کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

جزئیات و دریافت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی 
نثر فارسی  

فهرست
مطالب  گلستان «قابوس »نامه  «سیاست »نامه

تست پاسخنامه تستها مرصاد العباد یو یژگ يها دستوري صنایع بدیعی دهیگز يا از مرصاد العباد لغات و ترکیبات دشوار عبارات یعرب  چهار مقاله کلیله و دمنه  تاریخ بیهقی

گلستان  هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرّح ذات. ممد:
مدد کننده – مفرّح ذات: فرح بخش نفـس و هستی.  درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته: به
عنوان جامه نوروزي – ورق: برگ  دایه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
بنات نبات: دختران گیاه.  عصاره تاکی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش
نخل باسق گشته. عصاره تاك: شیره درخـت انگـور – شهد فائق: عسل برگزیده – باسق: بالیده، بلند. 
عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف. عاکف: معتکف و
گوشه نشین – تقصیر: کوتاهی کردن.  ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که
در بسیط زمین منتشر گشته و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر می خورند و رقعه منشآتش که چون کاغذ زر
میبرند، برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد.  ذکر جمیل: یاد کرد نیک – افواه عوام: دهنهاي همه مردم –
صـیت: شـهرت و آوازه – بسـیط زمـین: پهنـه زمـین – قصـب الجیب: نوعی خرما – رقعه منشآتش: منظور، نوشتهها و آثار
قلمی سعدي است.  چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش
نگفتم: هر قدر که به بازي و شـوخی تمایـل نشـان داد و بساط (فرش) شوخی و مزاح را پهن کرد، جوابش ندادم. 
کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که… : یکی
از وابستگان من او را مطابق با واقعه آگاه کرد که…  تو نیز اگر توانی سرخویش گیر و راه مجانبت پیش. سرخویش
گرفتن: از پی کار خـود رفـتن – راه مجانبـت پـیش: راه دوري گزیدن پیش گیر.  آزردن دوستان جهل است و کفّارت یمین سهل: جبران سوگند شکستن
آسان است.  تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود
و اوان دولت ورد رسیده. تفـرج کنـان: گـردش کنـان – ربیع: بهار – صولت برد: حمله سرما – دولت ورد: اقبال گل. 
براي نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف
کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشـد و گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند. نزهت ناظران: خرمی و خوشی بینندگان – فسـحت: گشـادگی خاطر – تطاول: تعدي و دراز دستی – عیش ربیع: خرمی و خوشی بهار – طیش خریف: تعب و اضطراب
پاییز. نثر فارسی «9»
  فصلی در همان روز اتفّاق بیاض افتاد: پاکنویس 
تقصیر و تقاعدي که در مواظبت [خدمت] بارگاه [خداوندي]
میرود. تقصیر: کوتاهی کردن  تقاعد: کناره گرفتن از انجام کاري، مواظبت خدمت: استمرار
خدمت، میرود: روي . میدهد  آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطیء است. بط .
یء: کند  اگر در سیاقت سخن دلیري کنم، شوخی کرده باشم و بضاعت ةمزجا
به حضرت عزیز آورده.  سیاقت سخن: راندن کلام ـ شوخی: گستاخی ـ بضاعت مزجاه:
سرمایه ناچیز  شبه در جوهریان جوي نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوي ندارد.
شبه: سنگی کم قیمت – شبه در نزد جـواهر فروشـان یـک جو(یـک حبه) زر  نمیارزد .

 مجموعه تستها
 -1 کدام پاسخ با عبارت ” چنین کسانی را وجه کفاف
به تفاریق مجري باید داشت تا در نفقـه اسـراف نکنـد” سازگارتر است؟ 
1) به چنین فرد باید کمکم و به تدریج داد تا در خرج آن
اسراف نکند. 
2) مزد افراد مسرف را به یکباره در اختیار آنها نباید گذاشت
تا یکباره آنها را خرج نکنند.
3) دستمزد اینگونه افراد را باید اندك اندك به آنها پرداخت
کرد تا در خرج آن زیاد . هروي نکنند
4) هزینه زندگی این دسته افراد را باید به تدریج به آنها
پرداخت کرد تا در خرج آن زیاده . روي نکنند
 -2 پاسخ درست عبارت” از بند گرانم خلاص کردند و
ملک موروثم خاص” در کدام گزینه آمده است؟ 
1) از بندگران مرا نجات دادند درحالیکه ملک موروثی مرا
مصادره کردند. 
2 ) از زندان رهایی یافتم و در مقابل ملک موروثم را خاص خود
کردند.
3) از بند گران خلاصم کردند و در مقابل ملک موروثم را خاص
خود کردند.
 1 4) گزینه و . 3 صحیح است
 -3 کدام گزینه به مفهوم این عبارت نزدیک است؟
“مقامر را سه شش میباید ولیکن سه یک میآید” 
1) افزون طلبی مایه نومیدي است 2) خواستن دیگر است، توانستن
دیگر.
3) عنان بخت از دست برون است. 4) قناعت از بضاعت بهتر.

-4 ” دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت
درست شود نشان نماند” پس…. 
1) دروغ مصلحت آمیز جایز نیست. 2 ) آثار گناه از چهره
دروغگو زودنی نیست. 
3) به هیچ روي دروغ نباید گفت. 4) کس با دروغ، کاري از پیش
نخواهد برد. 
 -5 کدام گزینه با مفهوم این عبارت متناسب است؟
“خردمندي را که در زمره اخلاف سخن ببندد شگفت مدار” 
1 ) بیهودهگرایی را بر سکوت رجحان نیست. 2) جواب احمق سکوت
است. 
3) سکوت رساترین فریاد است. 4) سکوت همیشه نشان رضا نیست.
نثر فارسی «49»
 
 -6 کدام گزینه ازمفهوم اینعبارت دریافت نمی شود؟
“عالمان رازربدهتا دیگر بخوانند وزاهدانرا چیـزيمـدهتـا زاهد بمانند.” 
1) زهد با ثروت نپاید و علم بیثروت به دست نیاید. 

2) توانگري عالمان را به کا ر آید و تهیدستی زاهدان را. 

3) عالم را فراغ بال یابد و زاهد را قلّت مال. 

4) نه هر که مال اندوخت علم آموخت و نه هر که زهد ورزید به
جایی رسید. 
 -7 “سراحت عاجل به تشویش محنت آجل مزغّص کردن
خلاف راي خردمندان است” پس باید….؟ 
1) خود را به توفان حوادث سپرد. 2) خوش زیست و آسوده مرد. 

3) دم را غنیمت شمرد. 4) گوي از میدان زندگی به در برد. 

 -8 ” او را دستبردي سره بنمود” : یعنی 

1) با تردستی و مهارت به او دستبرد زد. 2) ضرب شستی تمام و
کمال به او نشان داد. 
3) او را به سختی مجروح کرد. 4) شیوه دزدي را به خوبی به او
نشان داد. 
 -9 مفهوم عبارت ” در معالی، کفاءت نزدیک اهل
مروت معتبر است” کدام است؟ 
1) در راه کسب بزرگواريها هم مرتبه بودن و همسان بودن یکی
از شرایط است. 
2) براي به دست آوردن مقامهاي بالا، کفایت مهم و در خور
توجه است. 
3) به نظر جوانمردان بزرگی همسان و همشأن از اعتبار بالایی
برخوردار است. 
4) به نظر جوانمردان در راه کسب بزرگواريها همرتبه بودن و
همسان بودن {دو دشمن} یکی از شرایط است. 
 -10 کدام گزینه با مفهوم” بر صحیفه کوثر تعلیق
کردن” ناسازگار است؟ 
1) به دور مه در کوزه فقاع کردن 2) کشتی عظیم بر خشک راندن 

3) کاه بیخته به باد صرصر دادن 4) بر آب دریا اسب تاختن 

 -11 ترکیب کنایی “کعبتین دشمن به لطف باز
مالیدن” به چه معناست؟ 
1) به نرمی و مجاملت عمل دشمنی را خنثی کردن 2) بر خصم با
زیرکی شبیخون زدن 
3) بر دشمن با نیرنگ پیشی گرفتن 4) نقش حریف را پاسخ گفتن
«50» نثر فارسی 
 
 -12 معنی صحیح عبارت “اشتر را به دمدمه در کوزه
فقاع کردند” یعنی چه؟ 
1) شتر را با فریب به جاي باریک فرو بردند. 2) شتر را با
نیرنگ و وسوسه آزرده نمودند. 
3) شتر را با سخنان مکرآمیز در تنگنا گذاشتند. 4) شتر را به
امري ناممکن وا داشتن

 

پاسخنامه تستها 
 4 (1
 (4 2
 (3 3
 (3 4
 (4 5
 6 (4
 7 (3
 (2 8
 (4 9
 (1 10
 1 (11
 (3 12  

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
تعداد مشاهده:
81
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 202

حجم فایل:2,531
کیلوبایت

 قیمت:

8,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:PDF سایز:2.47mb تعداد صفحه:202

برچسب ها:
دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر

به اشتراک بگذارید:

 • بانک شماره همراه اول به تفکیک استان،شهر ، بخش

  بانک شماره همراه اول به تفکیک استان،شهر ، بخش دریافت بانک شماره همراه اول به تفکیک استان،شهر ، بخش دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:در این فایل کمیاب تمامی می شماره های همراه اول به تفکیک…

 • پاورپوینت فناوری نانو و تاثیر آن در استفاده از روش های نوین طراحی و تاسیسات الکتریکی

  پاورپوینت فناوری نانو و تاثیر آن در استفاده از روش های نوین طراحی و تاسیسات الکتریکی دریافت پاورپوینت فناوری نانو و تاثیر آن در استفاده از روش های نوین طراحی و تاسیسات الکتریکی دسته بندي : فنی و مهندسی »…

 • پروژه ایمنی در صنعت برق

  پروژه ایمنی در صنعت برق دریافت پروژه ایمنی در صنعت برق دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع جزئیات و دریافت پروژه ایمنی در صنعت برق مناسب برای دانشجویان رشته ایمنی صنعتی و رشته بهداشت محیط می باشد همچنین…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رباط کریم

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رباط کریم دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رباط کریم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رباط کریم (واقع در استان تهران)- نقشه مدل…

 • طرح توجیهی قفل های سوئيچی

  طرح توجیهی قفل های سوئيچی دریافت طرح توجیهی قفل های سوئيچی دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) توليد قفل های سوئيچی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده…

 • طرح توجیهی کارخانه کاشی

  طرح توجیهی کارخانه کاشی دریافت طرح توجیهی کارخانه کاشی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع معدنی جزئیات و دریافت مقدمه:پس از پيروزي انقلاب شكوهمند انقلاب اسلامي ايران سياست‌گذاري صنعتي دولت در جهت سياست عدم وابستگي به خارج و خودكفائي بوده،…

 • تحقیق همه چیز در مورد حسابداری صنعتی

  تحقیق همه چیز در مورد حسابداری صنعتی دریافت تحقیق همه چیز در مورد حسابداری صنعتی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع حسابداری صنعتی،در قالب Word و در 45 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • سیمنار بررسی آزمون نتاج در گاو شيري

  سیمنار بررسی آزمون نتاج در گاو شيري دریافت سیمنار بررسی آزمون نتاج در گاو شيري دسته بندي : فنی و مهندسی » دام و طیور جزئیات و دریافت مقدمه:در حال حاضر تعداد زيادي گاو اصيل (هلشتاين) در كشور وجود دارد…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال

  شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتالتوضیح:شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player،…

 • پاورپوینت درس ششم علوم پنجم چه خبر (1)

  پاورپوینت درس ششم علوم پنجم چه خبر (1) دریافت پاورپوینت درس ششم علوم پنجم چه خبر (1) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس ششم علوم ،در…

 • پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES

  پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES دریافت پاورپوینت FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع FATIGUE IMPROVEMENT TECHNIQUES،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :causes yielding in…

 • طرح توجیهی تولید کلید و پریز و قطعات همردیف

  طرح توجیهی تولید کلید و پریز و قطعات همردیف دریافت طرح توجیهی تولید کلید و پریز و قطعات همردیف دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک جزئیات و دریافت محصول:كليد و پريز و قطعات همرديف چون دو شاخه اجزاء…

 • پاورپوینت فصل سوم علوم اول ابتدایی

  پاورپوینت فصل سوم علوم اول ابتدایی دریافت پاورپوینت فصل سوم علوم اول ابتدایی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس اول دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع فصل سوم علوم ،در قالب ppt و در…

 • تحقیق پیرامون جـرم سياسی

  تحقیق پیرامون جـرم سياسی دریافت تحقیق پیرامون جـرم سياسی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه :تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ،…

 • طرح توجیهی تولید عصاره گیاهان دارویی

  طرح توجیهی تولید عصاره گیاهان دارویی دریافت طرح توجیهی تولید عصاره گیاهان دارویی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دارویی و پزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید عصاره گیاهان دارویی که توسط کارشناسان متخصص…

 • تحقیق در مورد شوراها

  تحقیق در مورد شوراها دریافت تحقیق در مورد شوراها دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:شوراها :يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تربت حیدریه (واقع در استان خراسان رضوی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:   …

 • تحقیق در مورد كارمند يابي

  تحقیق در مورد كارمند يابي دریافت تحقیق در مورد كارمند يابي دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:نگاهي اجمالي به ديدگاه اسلام در مورد مديريت و كارآيي پرسنل آنچه كه تا به امروز در…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان فارس

  نقشه طبقات اقلیمی استان فارس دریافت نقشه طبقات اقلیمی استان فارس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل طبقات اقلیمی استان فارسمشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی:…

 • تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن

  تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دریافت تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آن دسته بندي : فنی و مهندسی » سرامیک جزئیات و دریافت تصویر استریوگرافیک مونوکلین اسفنوئیدال و عناصر تقارن آناین فایل شامل تصویری از…

 • تحقیق فرآيند ذوب فلزات

  تحقیق فرآيند ذوب فلزات دریافت تحقیق فرآيند ذوب فلزات دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع فرآيند ذوب فلزات،در قالب Word و در 17 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نقده

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نقده دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نقده دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان نقده (واقع در استان آذربایجان غربی). این شیپ فایل در محیط نرم…

 • تحقیق اصول حسابداری

  تحقیق اصول حسابداری دریافت تحقیق اصول حسابداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  اصول حسابداری،در قالب Word و در 115 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :معادله حسابداريدارائي ها:منابع اقتصادي متعلق به…

 • طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال

  طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال دریافت طرح توجیهی توليد به ليمو و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی،…

 • نقشه بخش های شهرستان جهرم

  نقشه بخش های شهرستان جهرم دریافت نقشه بخش های شهرستان جهرم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…

 • تحقیق در مورد بيماري افسردگي

  تحقیق در مورد بيماري افسردگي دریافت تحقیق در مورد بيماري افسردگي دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:1-1مقدمه بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و…

 • تحقیق آلودگی محیط زیست

  تحقیق آلودگی محیط زیست دریافت تحقیق آلودگی محیط زیست دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست،در قالب Word و در 15 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :تاریخچه مقدمه اولین…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های عزت نفس

  مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های عزت نفس دریافت مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهش تعاریف و دیدگاه های عزت نفس دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم چارچوب نظری…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی (رشته معماری)

  پاورپوینت مصالح ساختمانی (رشته معماری) دریافت پاورپوینت مصالح ساختمانی (رشته معماری) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت مقدمه:پروژه حاضر در خصوص آشنایی با مصالح به کار رفته در ساختمان مذکور ، شیوه ساخت و اجرا…

 • تحقیق رابطه اسرائيل و تركيه

  تحقیق رابطه اسرائيل و تركيه دریافت تحقیق رابطه اسرائيل و تركيه دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع رابطه اسرائيل و تركيه ،در قالب Word و در 10 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق سوهان كاري

  تحقیق سوهان كاري دریافت تحقیق سوهان كاري دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سوهان كاري ،در قالب Word و در 50 صفحه قابل ویرایش.فهرست :-    معرفي سوهان -    روشهاي…

 • پاورپوینت تحلیل اقلیمی شهر شیراز

  پاورپوینت تحلیل اقلیمی شهر شیراز دریافت پاورپوینت تحلیل اقلیمی شهر شیراز دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل اقلیمی شهر شیراز،با فرمت ppt و در 45 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • پاورپوینت مدرسه آقا بزرگ کاشان

  پاورپوینت مدرسه آقا بزرگ کاشان دریافت پاورپوینت مدرسه آقا بزرگ کاشان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدرسه آقا بزرگ کاشان ،با فرمت ppt و در 47 اسلاید قابل ویرایشبخشی از…

 • صدا بوسيله فركانس و زمان (سی شارپ)

  صدا بوسيله فركانس و زمان (سی شارپ) دریافت صدا بوسيله فركانس و زمان (سی شارپ) دسته بندي : وب و برنامه نویسی » سی شارپ جزئیات و دریافت صدا بوسيله فركانس و زمان:مقدار فركانس را به هرتز و زمان را…

 • بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده

  بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده دریافت بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت چکیده:عوامل مختلفی در تصمیم گیری سرمایه گذاران…