مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

دریافت

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

جزئیات و دریافت

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

توضیحات محصول :مجموعه کامل تست (زبان و ادبیات فارسی) رشته زبان و ادبیات فارسی  با پاسخنامه تشریحی برای
کنکوریها 

فهرست مطالب

نظم فارسی

نثر فارسی

کلیات مسائل ادبی

زبان عربی

پاسخنامه مجموعه تست

دانلود  مجموعه تست   (زبان و ادبیات فارسی)

مجموعه تست 
  نظم فارسی 

.31 کدام گزینه از مفهوم بیت:
«خاقانیا به کعبه رسیدي روان بپاش گرچه نه جنس پیشکش است
این محقرش» دریافت میشود؟
1) ارزش جان و جانان یکسان نیست. 2) جان درخور جانان نیست. 

3) در خور جانان جز جان نیست. 4) ما را جز جان ارمغان نیست. 

.32 شاعر در بیت «هر دم مرا به عیسی تازه است حامله زان هر دمی
چو مریم عـذرا بـر آورم» مـدعی چیست؟
1) دم شفابخش 2) دامن پاك 3) سخنان بکر 4) نطق عیسوي 

.33 کدام گزینه مفهوم بیت «النبی النبی آرند خلایق به زبان
امتی امتی از روضه غبرا شنوند» را در بر دارد؟
1) امید شفاعت داشتن را 2) خواندن و نداي اجابت شنیدن را 

3) گفتن و پاسخ شنیدن را 4) غبار روضه بر چشم کشیدن را 

.34 «مفهوم بیت خاقانیا هوا و هوان هم طویلهاند تا نشکنند
قدر تو بشـکن هـواي نـان» کـدام گزینـه را نکوهش میکند؟ 
1) از حد خویش در گذشتن را 2) دست گدایی پیش کس دراز کردن
را 
3) کام دل برگرفتن را 4) نام بر نان ترجیح دادن را 

.35 «مفهوم بیت حربا منم تو قرصه شمسی روا بود گر قرص شمس،
نور به حربا برافکند» بر کدام گزینـه تکیه دارد؟
1) استغنا 2) استرحام 3) استعفا 4 ) استکمال« 10» مجموعه
تست 
 
 
.36 کدام گزینه از مفهوم بیت: 
«در علمش میر نحل نیزه کشیده چو نخل غرقه صد نیزه خون اهل
طعان و ضراب» دریافت نمی ؟شود
1) پیروي شمشیر زنان 2) جنگاوري علی علیهالسلام 

3) جهاد در راه خدا 4) کشته شدن نیزهداران 

.37 کدام گزینه از مفهوم بیت:
 « خاقانی از ثنایت نو ساخت خوان معنی کو میزبان نطق
است این دیگران عیالش» دریافت نمی ؟شود
1) ستایشگري 2) سخنوري 3) معنی آفرینی 4) میهمان دوستی 

.38 «از بیت خط هر اندیشه که پیوستهاند بر پر مرغان سخن
بستهاند» کدام گزینه دریافت میشود؟
1) اندیشه درست همواره از سخن پیداست. 2) پیوسته، اندیشه
سخن را نیکو . میکند 
3) سخن واسطه انتقال اندیشه . هاست 4) سخن با نوشتن منتقل
می . شود 
.39 با توجه به بیت «آن که سرش زرکش سلطان کشید باز پسین
لقمه ز آهن چشـید» کـدام گزینـه صحیح است؟
1) به قدرت دل بستن زمینه سخت دلی است. 
2) برخورداري از نعمت پادشاهان دولت بد فرجام است. 

3) سرانجام دل بستگی به قدرت عذاب وجدان است. 

4) مجذوب پادشاه شدن مقدمه محنت است. 
.40 «مفهوم بیت زر به خوردن مفرح طرب است چون نهی رنج و
بـیم را سـبب اسـت» کـدام گزینـه را نکوهش میکند؟
1) امساك را 2) اسراف را 3) زراندوزي را 4) شادخواري را

نثر فارسی 
 
.71 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ ه«آن نام ها
را که فرمودهایم نسخت باید کرد و بیاض نبایـد کرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم.»
1) باید در پاکنویس کردن نسخهها بازنگري دقیق کرد. 

2) بدون تأمل نباید به پاکنویس کردن نامه . ها پرداخت 

3 ) پیشنویسها را تا بازنگري دقیق پاکنویس نباید کرد. 

4) پاکنویس کردن نامهها موکول به بازنگري برخی از آنهاست. 

.72 «در عبارت همگان عشوهآمیز سخنی میگفتند و کاري بزرگ
افتاده سهل میکردند چنـان کـه رسـم است که کنند» سخن از کسانی است که …
1) از گفتن حقیقت ابا دارند. 2) بر حسب معمول از دورویی سخن
می . گویند 
3) راست و دروغ را به هم . میبافند 4) فریفته سخنان دروغ
خویشند. 
.73 مفهوم این عبارت بیهقی، حکایت حال چگونه انسانی است؟
«من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی منقرس و چنان واجب
کندي که ایشان بنوشتندي و من بیاموزمی.» 
1) مجرب 2) متواضع 3) نانویسا 4 ) ناتوان
.74 در این عبارت سخن از چیست؟
«فاضلی بود نام او مسعود و اختلاف داشت نزدیک قاضی و هر چه
رفتی تعلیق کردي.»
1) آمد و شد جهت دریافت حکم از قاضی 2) رفت و آمد و ثبت
وقایع 
3) سرباز زدن از صدور حکم خلاف 4) معلق ماندن حکم قاضی به
دلیل اختلاف رأي مجموعه تست «17» 
 
 
.75 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت میشود؟
«دو گور دیدم پاکیزه و به گچ کرده تمنی کردم که کاشکی من
چون ایشان بودمی در عز تا ذل نباید دید.» 
1) با خیال مرگ خوش بودن 2) حوادث را دیدن و عبرت گرفتن 

3) عزیز زیستن و عزیز مردن 4) مرگ را ناچیز انگاشتن 

.76 کدام گزینه میتواند مکمل معنایی این عبارت باشد؟ «کار
مخالفان امروز به منزلتی رسید که بـه هـیچ سالار شغل ایشان کفایت نتوان کرد و …»
1) کارها از لونی دیگر باید دید. 2) کار جز به حاضري خداوند
راست نیاید. 
3) خداوند را دست از ملاهی بباید کشید. 4) خداوند از عرض
لشکر غافل نباید بود. 
.77 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟
«خطی بدادهاند به طوع و رغبت که به خزانه معمور سیصد هزار
دینار خدمت کنند.»
1) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر به خزانه
بپردازند. 
2 ) پذیرفتهاند که به دلخواه سیصد هزار سکه زر به خزانه
بپردازند. 
3 ) متعهد شدهاند که سیصد هزار سکه زر خزانه را به دلخواه
بپردازند. 
4) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر را که تعهد
کردهاند به خزانه بپردازند. 
.78 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت نمیشود «؟ حاجب
بزرگ علی را مـؤذّن معتمـد عبـدوس بـه قلعت کرك برد و به کوتوال آن جا سپرد که نشانده عبدوس بود.»

1) مؤذن: مأمور اجرا 2 ) کوتوال: قلعهبان 3) علی: زندانی 4)
عبدوس: معتمد 
.79 معنی صحیح این جمله چیست؟ «النصح عند الملأ تقریع.»

1) اندرز گفتن در حضور جمع سرزنش است. 2) جمع را اندرز دادن
نشان نادانی است. 
3) در حضور جمع نصیحت کردن نشان تظاهر است. 4) سرزنش کردن
در حضور جمع ناشایست است. 
.80 مفهوم این عبارت کدام گزینه را توصیه میکند؟
«اگر مستحق خونی را عفو کنی تو نیز بدان خون به قیامت شریک
باشی و گرفتار.»
1) حوالت کارها به قیامت را 2 ) قصاص را
3) مؤاخذه را 4) نریختن خون بیگناه
را

کلیات مسائل ادبی  .111
«در بیت آرد هواي ناي مرا نالههاي زار جز نالههاي زار چه
آرد هواي ناي» چه صنعتی است؟
1) استخدام 2) استتباع 3) اسلوب الحکیم 4) استثناي منقطع 

.112 «دربیت به نظم ونثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست
که امروزنظم ونثر مراست» کدام صـنعت وجود دارد؟
1) تشابه الاطراف 2) جناس 3) رد الصدر علی العجز 4 )
همصدایی
.113 «در بیت باد و ابر است این جهان فسوس باده پیش آر هر
چه بادا باد» کدام آرایهها به کار رفته است؟
1) جناس زاید و رد الصدر علی العجز 2) جناس مذیل و رد العجز
علی الصدر 
3) جناس مذیل و رد الصدر علی العجز 4) جناس زاید و رد العجز
علی الصدر 

زبان عربی  عین الأصح
و الأدقّ فى الأجوابۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب ( -165
151): 
.151 «إذا اعتاد الانسان مواجهۀ الصعاب من الاُمور، هانت
علیه و عاد لایخشاها !»:
1) هرگاه انسان به انجام برخی امور دشوار خو بگیرد، بر او
آسان شده، عادت میکند که از آنها نترسد! 
2) هرگاه انسان به مواجه شدن با امور دشوار عادت کند، بر او
آسان میگردن آد و دیگر از نها ! نمیهراسد 
3) اگر انسان به برخورد با امور دشوار خو بگیرد، نزد او
بیاهمیت شده عادت میکند که از هیچ چیز نهراسد! 
4) اگر انسان با امور سخت و دشوار عادي برخورد کند، این
امور نزد او آسان شده دیگر از چیزي نخواهد ترسید! 
.152 «لقد اجتازت بعض الکتب الفارسیۀ فى طریق اندماجها
بالأدب العربی اندماجاً نهائیاً مراحل متعـددة»: بعضـی کتابهاي فارسی …
1) در مسیر اختلاط نهایی خود با ادبیات عرب مراحل متعددي را
طی کرده است. 
2) از طریقی گذشته است که آمیخته شدنش با ادبیات عربی مراحل
متعددي داشته است. 
3) در راه آمیخته شدن با ادبیات عرب، آن هم آمیخته شدن
پایانی، مراحل متعددي را گذرانده است. 
4) در مسیر اختلاط با ادبیات عربی، از مراحل متعددي گذشته
است و سرانجام امتزاجی نهایی یافته است. 
.153 «صعق صعقۀ کانت نفسه فیها !». عین الخطأ:

1) از هوش برفت و در همان بیهوشی جان داد! )2 بیهوش شد و هم
در آن بیهوشی از دنیا برفت! 
3 ) پس از اینکه از هوش رفت آخرین نفس خود را کشید! 4 ) جان
دادن او توأم با از هوش رفتنش بود! 
.154 «یا راقد اللیل مغروراً بأوله إنّ الحوادث قد یطرقن
أسحارا !». عین الصحیح:
1) هان اي خفته در طول شب و غافل از ابتداي آن، از حوادث
سحرگاهان غافل مباش! 
2) هان اي خسبیده شب و مغرور گشته به اول آن، باشد که حوادث
روزگار را سحرگاهان دریابی! 
3) اي کسی که شب را از ابتداي آن مغرورانه خفتهاي، گاه باشد
که حوادث سحرگاهان در را بکوبند! 
4) اي که در طول شب خفتهاي و از آرامش آغاز آن فریب
خوردهاي، حوادث گاهی سحرگاهان از در به 

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
تعداد مشاهده:
70
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 132

حجم فایل:6,267
کیلوبایت

 قیمت:

7,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF6.12 mb سایز:132 تعداد صفحه:

برچسب ها:
دانلود مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی) دانلود مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی) دانلود مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق فضاهاي‌ بيرون‌ شهري‌ در طول‌ تاريخ‌

  تحقیق فضاهاي‌ بيرون‌ شهري‌ در طول‌ تاريخ‌ دریافت تحقیق فضاهاي‌ بيرون‌ شهري‌ در طول‌ تاريخ‌ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع فضاهاي‌ بيرون‌ شهري‌ در طول‌ تاريخ‌ ،در قالب Word…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، اجرای اسکلت فلزی

  دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، اجرای اسکلت فلزی دریافت دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، اجرای اسکلت فلزی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت قسمتی از متن:قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر…

 • پروژه آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک

  پروژه آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک دریافت پروژه آيين کار اصول مکان‌يابي و طراحي مهد کودک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت پيشگفتار:آئين كار اصول مكان‏يابي و طراحي مهدكودك (براي گروههاي سني…

 • پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم

  پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم دریافت پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس هفتم جغرافیا ،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب…

 • پاورپوینت مدیریت بحران شهری

  پاورپوینت مدیریت بحران شهری دریافت پاورپوینت مدیریت بحران شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت بحران شهری،با فرمت ppt و در 65 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :◄ بحرانبحران عبارت…

 • پاورپوینت اعتیاد و مواد مخدر

  پاورپوینت اعتیاد و مواد مخدر دریافت پاورپوینت اعتیاد و مواد مخدر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:ماده مخدریک مفهوم اجتماعی ویک مفهوم فیزیکی دارد. مفهوم اجتماعی آن بستگی به نوع فرهنگی دارد…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بستان آباد

  نقشه ی بخش های شهرستان بستان آباد دریافت نقشه ی بخش های شهرستان بستان آباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان بستان آباد (واقع در استان آذربایجان شرقی)این فایل در محیط نرم افزار…

 • پروپوزال رشته مدیریت بازاریابی

  پروپوزال رشته مدیریت بازاریابی دریافت پروپوزال رشته مدیریت بازاریابی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال بازاریابی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته…

 • پاورپوینت جمع و تفریق عدد گویا ریاضی پایه هشتم

  پاورپوینت جمع و تفریق عدد گویا ریاضی پایه هشتم دریافت پاورپوینت جمع و تفریق عدد گویا ریاضی پایه هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع جمع و تفریق عدد…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ساوجبلاغ

  نقشه کاربری اراضی شهرستان ساوجبلاغ دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان ساوجبلاغ دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ساوجبلاغ (واقع در استان البرز)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • مجموعه گزارش های در مورد بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

  مجموعه گزارش های در مورد بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي دریافت مجموعه گزارش های در مورد بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت توضیحات:در این گزارش کارآموزی 50 گزارش کامل…

 • رعناشیان دزفول در دوره صفوریان (914_949 ه.ق)

  رعناشیان دزفول در دوره صفوریان (914_949 ه.ق) دریافت رعناشیان دزفول در دوره صفوریان (914_949 ه.ق) دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت چکیده  باازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها، در ایران یک خلاء قدرتی…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان صومعه سرا (واقع در استان گیلان)- نقشه مدل…

 • نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان رضوی

  نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان رضوی دریافت نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان رضوی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی همدمای استان خراسان رضوی. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش…

 • تحقیق آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

  تحقیق آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده دریافت تحقیق آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده دسته بندي : علوم انسانی » فقه و علوم اسلامی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :براى اين كه روشن…

 • تحقیق مبانی عناصر بصری

  تحقیق مبانی عناصر بصری دریافت تحقیق مبانی عناصر بصری دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مبانی عناصر بصری،در قالب Word و در 180 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :يك…

 • تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

  تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن دریافت تحقیق خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن: تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310…

 • شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان

  شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان دریافت شیپ فایل حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی حوضه آبریز  کویر ابرکوه – سیرجانحوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان،…

 • تحقیق در مورد نفقه

  تحقیق در مورد نفقه دریافت تحقیق در مورد نفقه دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان حاجی آباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان حاجی آباد دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان حاجی آباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان حاجی آباد (واقع در استان هرمزگان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime…

 • پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( آریاییها و تشکیل حکومتهای قدرتمند در ایران)

  پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( آریاییها و تشکیل حکومتهای قدرتمند در ایران) دریافت پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( آریاییها و تشکیل حکومتهای قدرتمند در ایران) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات…

 • تحقیق اصل قانوني بودن جرم و مجازات

  تحقیق اصل قانوني بودن جرم و مجازات دریافت تحقیق اصل قانوني بودن جرم و مجازات دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی : عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و تاريخچه‌ی تبليغات

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و تاريخچه‌ی تبليغات دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص تعاریف و تاريخچه‌ی تبليغات دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني

  پاورپوینت عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني دریافت پاورپوینت عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجيني،در قالب…

 • پاورپوینت درس هشتم مطالعات کلاس نهم

  پاورپوینت درس هشتم مطالعات کلاس نهم دریافت پاورپوینت درس هشتم مطالعات کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس هشتم مطالعات ،در قالب ppt و در 41 اسلاید،…

 • قالب پاورپوينت حرفه ای ساختمان

  قالب پاورپوينت حرفه ای ساختمان دریافت قالب پاورپوينت حرفه ای ساختمان دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت قالب پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و … دسته بندی: عمومی » گوناگون تعداد…

 • تم پاورپوینت آماده زمین شناسی

  تم پاورپوینت آماده زمین شناسی دریافت تم پاورپوینت آماده زمین شناسی دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده زمین شناسیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • تحقیق آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن

  تحقیق آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن دریافت تحقیق آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مي‌توان كاربرد فناوري مدرن را به…

 • دلایل افزایش آهک آزاد در کلینکر و تاثیرات متقابل آن

  دلایل افزایش آهک آزاد در کلینکر و تاثیرات متقابل آن دریافت دلایل افزایش آهک آزاد در کلینکر و تاثیرات متقابل آن دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت مقدار آهکی که  در واکنش هیدارتاسیون وارد…

 • پاورپوینت نور و معماری

  پاورپوینت نور و معماری دریافت پاورپوینت نور و معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نور و معماری،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :تاریخچه بهره گیری…

 • تحقیق آلودگی هوا

  تحقیق آلودگی هوا دریافت تحقیق آلودگی هوا دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت تحقیق آلودگی هوا؛ 14 صفحه و قابل ویرایش.آلودگى هوا عبارتست از ترکیب شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى است که کیفیت هوا…

 • پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پايين

  پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پايين دریافت پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پايين دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت  پاورپوینت فلزات با نقطه ذوب پايين: قلع فلزي است نرم و سفيد با خواص خوردگي…

 • پایان نامه کارشناسی انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

  پایان نامه کارشناسی انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران دریافت پایان نامه کارشناسی انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد تعداد…

 • پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب

  پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب دریافت پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت چکیده:كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در…

 • نقشه بخش های شهرستان گیلانغرب

  نقشه بخش های شهرستان گیلانغرب دریافت نقشه بخش های شهرستان گیلانغرب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان گیلانغرب (واقع در استان کرمانشاه)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…