کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

جزئیات و دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

فصل اول: شرح درس و نکات کلیدي « معانی » علم معانی 
: دانشی است که به یاري آن، حالات گونهگون سخن به
منظور هماهنگی با اقتضاي حال شـنونده و خواننـده شناخته میشود و موضوع علم معانی عمدتاً بررسی جملات از حیـث
معـانی و کاربردهـاي ثـانونی اسـت کـه مـتکلم بـه مقتضاي حال مخاطب ایراد کرده است و فایدة این علم این است
که ما را با امکانات فراوان زبان آشنا میسازد تا بتـوانیم به مقتضاي حالات مختلف از آن امکانات استفاده کنیم و سخن
مؤثر بگوییم.  بلاغت:
مقصود از بلاغت این است که کلام، دلنشین و مؤثر و
رسا و به اصطلاح وافی به مقصود باشد و بلیغ کسـی اسـت که بتواند مافیالضمیر خود را به نیکویی بیان کند؛ به طور
خلاصه بلاغت، صفت آن سخنی است که پس از احـراز پایگـاه فصاحت با مقتضاي حال تطبیق کند.  فصاحت:
در لغت به معنی روشنی و ظهور و گشاده تزبانی اس ؛ فصاحت در
اصطلاح علماي بلاغت به سه مورد اختصـاص دارد و بر سه قسم است: فصاحت کلمه، فصاحت کلام و فصاحت
متکلم  فصاحت کلمه: 
خالی بودن کلمه از چهار عیب را فصاحت کلمه گویند و این عیوب
: عبارتند از 
 1ـ تنافر: آن است که مابین حروف و کلمات یا جملههاي
متوالی تناسب و سازگاري و هماهنگی وجـود نداشـته باشـد و اینگونه کلمات و عبارات را متنافر و ضد آن را متلایم یعنی
سازگار و متناسب گویند؛ تنافر دو نوع اسـت: تنـافر حـروف و تنافر کلمات.  تنافر حروف:
ترکیب حروف در یک کلمه به نحوي است که تلفظ آن را
دشوار کند:  ستودن ندانـد کـس او را چـو هسـت 
 
 میــان بنــدگی را ببایــدت بســت
(فردوسی) ببایدت:
تلفظ دو صامت قریب د«المخرج » ت«و » در کنار هم
دشوار است.  دو دهـان داریـم گویـا همچـون نـی 
 
 یک دهان پنهانسـت در لبهـاي وي
(مولوي) پنهانْست:
تلفظ پنهانست به سکون نون و سین و تاء دشوار است. 

 معانی بیان و بلاغت « 9» 
 
2ـ غرابت استعمال: استعمال کلمات غریب و دور از ذهن و
غیرمعمول و مهجور در سخن را گویند:  مدان که فتنه بخسبد در این زمانه ولی 
 
 ز عدل تست که باري شده است در فرناس
(سید حسن اشرف غزنوي) فرناس : نادانی یا خواب خفیف.  کمـــان آزفنــداك شـــد، ژالـــه تیـــر 

 
 گـــل و غنچـــه پیکـــان، زره آبگیـــر
(اسدي) آزفنداك: قوس قزح.  نرمـــــک او را یکـــــی ســـــلام زدم 

 
 کــرد زي مــن نگــه بــه چشــماغیل 

 (فرهنگ اسدي)  چشماغیل: به گوشه چشم نگریستن. 
 
 
 دوش کنـــد اســـتوار مـــرد نگهبـــان
(رودکی) فصاحت کلام  آن است که جمله از کلمات فصیح ترکیب شده و به علاوه خود از
این شش عیب نیز خالی باشد: 
1ـ تنافر کلمات: آن است که الفاظ جمله هر کدام به تنهایی
تنافر نداشته باشد اما گفتن آنها به توالی بر زبان سنگین و دشوار باشد و یا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد تنافر
کند، : مانند « 10» زبان و ادبیات فارسی 
 
«خواجه تو چه تجارت کنی» که گفتن این جمله چند بار پشت سر
هم دشوار است.  و یا مانند کلمههاي (دزد، زر، باز) در این بیت: 
گـــر تضـــرع کنـــی و گـــر فریـــاد 

 
 دزد زر بــــاز پـــــس نخواهــــد داد
(سعدي)
2ـ تنافر معنوي یا تنافر جمل و عبارات : آن است که جملههاي
نثر یا مصرعهاي نظـم هـر کـدام بـه تنهـایی معنـی داشته باشند اما میان آنها در معنی، سازگاري و مناسبت نباشد
مانند:  خانـــۀ ملـــک و دیـــن شـــود آبـــاد 

 
 بــاده پــیش آر هــر چــه بــادا بــاد 

  خانـــۀ زریـــن پادشـــاه جهانســـت 
 
 در سخن یک خدا چه جـاي گمانسـت 
  قــارون گوینــد گــنج داشــت نهــانی 
 
 شاه بلند اختر است و سـخت کمانسـت 

 (رادویانی)   

سوالات بیان در فنون ادبی 
 -1 این سخن امیر معزّي دربارهي ملکشاه سلجوقی متضمن
چه فنی از فنون ادبی است؟ مفصلاً بنویسید. 
 
 اي مــــاه چــــو ابــــروان یــــاري گــــویی 

 
 یـــا نـــی چـــو کمـــان شـــهریاري گـــویی 

 
 
 نعلـــــــی زده از زر عیـــــــاري گـــــــویی 

 
 بــــر گــــوش ســــپهر گوشــــواري گــــویی 

 
2ـ نوع تشبیه را در بیت زیر تعیین و تحلیل کنید. 

 
 مـنم آن صـبح نخسـتین کـه چـو بگشـایم لـب 

 
 خــوش فــرو خنـدم و خنـدان شــدنم نگذارنــد 

 
 -3 صور خیال بیت زیر را شرح دهید. 

 
 طــاووس بــین کــه زاغ خــورد وانگــه از گلــو 

 
 گــــاورس ریــــزههــــاي منقّــــا برافکنــــد 

    پاسخ آزمون از دیدگاه بیان 
1ـ در این ابیات تشبیه جمع وجود دارد زیرا یک مشبه ( ماه )
را به چند مشبهبه ( ابروان یار، کمان شهریار، نعل زرین و گوشوارة آسمان ) تشبیه کرده است. از آنجا که وجه شبهها حذف
و ادات تشبیه ( چو و گویی ) ذکر شـده اسـت، تشـبیه مجمل مرسل است در بیت اول تشبیهها مفرد حسی به مفرد حسی است
و وجه شبه نیز مفرد است : هلال بودن. تشـبیه ماه به نعلی که از طلاي ناب ساخته شده تشبیه مفرد حسی به
مقید حسی است و وجه شبه آن هلال و درخشنده بـودن است. در مصراع آخر نیز ماه به گوشواره تشبیه شده که این
تشبیه نیز تشبیه مفرد حسی به مفـرد حسـی اسـت و وجـه شبه در این تشبیه نیز آن هلال و درخشنده بودن است. 
گوش سپهر : اضافه استعاري : ابتدا سپهر به انسان تشبیه شده
سپس بعد از حذف مشبهبه، مشبه همراه یکی از ملائمات  مشبهبه یعنی گوش آمده است.
 
 -3 تعقید: گاهی کلام به واسطۀ هترتیب ناب جا یا
اشارات و کنایات و کاربردهاي دور از فهم، گرفتـار پیچیـدگی و تعقیـد است و آن دو نوع است:  الف) تعقید لفظی:
آن است که ترتیب واژهها بر خلاف ترتیب مقصود باشد و دشواري
و پیچیدگی معنی جمله، از جهـت ختقدیم و تأ یر یا حذف کلمات و امثال آن باشد: 
از ایــن ســو هــزار و از آن ســو هــزار 

 
 چو برهم زدنـد کشـته شـد صـد هـزار
(فردوسی) یعنی صد هزار لشگر بر هم زدند و از هر سو هزار نفر کشته شد. 
در حلقــــــۀ کــــــارزارم افکنــــــد 

 
 آن حلقـــه کـــه نیـــزه مـــیربـــودم
(سعدي)
) (میربودم در مفهوم (براي من میربود) به کار رفته است. 

  ب) تعقید معنوي:
آن است که اشارات و کنایات و کاربردهاي دور از ذهن،
سخن را پیچیده کند:  بزرگـــی بایـــدت دل در ســـخا بنـــد 

  ، ســر کیســه بــه بنــد گنــدنا بنــد

(نظامی

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
تعداد مشاهده:
81
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 125

حجم فایل:5,915
کیلوبایت

 قیمت:

7,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF سایز:5.77mb تعداد صفحه:125

برچسب ها:
دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت علم معانی تنافر حروف فصاحت کلمه بلاغت

به اشتراک بگذارید:

 • پروپوزال رشته سيستم‌هاي اطلاعاتي

  پروپوزال رشته سيستم‌هاي اطلاعاتي دریافت پروپوزال رشته سيستم‌هاي اطلاعاتي دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال سيستم‌هاي اطلاعاتي( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته سيستم‌هاي…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بهبهان

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بهبهان دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بهبهان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پاک کردن تمام لکهای موجود در تمام قسمت ها با روش های نوین و جدید

  پاک کردن تمام لکهای موجود در تمام قسمت ها با روش های نوین و جدید دریافت پاک کردن تمام لکهای موجود در تمام قسمت ها با روش های نوین و جدید دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات…

 • تحقیق تحلیل مسئله افسردگي

  تحقیق تحلیل مسئله افسردگي دریافت تحقیق تحلیل مسئله افسردگي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مسئله افسردگي ،در قالب Word و در 77 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :تشكر و…

 • مقاله اعتماد به نفس

  مقاله اعتماد به نفس دریافت مقاله اعتماد به نفس دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت   مقاله اعتماد به نفس مقدمه: تصویری كه هر فرد از خود در ذهن دارد، از كودكی شكل می‌گیرد…

 • نقشه ی همبارش استان کرمانشاه

  نقشه ی همبارش استان کرمانشاه دریافت نقشه ی همبارش استان کرمانشاه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی خطوط همبارش استان کرمانشاهاین فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی داراب ارسنجان (واقع در استان فارس). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • پاورپوینت فصل هشتم گفتار 1 زیست کلاس دوازدهم

  پاورپوینت فصل هشتم گفتار 1 زیست کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت فصل هشتم گفتار 1 زیست کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع فصل هشتم گفتار 1 زیست ،در…

 • نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

  نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دریافت نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:خانواده هسته مركزي اجتماع است  و نخستين…

 • مقاله روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز

  مقاله روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز دریافت مقاله روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:هابز در تحليلي روانشناسانه از انسان معتقد است كه حركتهايي…

 • دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال

  دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال دریافت دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزش و ساخت پرتال دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت آشنایی با محیط کار:شرکت رفان یک شرکت تولید کننده قفل…

 • مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اختیارات سرمایه گذاری

  مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اختیارات سرمایه گذاری دریافت مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اختیارات سرمایه گذاری دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود…

 • پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم

  پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم دریافت پاورپوینت بخش سوم فصل هشتم ریاضی نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع بخش سوم فصل هشتم ریاضی ،در قالب ppt…

 • پاورپوینت پتانسیل آب

  پاورپوینت پتانسیل آب دریافت پاورپوینت پتانسیل آب دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پتانسیل آب،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و…

 • پاورپوینت درباره چهارشنبه سوری

  پاورپوینت درباره چهارشنبه سوری دریافت پاورپوینت درباره چهارشنبه سوری دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس چهارم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع چهارشنبه سوری ،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای…

 • پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم

  پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم دریافت پاورپوینت درس دوم جغرافیا پایه یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دوم جغرافیا ،در قالب ppt و در 33 اسلاید،…

 • پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس

  پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس دریافت پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس،با فرمت ppt و در 38 اسلاید قابل…

 • طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی

  طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی دریافت طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگیمعرفی محصول:محصولي كه در اين گزارش توليد آن مورد بررسي قرار ميگيرد،…

 • تحقیق نفش دلار در تجارت بين الملل

  تحقیق نفش دلار در تجارت بين الملل دریافت تحقیق نفش دلار در تجارت بين الملل دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نفش دلار در تجارت بين الملل،در قالب Word و در 36…

 • تحقیق انگيزش در مديريت به همراه پاورپوینت

  تحقیق انگيزش در مديريت به همراه پاورپوینت دریافت تحقیق انگيزش در مديريت به همراه پاورپوینت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بطوركلي انسانها بايد برانگيخته شوند تا رفتار مشخص و معيني را از خويش…

 • قالب پاورپوينت کرونا

  قالب پاورپوينت کرونا دریافت قالب پاورپوينت کرونا دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده کروناقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …اسلاید بسم…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب

  نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم تعالی سازمانی

  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم تعالی سازمانی دریافت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم تعالی سازمانی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم ادبیات نظری…

 • ليست شركتهاي پخش مواد غذایی يزد

  ليست شركتهاي پخش مواد غذایی يزد دریافت ليست شركتهاي پخش مواد غذایی يزد دسته بندي : عمومی » فرم و مستندات جزئیات و دریافت توضیحات:اين فايل اکسل  شامل شركتهاي پخش مواد غذايي استان يزد مي باشد به انضمام شركتهايي كه…

 • تحقیق تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

  تحقیق تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات دریافت تحقیق تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :در…

 • تحقیق معدن سنگ آهن

  تحقیق معدن سنگ آهن دریافت تحقیق معدن سنگ آهن دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معدن سنگ آهن،در قالب Word و در 110 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :چکيدهدر معدن…

 • پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

  پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي دریافت پروژه فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي دسته بندي : علوم انسانی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مقدمه:منشاء اکثر فنون نگهداری مواد غذائی که امروزه در صنعت کاربرد دارد…

 • تحقیق همه چیز در مورد سونامي

  تحقیق همه چیز در مورد سونامي دریافت تحقیق همه چیز در مورد سونامي دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سونامي ،در قالب Word و در 45 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • تحقیق تاريخ پيدايش اسرائيل

  تحقیق تاريخ پيدايش اسرائيل دریافت تحقیق تاريخ پيدايش اسرائيل دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ پيدايش اسرائيل،در قالب Word و در 67 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :پس…

 • مجموعه گزارشات کيفری دوره کار آموزي وکالت

  مجموعه گزارشات کيفری دوره کار آموزي وکالت دریافت مجموعه گزارشات کيفری دوره کار آموزي وکالت دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:اشتغال به هر حرفه اي باتوجه به پيشرفت علوم وفنون در روزگار كنوني وتخصصي شدن…

 • شیپ فایل شهرستان های استان خوزستان

  شیپ فایل شهرستان های استان خوزستان دریافت شیپ فایل شهرستان های استان خوزستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی شهرستان ها استان خوزستانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • پروپوزال رشته حقوق

  پروپوزال رشته حقوق دریافت پروپوزال رشته حقوق دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال حقوق( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته حقوق، می‌ باشد که…

 • پروژه مرتب سازی درجا در فایل به زبان C++

  پروژه مرتب سازی درجا در فایل به زبان C++ دریافت پروژه مرتب سازی درجا در فایل به زبان C++ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:پروژه مرتب سازی درجا در فایل به زبان…

 • تحقیق پیرامون صابون

  تحقیق پیرامون صابون دریافت تحقیق پیرامون صابون دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت مقدمه:صابون داراي قدمتي بالغ بر 2300 سال مي باشد.در حقيقت برخي معتقدند صابون در 600 سال پيش از ميلاد مسيح توسط…

 • مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار ترکیبی با توجه به پست های خودکار مختلف

  مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار ترکیبی با توجه به پست های خودکار مختلف دریافت مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع خودکار ترکیبی با توجه به پست های خودکار مختلف دسته بندي :…