سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی

سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی

دریافت

سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

جزئیات و دریافت

چکیده:سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر
سال به ده ها هزار پرونده تخلفات  رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به
تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته
شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه  و ابهامات
موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت
در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که  در این
صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر
شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه
مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی
دارد. همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم
قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها  ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی
کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با
حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر
از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی  مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین
حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده
از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده
بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی
به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات
حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و
منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش
علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم
قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در
بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین
مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون
حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره)
میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل
اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و
مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک
بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها
حاصل نشده است.بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال
حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد
نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا” به صندوق در بسته ای
شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای
مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به
بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت
و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی
خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب
تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در  جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان
عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.باتوجه به مراتب گفته
شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه
های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق
میباشد.روش تحقيق در پایان نامه حاضر، روش كتابخانه اي است لكن  سعي
شده است به بررسي و مطالعه كتابها و پايان نامه هاي موجود، اسناد مكتوب
فارسي بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد
بضاعت اینجانب نوشته شده است.واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفیفهرست مطالب:چکیده  مقدمه الف: بیان مسئلهب: سوالات اصلی ج: سوالات فرعی د: فرضیه های تحقیق د: اهداف تحقیق ه: بیشینه تحقیقز: روش تحقیقفصل اول: کلیات مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن  گفتار اول: رسیدگی به  جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران  بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام   بند دوم: دوران معاصرگفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی مبحث دوم: صنف     گفتار اول: تعریف صنف  گفتار دوم: انواع صنف – جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی  مبحث سوم: مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی   گفتار اول: مفهوم جرم صنفی بند اول: تعریف جرم صنفی بند دوم: انواع جرائم صنفی    گفتار دوم: مفهوم مجازات                                            بند اول: تعریف مجازات صنفیالف :تخلفات تعزیرات حکومتی ب: تعزیرات حکومتی  بند دوم: انواع مجازات صنفی    مبحث چهارم: تخلفات و جرائم صنفی و مسئولیتها وفق قوانین گفتار اول: معاونت و مشارکت  بند اول: شرکت در جرم  بند دوم: معاونت در جرم   گفتاردوم: مسئولیت اشخاص درجرائم صنفی                                                                     بند اول: مسئولیت اشخاص حقیقی وحقوقی فصل دوم: انواع جرائم و مجازاتهای صنفی    مبحث اول: فعل فروش  گفتار اول: گرانفروشی  بند اول: عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی   الف: عنصر قانونی ب: عنصر مادی            1- اجزاء عنصر مادی                        2- شیوه های ارتکاب عنصر مادی1/2- مباشرت در گرانفروشی 2/2- مشارکت در گرانفروشی  3/2- معاونت در گرانفروشی ج: عنصر روانی گفتار دوم: کم فروشی و تقلببند اول: تعریف کم فروشی و تقلب بند دوم: عناصرتشکیل دهنده کم فروشی الف: عنصر قانونیب: عنصر مادیج: عنصر روانیبند سوم: تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان  گفتارسوم: فروش اجباری            بنداول: تعریف فروش اجباریبند دوم: عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری الف: عنصر قانونب: عنصر مادی ج: عنصر روانی  مبحث دوم: جرائم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع گفتاراول: احتکار بند اول: تعریف  احتکار بند دوم: عناصر تشکیل دهنده احتکار گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا بند اول: تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالابند دوم: عناصر تشکیل دهنده  اخفاع و امتناع از عرضه کالا گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه  بند اول: تعریف عرضه خارج از شبکه   بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه مبحث سوم: جرائم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری) گفتار اول: عدم درج قیمت بند اول: تعریف   بند دوم: عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت الف: عنصر قانونی ب: عنصر مادیج: عنصر روانیگفتار دوم: عدم اعلام موجودی کالا بند اول ـ تعریف  بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا گفتار سوم : عدم صدور فاکتور بند اول ـ تعریف عدم صدور فاکتور  بند دوم: عناصر تشکیل دهنده   مبحث چهارم: بررسی جرم قاچاق کالاوارز   گفتار اول: عرضه و فروش کالاهای قاچاق  بنداول: تعریف قاچاق    بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق  فصل سوم: شیوه های رسیدگی به جرائم صنفی   مبحث اول: صلاحیت ذاتی، محلی ،شخصی واضافی     گفتار اول: صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم صنفی  بند اول: بخش کالا وخدماتبند دوم: صلاحیتها در قانون تعزیرات حکومتی بند سوم: صلاحیتها  در قانون نظام صنفی  گفتار دوم: صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم صنفی  گفتارسوم: صلاحیتهای شخصی واضافی  بنداول:شخصی  بند دوم: اضافی      گفتار چهارم: اختلاف درصلاحیتها مبحث دوم: مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی   گفتار اول: نحوه اعلام جرم  بند اول: ضابطین عام  بند دوم: ضابطین خاصگفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی  بند اول: چگونگی تفهیم اتهام  بند دوم: صدور قرارهای تامین مبحث سوم: چگونگی تعقیب و صدور حکم  گفتار اول: جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی گفتار دوم: نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدید نظر خواهی و جهات آن در جرائم صنفی  گفتار اول: دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن  گفتاردوم: چگونگی اعتراض به حکم                    نتیجه گیری  بیشنهادات  منابع و مآخذ  چکیده انگلیسی

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
620
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122

حجم فایل:661
کیلوبایت

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

محتوای فایل دانلودی:

در قالب فایل word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پایان نامه تعزیرپایان نامه حقوقحقوق جزادانلود پایان نامه رشته حقوقپایان نامه صنفپایان نامه فرد صنفیپایان نامه قرار رسیدگی پایان نامه پرونده صنفیسیاست رسیدگی تعزیرات حکومتیپرونده های حقوقی صنفی پایا نامه تعزیرات حکومتیپایان نامه

به اشتراک بگذارید:

 • کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر در (اداره توزیع برق تهران)

  کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر در (اداره توزیع برق تهران) دریافت کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر در (اداره توزیع برق تهران) دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:از دیرباز وظیفه توزیع نیروی برق…

 • ست اداری فانتزی

  ست اداری فانتزی دریافت ست اداری فانتزی دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » هنر و گرافیک تعداد مشاهده: 104 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip حجم فایل:500 کیلوبایت  قیمت: 6,000 تومان…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري

  پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:این درس یکی از شاخه های مهم…

 • تحقیق تاثير موسيقي در كاهش اضطراب

  تحقیق تاثير موسيقي در كاهش اضطراب دریافت تحقیق تاثير موسيقي در كاهش اضطراب دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه: مهمترين عاملي كه بر اساس نظريه تحليل رواني علت تمام بيماريهاي رواني محسوب…

 • تحقیق نقش تبلیغات در بازاریابی

  تحقیق نقش تبلیغات در بازاریابی دریافت تحقیق نقش تبلیغات در بازاریابی دسته بندي : علوم انسانی » بازاریابی و امورمالی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:وظیفه مهم تهیه کننده آگهی انتقال نکات فروش به مزایایی است که برای خریدار دارد…

 • تحقیق عمروبن عاص

  تحقیق عمروبن عاص دریافت تحقیق عمروبن عاص دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عمروبن عاص،در قالب Word و در 15 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :پس‌ از پيروزي‌ علي‌(ع‌)…

 • گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول

  گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت قسمتی از متن :عنوان آزمایش :  جامدNaCl  با   0/ 1 M محلول   100ml 1- ساخت  مایع       HCl   …

 • پاورپوینت خلاصه کتاب سیستم هاي عامل تالیف ناصر آيت

  پاورپوینت خلاصه کتاب سیستم هاي عامل تالیف ناصر آيت دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب سیستم هاي عامل تالیف ناصر آيت دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب سیستم هاي…

 • جزوه تاریخ معماري معاصر غرب

  جزوه تاریخ معماري معاصر غرب دریافت جزوه تاریخ معماري معاصر غرب دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت جزوه تاریخ معماري معاصر غرب    فهرست مطالب  فصل اول:حرکت بهسوي مدرنیته....................................................................................................12 13.............................................................................................................................رنسانس .1 -1 13......................................................................................................................... پیرایی دین .2…

 • بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک

  بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک دریافت بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت چكيده : بررسي ذخاير نمك در جهان و ايران بصورت اجمالي و به تفصيل در خصوص گنبد…

 • پروژه سایت فروش با php و css به همراه پایگاه داده در wamp

  پروژه سایت فروش با php و css به همراه پایگاه داده در wamp دریافت پروژه سایت فروش با php و css به همراه پایگاه داده در wamp دسته بندي : وب و برنامه نویسی » PHP جزئیات و دریافت سایت…

 • پاورپوینت درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان

  پاورپوینت درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان دریافت پاورپوینت درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس بازرگان و پسران…

 • نقشه ی بخش های شهرستان آبدانان

  نقشه ی بخش های شهرستان آبدانان دریافت نقشه ی بخش های شهرستان آبدانان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب

  تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب دریافت تحقیق تاثیر ورزش بر سلامتی قلب دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاثیر ورزش بر سلامتی قلب ،در قالب Word و در 28 صفحه…

 • طرح توجیهی بسته بندی خرما

  طرح توجیهی بسته بندی خرما دریافت طرح توجیهی بسته بندی خرما دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت مقدمه:خرما دارای مصارف بسیارمتنوعی ازقبیل تازه خوری(خارك ورطب)، مخلوط باآجیل(انواع خرمای خشك)، استفاده درطبخ برخی ازغذاها ودسرهای سنتی(رنگینك،حلوا…

 • نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی

  نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی دریافت نقشه ی راه های ارتباطی استان خراسان شمالی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان شمالیمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum:…

 • ماهنامه Servo Magazine 06 -2007

  ماهنامه Servo Magazine 06 -2007 دریافت ماهنامه Servo Magazine 06 -2007 دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت ماهنامه Servo Magazine 06 -2007یک ماهنامه در زمینه روباتیک است که از نوامبر سال ۲۰۰۳ به…

 • پاورپوینت معماری بیزانس روم شرق

  پاورپوینت معماری بیزانس روم شرق دریافت پاورپوینت معماری بیزانس روم شرق دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری بیزانس روم شرق،با فرمت ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی

  پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی دریافت پاورپوینت فرایند تولید ماکارونی دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فرایند تولید ماکارونی،در قالب ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :اصطلاحات و…

 • نقشه ی بخش های شهرستان کرج

  نقشه ی بخش های شهرستان کرج دریافت نقشه ی بخش های شهرستان کرج دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان کرج (واقع در استان البرز) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • معاون هنرستان کار دانش ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

  معاون هنرستان کار دانش ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته دریافت معاون هنرستان کار دانش ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چکیده :یادداشت های یک معاون مدرسه…

 • پاورپوینت در مورد نخاع

  پاورپوینت در مورد نخاع دریافت پاورپوینت در مورد نخاع دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت مقدمه:نخاع شبيه يک لوله تو پر است که وقتی آن را به صورت عرضی برش دهيم، در قسمت داخلی آن، ماده…

 • پاورپوینت طرح شهرسازی 4

  پاورپوینت طرح شهرسازی 4 دریافت پاورپوینت طرح شهرسازی 4 دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع طرح شهرسازی 4،در قالب ppt و در 57 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :طرح شهرسازی…

 • گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات

  گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات دریافت گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه : مهندسان کشاورزی و گیاه شناسان و خاک شناسها عموماً بر این موضوع توافق دارند…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق ميقات جحفه

  تحقیق ميقات جحفه دریافت تحقیق ميقات جحفه دسته بندي : علوم انسانی » فقه و علوم اسلامی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی : اين نوشتار، از مقاله دكتر عبدالهادي الفضلي اقتباس و با ملاحظاتي برگردان شده است. مقاله مذكور…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی کلاس نهم

  پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل پنجم علوم تجربی ،در قالب ppt و…

 • پروژه شناخت آهک

  پروژه شناخت آهک دریافت پروژه شناخت آهک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت آهك:آهك از مهمترين مصالح كلسيم دار است كه در ساختمان به شكلهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است بشر هم…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر (واقع در استان خوزستان). این شیپ فایل در…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی مرز شهرستان هشتروددر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

 • تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس

  تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس دریافت تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با…

 • جزوه معماري منظر

  جزوه معماري منظر دریافت جزوه معماري منظر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت جزوه معماري منظر   جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95  فهرست مطالب  منظر معماري................................................................................................................................ ....8 تعاریف،…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • مکانیک شکست در تحلیل شکستگی

  مکانیک شکست در تحلیل شکستگی دریافت مکانیک شکست در تحلیل شکستگی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:تحلیل مکانیک شکست به شکست های ایجاد شده و جلوگیری از شکست های مشابه نیاز ندارد. اما برای…