفس آب یکی از محصولات این واکنشهاست اب حلالـی است که بسیاري از مواد در آن حل میشوند واکنشهـاي شـیمیایی
متعـددي در محـیط آبـی انجـام مـیپـذیرد. عامـل نگهدارنده آماس (تورژسانس سلولی) آب میباشد بنابراین آب نقش
مهمی در نگهداري شکل طبیعی گیاه باز مـیکنـد از طرفی دیگر این آماس سلولی براي سرپا نگهداشتن گیاهـان علفـی
بسـیار لازم اسـت. عـلاوه بـر ایـن آمـاس سـلولی در فرآیندهایی مانند باز و بسته شدن روزنه ها، حرکت برگها،
گلبرگها را برگهاي تخصص یافته گیـاه از اهمیـت خاصـی برخوردار است. 
Polinus باعث خروج آب از سلولهاي این اندام شده و باعث حذف
آماس شده و برگها جمع میشوند.  حرکت گلبرگها در لاله عباسی و mesembrianthemum دیده میشود.  سلولها غالباً توسط یک لایه نازکی از آب پوشیده شدهاند که در
فضاي نازك بین سلولی و اندامها قرار دارد ایـن لایـه از سلولی به سلول دیگر ادامه یافته و شبکهاي را در گیاه به
وجود میآورد که در نقل و انتقال مواد محلـول نقـش مهمـی را بازي میکند.  انتقال مواد به آوندها توسط آب صورت میگیرد در انتقال
گامتهاي گیاهی (گیاهان آبزي) انتقال و پراکندگی هـاگهـا، میوهها و بذور نقش مهمی را در گیاهان آبزي علاوه بر یک محیط
تعادلی و نقش نگهداري میباشد. فیزیولوژي گیاهی زراعی «13» اندازه گیري میزان آب در گیاه 

  
            خشک کردن گیاه در اتو، تا رسیدن به وزن ثابت که از سوخت
باید جلوگیري شود. چرا کـه موجـب سـوختن مـواد آلـی میشود
حرارت از 80-100-120 درجه سانتیگراد نباید بیشتر باشد البته در این دامنه حرارتی
آبی که مربوط بـه مـواد آلی است باقی میماند.  آب داخل گیاه براساس وزن تر Fresh wight یا وزن خشک Dry wight میباشد. 
خشک کردن نباید خیلی طولانی باشد چرا که مواد فرار ممکن است
تخریب شوند از بین برونـد ماننـد اسـانسهـا بـراي  اینکه از فعالیت آنزیمها جلوگیري شود بهتر است از قبل از خشک کردن نمونه
ها آنها را به مـدت چنـد دقیقـه در 110 درجه در فشار کم قرار دهیم سپس در دماي پایینتر از 60-80
درجه خشک کنیم.  خواص محلولها 

1- فشار بخار آب: 
مولکولها از سطح مایع حرکت میکنند و بالعکس. در حالت تعادل
اگر فشار سنج بهکار بریم فشار نشان داده شده برابـر فشار بخار اشباع است. اگر آب خالص نباشد فشار بخار آب را
کمتر میکند. این کاهش فشار بخار آب را میتـوان توسـط قانون رائولت محاسبه کنیم: 
 فشار بخار محلول e فشار
بخار آب خالص، w تعداد مدلهاي حلال یا آب، s تعداد مولهاي جسم حل شده 
2- نقطه جوش و نقطه انجماد: 
با حل کردن جسمی در آب نقطه جوش بالا میرود و نقطه ذوب
پایین میآید. 
3- فشار اسمزي: 
با استفاده از معادله، میتوان فشار اسمزي محلولها را محاسبه
نمود. 
 P = MIRT
P :فشار برحسب بار یا اتسمفر 
M : غلظت محلول برحسب مولال

تستهاي طبقه
بندي شده فصل اول 
1 2- در شرایط مطلوب رشد، افزایش نسبی غلظت CO هوا موجب: 
1) افزایش میزان تلفات آب از گیاه میشود. 

2) کاهش میزان تلفات آب از گیاه میشود. 
3) افزایش هدایت روزنهاي برگی گیاه میشود. 

4) افزایش نسبی میزان تلفات آب و کاهش نسبی هدایت روزنهاي
میشود. 
WUE -2 (کارایی مصرف آب) و تعرق
CO2
4 با گیاها 3 C ن در مقایسه
با گیاهان C به ترتیب: 
1) بالا و پایین است. 2) پایین و بالا است. 

3) پایین و پایین است. 4) بالا و بالا است. 

3- وزن تر برگ یک گیاه 2 گرم و وزن خشک آن 0/5 گرم است.
هرگاه این برگ را به مدت 4 سـاعت در آب مقطر قرار دهیم و وزن آن به 2/5 گرم افزایش مییابد. محتوي
نسبی آن برگ چند درصد است؟ 
 76 (4 75 (3 70 (2 65 (1
4- حساسیت فرآیند و عکسالعملهاي مختلف گیاه به وقوع تنش
خشـکی، از کـدام ترکیـب زیـر تبعیـت میکند؟ 
1) سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول > تثبیت دياکسید
کربن > بسته شدن روزنهها 
2) تثبیت دياکسید کربن > سنتز آبسایسیک > رشد سلول >
بسته شدن روزنهها 
3) بسته شدن روزنهها > تثبت دياکسید کربن > سنتز آبسایسیک
اسید > رشد سلول 
4) رشد سلول > سنتز آبسایسیک >
بسته شدن رونهها > تثبیت دياکسید کربن 
5- کدام نوع اختلاف پتانسیل تعیینکننده مسیر و جهت انتقال
آب در داخل گیاه است؟ 
1) اختلاف پتانسیل اسمزي 2) اختلاف پتانسیل آب 

3) اختلاف پتانسیل فشار 4) اختلاف پتانسیل ماتریک 
مقدار آب از دست رفته مقدار جذب شدهفیزیولوژي گیاهی زراعی «53»

6- اگر دیواره سلولی را با پکتیناز و سلولاز حل کرده و سپس
آن را در آب بگذاریم جذب آب تابع کدامیـک از اجزاي پتانسیل آب است؟ در این صورت جذب اب توسط سلول تا
چه زمانی ادامه مییابد؟ 
1) پتانسیل اسمزي – تا زمانی که سلول بترکد. 

2) پتانسیل فشاري – تا زمانی که پتانسیل اسمزي صفر شود. 

3) پتانسیل کل آب – تا زمانی که پتانسیل آب صفر شود. 

4) پتانسیل ماتریک – تا زمانی که فشار دو سوي غشاي
سیتوپلاسمی برابر شود. 
7- در شکل مربوط به اثرات نسبی تغییرات yw برگ بر فتوسنتز و انتقال C در سـورگوم گزینـه صـحیح 14 کدام است؟ 
 
1) سرعت فتوسنتز نسبت به سرعت انتقال ماده در مقابل پتانسیل
پایین برگ مقاومتر است. 
2) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو از نوعی مقاومت
در مقابل پتانسیل پایین آب برگ برخوردارند. 
3) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو در مقابل پتانسیل
پایین آب برگ از حساسیت خاصی برخوردارند. 
4) سرعت انتقال ماده نسبت به فتوسنتز در مقابل پتانسیل
پایین آب برگ مقاومتر است. 
8- در سیستم خاك – ریشه – بخش هوایی احتمال وقـوع تعـادل در
پتانسـیل آب ( yw) در کـدام زمـان بیشتر است؟ 
1) در ظهر هنگام 2) در اواخر شب و اوایل صبح 

3) در اوایل شب و اواخر روز 4) در اوایل صبح و نیز در اوایل
شب 
9- کدام گزینه صحیح است؟ 
1) در حالت پلاسمولیز اولیه غشاي سلول از دیواره جدا میشود. 

2) در حالت پلاسمولیز پتانسیل تورگر سلول منفی است. 

3) در حالت پلاسمولیز اولیه، پتانسیل تورگر سلول برابر صفر
است. 
4) هر سه «54» مجموعه زراعت 
10- ارتباط بین سلولهاي محافظ روزنه و سلولهاي پیرامونی
آنها از نوع …………….. است. 
1) آپوپلاستی 2) سیمپلاستی 
3) اپوسیمپلاستی 4) تلفیقی از سیمپلاستی و آپوپلاستی

پاسخ تشریحی
تستهاي طبقه بندي شده فصل اول 
1- گزینه ي «2» صحیح است. 
2 ت آب افزایش غلظت CO در شرایط مطلوب میزان تعرق در گیاه را کاهش داده و در نتیجه
سبب کاهش میزان تلفا در گیاه میگردد. 
2- گزینهي  «2» صحیح است. 
3 آن راندمان مصرف آب در گیاهان C پایین و ضریب تعرق در ها بالا میباشد. 
3- گزینه ي «3» صحیح است.  محتواي نسبی آب برگ

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
تعداد مشاهده:
87
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 298

حجم فایل:2,807
کیلوبایت

 قیمت:

10,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF سایز:2.74mb تعداد صفحه:298

برچسب ها:
دانلود فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته زراعت دانلود فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته زراعت دانلود فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته زراعت

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق در مورد معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمون آنها

  تحقیق در مورد معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمون آنها دریافت تحقیق در مورد معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمون آنها دسته بندي : علوم پایه » محیط زیست جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهبا توجه به مشكلات روزافزون آلودگي…

 • تحقیق کنترل داخلی حسابداری

  تحقیق کنترل داخلی حسابداری دریافت تحقیق کنترل داخلی حسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع کنترل داخلی حسابداری،در قالب Word و در 106 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحهچکیده:   تعريف   1. وضع سازماني …

 • مقاله ترجمه شده بررسی راه اندازی ال ای دی ها LED-driver considerations

  مقاله ترجمه شده بررسی راه اندازی ال ای دی ها LED-driver considerations دریافت مقاله ترجمه شده بررسی راه اندازی ال ای دی ها LED-driver considerations دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقاله ترجمه…

 • تحقیق نهضت مشروطيت

  تحقیق نهضت مشروطيت دریافت تحقیق نهضت مشروطيت دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نهضت مشروطيت ،در قالب Word و در 91 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :تعريف تاريخ :براي…

 • بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت

  بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت دریافت بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:تحقيقات ( هانس سليه) چگونگي تأثير استرس ( فشار رواني…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت دریافت گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب…

 • پاورپوینت فلز پلاتین و آلیاژهای آن

  پاورپوینت فلز پلاتین و آلیاژهای آن دریافت پاورپوینت فلز پلاتین و آلیاژهای آن دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فلز پلاتین و آلیاژهای آن،در قالب ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از…

 • پاورپوینت درس 8 علوم پنجم کارها آسان می شود (1)

  پاورپوینت درس 8 علوم پنجم کارها آسان می شود (1) دریافت پاورپوینت درس 8 علوم پنجم کارها آسان می شود (1) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع…

 • جزوه فیزیولوژي(قسمت اول)

  جزوه فیزیولوژي(قسمت اول) دریافت جزوه فیزیولوژي(قسمت اول) دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت )جزوه فیزیولوژي(قسمت اول  جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95  فهرست مطالب  مایعات بدن................................................................................................................................ ....15 الکترولیت هاي مایعات…

 • نقشه طرحهای اجرایی معابر تهران (نقشه رقومی معابر تهران)

  نقشه طرحهای اجرایی معابر تهران (نقشه رقومی معابر تهران) دریافت نقشه طرحهای اجرایی معابر تهران (نقشه رقومی معابر تهران) دسته بندي : فنی و مهندسی » نقشه برداری جزئیات و دریافت نقشه طرحهای اجرایی معابر تهران (نقشه رقومی معابر تهران):این…

 • تحقیق فلسفه نظري تاريخ

  تحقیق فلسفه نظري تاريخ دریافت تحقیق فلسفه نظري تاريخ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع فلسفه نظري تاريخ ،در قالب Word و در 49 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پاورپوینت آمالگام دندانپزشکی

  پاورپوینت آمالگام دندانپزشکی دریافت پاورپوینت آمالگام دندانپزشکی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آمالگام دندانپزشکی،در قالب ppt و در 51 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :فهرست مطالبفواید و ضررهای امالگامطبقه بندی وفهمیدن فرایند…

 • تحقیق طراحي سيستم مكنده غلات

  تحقیق طراحي سيستم مكنده غلات دریافت تحقیق طراحي سيستم مكنده غلات دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت   مقدمه وتاريخچه:اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد  كه اين سيستم غلات را از يك مخزن…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنگستان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنگستان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنگستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

  تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma دریافت تحقیق معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معرفي يك تابع…

 • پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد

  پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد دریافت پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مقایسه حیاط در مساجد،در قالب ppt و در 19 اسلاید…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اختلال یادگیری خواندن(فصل دوم)

  مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اختلال یادگیری خواندن(فصل دوم) دریافت مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اختلال یادگیری خواندن(فصل دوم) دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم…

 • پاورپوینت بخش بستری در بیمارستان

  پاورپوینت بخش بستری در بیمارستان دریافت پاورپوینت بخش بستری در بیمارستان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بخش بستری در بیمارستان،با فرمت ppt و در 57 اسلاید قابل ویرایشفهرست :تعریف نحوه…

 • مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی

  مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی دریافت مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی دسته بندي : علوم انسانی » بازاریابی و امورمالی جزئیات و دریافت مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی :بازاریابی  اکنون آماده یک تحول  است…

 • مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

  مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ دریافت مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مجموعه تست کنکورهاي  سراسري و آزاد(2) (مجموعه…

 • تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل

  تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل دریافت تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت  مقدمه:تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.…

 • تحقیق در مورد اسطوره شناسي

  تحقیق در مورد اسطوره شناسي دریافت تحقیق در مورد اسطوره شناسي دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:مجموعة حاضر از پوياترين سايت ادبيات فارسي تهيه و تنظيم گرديده است كه در انتهاي هر فصل…

 • پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي

  پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي دریافت پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي شامل 5 مولفه و 63سوال و برگرفته از پرسشنامه شومر(1990)......ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه):عنوان : پرسشنامه…

 • تحقیق ابومسلم خراساني

  تحقیق ابومسلم خراساني دریافت تحقیق ابومسلم خراساني دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ابومسلم خراساني،در قالب Word و در 49 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ابومسلم خراسانيتحقير و فشار…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در بانک

  گزارش کارآموزی حسابداری در بانک دریافت گزارش کارآموزی حسابداری در بانک دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت چکیده:بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که از ۴۰ سال قبل به ارائة خدمات بانکی اشتغال…

 • بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

  بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران دریافت بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چکیده:پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران…

 • تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان

  تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان دریافت تحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی کلاس دهم

  پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی کلاس دهم دریافت پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس چهارم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه هنر و معماری هاروارد از نگاه معماری

  پاورپوینت تحلیل دانشگاه هنر و معماری هاروارد از نگاه معماری دریافت پاورپوینت تحلیل دانشگاه هنر و معماری هاروارد از نگاه معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل دانشگاه هنر و…

 • پاورپوینت منظر معماری How To Design LandSacpe

  پاورپوینت منظر معماری How To Design LandSacpe دریافت پاورپوینت منظر معماری How To Design LandSacpe دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع منظر معماری How To Design LandSacpe،با فرمت ppt و در…

 • پاورپوینت مدیریت سازمانی

  پاورپوینت مدیریت سازمانی دریافت پاورپوینت مدیریت سازمانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر…

 • تحقیق سيماي كلي از تاريخ فرش و فرشبافي در ايران و جهان

  تحقیق سيماي كلي از تاريخ فرش و فرشبافي در ايران و جهان دریافت تحقیق سيماي كلي از تاريخ فرش و فرشبافي در ايران و جهان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با…

 • پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A )

  پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A ) دریافت پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A ) دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی ، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی…

 • پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم

  پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم دریافت پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع درس پنجم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و در 8…

 • گزارش کارآموزی رشته مواد و متالوژی

  گزارش کارآموزی رشته مواد و متالوژی دریافت گزارش کارآموزی رشته مواد و متالوژی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت فهرست مطالبآشنايي كلي با مكان كارآموزي آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي متالوگرافي…