تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

دریافت

تحقیق بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد

جزئیات و دریافت

چکیده :پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم که فعالیتهای متنوع اثرات یکسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرک صنعتی کوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد کمک کرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است که زمین دریافت کرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی کار ایجاد کرده است . دامدارانی که مجوز بهسازی دریافت کرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد کرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد که روستائی که طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی که طرح های کمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .فهرست:چکیده                                                                                                             فصل اول۱-۱   مقدمه                                                ۱-۲    مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                       ۱-۳     بیان مسأله                                                                              ۱-۴ مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۲۷) در روند مهارجت روستائیان به شهرها                                                     ۱-۴-۱ برنامه اول عمران (۱۳۴۵-۱۳۲۷)                                                                      ۱-۴-۲ برنامة دوم عمرانی (۱۳۴۴-۱۳۳۱)                                     ۱-۴-۳ برنامة سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۲)                                                                     ۱-۴-۴ برنامه چهارم عمرانی (۱۳۵۱ – ۱۳۴۷ )                     ۱-۴-۵ برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲)                                       ۱-۵ : اهمیت موضوع                                                                            ۱-۶ : دلایل انتخاب موضوع                                                                 ۱-۷ : تعاریف عملیاتی                                                                               ۱-۷-۱ : روستا                                                                                                   ۱-۷-۲ : مهاجرت                                                                                                ۱-۷-۳ : فعالیت های عمرانی                                                                                   ۱-۷-۴ : فعالیت های اقتصادی                                                                                 ۱-۷-۵ : واگذاری زمین در روستا                                                                              ۱-۸ : محدودة تحقیق                                                                                            ۱-۸-۱ : معرفی اجمال شهرستان کرج                                                                         ۱-۸-۲: موفقیت شهرستان کرج                                                                                 ۱-۸-۳ : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان کرج                                                             ۱-۸-۴ : جمعیت شهرستان کرج                                                                               ۱-۸-۵ : وضعیت آب و هوای شهرستان کرج                                                                ۱-۸-۶ : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                                                     ۱-۸-۷ : منابع آب بخش اشتهارد                     ۱-۸-۸ : وضعیت آب و هوا                                                                                   ۱-۸-۹ : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                                                     ۱-۸-۱۰ : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                                 ۱-۹ : محدودیت های تحقیق                                                                                  فصل دوم۲-۱ : مقدمه                                                                                   ۲-۲ : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                                                   ۳-۲-۱ : مهاجرت دائمی                                                    ۳-۲-۲:  مهاجرت فصلی                                                                                       ۲-۳ : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                                           ۲-۴: انگیزه مهاجرت داخلی                                                                         ۲-۵ : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                                                        ۲-۵-۱ : عوامل اقتصادی                                                                                       ۲-۵-۲ : علل اجتماعی                                                                                         ۲-۵-۳ : علل طبیعی                                                                                            ۲-۵-۴ : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                                                                   ۲-۶ : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                                                        ۲-۶-۱ : اقتصادی                                                                                               ۲-۶-۲ : اجتماعی و روانی                                                                                     ۲-۷ : انواع مهاجرت از بعد مکانی                                                                            ۲-۷-۱ : مهاجرت از روستا به شهر                                                                           ۲-۷-۲ : مهاجرت از روستا به روستا                                                                         ۲-۷-۳ : مهاجرت از شهر به روستا                                                                           ۲-۸ : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                                                    ۲-۹ : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                                 ۲-۹-۱: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی .                                              ۲-۹-۲ : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                                                     ۲-۹-۳ : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                                                  ۲-۱۰ : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                                                ۲-۱۰-۱ : توجه به اقشار فقیر روستایی                                                                      ۲-۱۰-۲ : توجه به زیرساخت های روستایی                                                                 ۲-۱۰-۳ : توجه به توسعه روستایی                                                                           ۲-۱۱ : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                                      ۲-۱۲ : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                                                  ۲-۱۲-۱ : بعد اول                                                                                              ۲-۱۲-۲ : بعد دوم                                                                                              ۲-۱۳: سؤالات تحقیق                                                                        ۲-۱۴ : مبانی نظری تحقیق                                                                   ۲-۱۴-۱ : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع                                                           ۲-۱۴-۲: نظریه دگرگونی و توسعه                                                                            ۲-۱۴-۳ : نظریه فایده هزینه                                                                                   ۲-۱۴-۴ : نظریة درآمد انتظاری                                                                                ۲-۱۵ : مطالعات پیشین                                                                              ۲-۱۵-۱ : سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی ( صنایع روستایی و مهاجرت)                ۲-۱۵-۲ : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                     ۲-۱۵-۳ : زمین و مهاجرت                                                                             فصل سوم۳-۱ : مقدمه                                                                                   ۳-۲: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                    ۳-۳: ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                      ۳-۴ : اعتبار و روایی اندازه گیری                                                           ۳-۵ : روش های جمع آوری اطلاعات                                                              ۳-۵-۱ : روش پیمایشی                                                                         ۳-۵-۲ : سند پژوهی                                                                                           ۳-۶ : جامعة آماری و جمعیت نمونه                                                                ۳-۷ : تحلیل داده ها                                                                          ۳-۷-۱ : جدول                                                                                                 ۳-۷-۲ : نمودار                                                                                                 ۳-۷-۲-۱ : نمودار برداری .                                                                                   فصل چهارم۴-۱ : مقدمه                                                                                   ۴-۲ : توصیف و تحلیل داده ها                                                                      ۴-۲-۱ : شهرک صنعتی و اشتغال و مهاجرت                                                                ۴-۲-۲ : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                                 ۴-۲-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                         ۴-۲-۴ : تسهیلات و امکانات روستایی و مهاجرت                                                         فصل پنجم۵-۱ : نتیجه گیری                                                                            ۵-۱-۱ : شهرک صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                                                               ۵-۱-۲  : هیأت ۷ نفره اشتغال و مهاجرت                                                                ۵-۱-۳ : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                        ۵-۱-۴ : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                                          ۵-۲ : پیشنهادات                                                                            ۵-۲-۱ : پیشنهادات در خصوص شهرک صنعتی و مهاجرت                                               ۵-۲-۲ : پیشنهادات در خصوص هیأت ۷ نفره ومهاجرت                                                 ۵-۲-۳ : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                                                      ۵-۲-۴ : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                              پیوستها            

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
تعداد مشاهده:
1220
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 226

حجم فایل:2,556
کیلوبایت

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های مرتبط

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پايان نامه بررسي تأثير فعاليت هاي عمرانيپایان نامه در مورد مهاجرتپایان نامه در باره مهاجرت دانلود پایان نامه اقتصاد ادارة جهاد كشاورزيدانلود پایان نامه روند مهاجرتدانلود تحقیق اقتصاد و مهاجرت ادارة جهاد كشاورزيپایان نامه اقتصاد

به اشتراک بگذارید:

 • دانلود بازی مارپله به زبان سی شارپ و با دو سورس متفاوت

  دانلود بازی مارپله به زبان سی شارپ و با دو سورس متفاوت دریافت دانلود بازی مارپله به زبان سی شارپ و با دو سورس متفاوت دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود بازی…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار

  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار دریافت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم…

 • تحقیق در مورد اسحاق نیوتن

  تحقیق در مورد اسحاق نیوتن دریافت تحقیق در مورد اسحاق نیوتن دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :ایزاک نیوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ یعنی سال مرگ گالیله متولد…

 • پاورپوینت صنعت پتروشیمی

  پاورپوینت صنعت پتروشیمی دریافت پاورپوینت صنعت پتروشیمی دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت مقدمه:صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید…

 • پاورپوینت آهنگری ونورد و ریخته‌گری و اصول آنها

  پاورپوینت آهنگری ونورد و ریخته‌گری و اصول آنها دریافت پاورپوینت آهنگری ونورد و ریخته‌گری و اصول آنها دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت  فورج چیست      آهنگری (Forging) کار بر فلز توسط پتک کاری یا…

 • پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری

  پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری دریافت پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع GIS و ساماندهی شهری ،با فرمت ppt و در 19 اسلاید قابل ویرایشبخشی از…

 • تحقيق تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها

  تحقيق تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها دریافت تحقيق تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك در سازمانها دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت چكيده:برنامه ريزي استراتژيك نقش كليدي در موفقيت سازمانها در ميدان رقـــابت دارد. اين نوع برنامه…

 • تحقیق بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر

  تحقیق بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر دریافت تحقیق بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسى علل گرايش جوانان به مواد…

 • پاورپوینت روشهاي اختلاط بتن

  پاورپوینت روشهاي اختلاط بتن دریافت پاورپوینت روشهاي اختلاط بتن دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روشهاي اختلاط بتن،با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :... دسته بندی:…

 • معرفی و عیب یابی تعریف کلید ایموبلایزر در تمام خودروها

  معرفی و عیب یابی تعریف کلید ایموبلایزر در تمام خودروها دریافت معرفی و عیب یابی تعریف کلید ایموبلایزر در تمام خودروها دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت در این فایل به دستور العمل معرفی و عیب یابی…

 • تحقیق معماری معاصر ایران از دیدگاه سید هادی میرمیران

  تحقیق معماری معاصر ایران از دیدگاه سید هادی میرمیران دریافت تحقیق معماری معاصر ایران از دیدگاه سید هادی میرمیران دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع معماری معاصر ایران از دیدگاه سید…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب ريز پردازنده Z80 تالیف باري بي . بري ترجمه سعيد حسن نيا

  پاورپوینت خلاصه کتاب ريز پردازنده Z80 تالیف باري بي . بري ترجمه سعيد حسن نيا دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب ريز پردازنده Z80 تالیف باري بي . بري ترجمه سعيد حسن نيا دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و…

 • مقاله مراحل مختلف آزمايش خاك

  مقاله مراحل مختلف آزمايش خاك دریافت مقاله مراحل مختلف آزمايش خاك دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:هدف از انجام آزمايش تحكيم، تشخيص شدت و ميزان نشت در خاك‌هاي رسي مي‌باشد. در اين…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان تنگستان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان تنگستان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان تنگستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت روستای اردبیلک قزوین

  پاورپوینت روستای اردبیلک قزوین دریافت پاورپوینت روستای اردبیلک قزوین دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع روستای اردبیلک قزوین،با فرمت ppt و در 10 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مشخصات کلی روستا:…

 • طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نستاجی

  طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نستاجی دریافت طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نستاجی دسته بندي : کارآفرینی » تولیدی جزئیات و دریافت توضیحات:مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نخ از ضايعات نساجي با ظرفیت 1000 تن در سال…

 • تحقیق در مورد ازدواج

  تحقیق در مورد ازدواج دریافت تحقیق در مورد ازدواج دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:به طور يقين شيرين ترين حادثه اي كه در زندگي همه اتفاق مي افتد ازدواج است و براي…

 • تحقیق عوامل پيشرفت فرد و جامعه

  تحقیق عوامل پيشرفت فرد و جامعه دریافت تحقیق عوامل پيشرفت فرد و جامعه دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عوامل پيشرفت فرد و جامعه ،در قالب Word و در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان جویبار

  نقشه کاربری اراضی شهرستان جویبار دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان جویبار دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جویبار (واقع در استان مازندران)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • روش تحقيق بررسي عوامل موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان

  روش تحقيق بررسي عوامل موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان دریافت روش تحقيق بررسي عوامل موثر بر دوست يابي هاي اينترنتي بين دانشجويان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دسته بندی:…

 • منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟

  منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ دریافت منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت بخشی از متن:آداب و مهارت­های مذاکرهبرای داشتن مذاکره­ای بهتر، مؤثر و موفق موارد زیر را باید رعایت…

 • تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

  تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی دریافت تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بودجه بندی سرمایه ای و نقدی ،در قالب Word و در…

 • پاورپوینت مطالعات منطقه 6 شیراز

  پاورپوینت مطالعات منطقه 6 شیراز دریافت پاورپوینت مطالعات منطقه 6 شیراز دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات منطقه 6 شیراز،با فرمت ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى

  تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى دریافت تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه: سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد). این شیپ فایل در محیط نرم افزار…

 • تحقیق قانون اساسي

  تحقیق قانون اساسي دریافت تحقیق قانون اساسي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع قانون اساسي،در قالب Word و در 14 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ما يك قانون…

 • تحقیق بررسي شرايط اقليمي، جغرافياي کالبدي استان اردبيل

  تحقیق بررسي شرايط اقليمي، جغرافياي کالبدي استان اردبيل دریافت تحقیق بررسي شرايط اقليمي، جغرافياي کالبدي استان اردبيل دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي شرايط اقليمي، جغرافياي کالبدي استان اردبيل،در قالب Word…

 • تم پاورپوینت آماده آموزشی

  تم پاورپوینت آماده آموزشی دریافت تم پاورپوینت آماده آموزشی دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده آموزشیقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21

  پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21 دریافت پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21 دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق شناخت حسي و حركتي كودك

  تحقیق شناخت حسي و حركتي كودك دریافت تحقیق شناخت حسي و حركتي كودك دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع شناخت حسي و حركتي كودك ،در قالب Word و در…

 • پاورپوینت اصول و مباني مديريت

  پاورپوینت اصول و مباني مديريت دریافت پاورپوینت اصول و مباني مديريت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مباني مديريت،در قالب ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :مقدمهظهور…

 • گزارش كارآموزي در شركت غذايي پيچك - طراحي سيستم مالي (صنعتي)

  گزارش كارآموزي در شركت غذايي پيچك - طراحي سيستم مالي (صنعتي) دریافت گزارش كارآموزي در شركت غذايي پيچك - طراحي سيستم مالي (صنعتي) دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مقدمه: در سال مالي 1381…

 • پاورپوینت انواع شیشه (کاربردی در ساختمان)

  پاورپوینت انواع شیشه (کاربردی در ساختمان) دریافت پاورپوینت انواع شیشه (کاربردی در ساختمان) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انواع شیشه (کاربردی در ساختمان)،با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل…

 • پروپوزال رشته مديريت پروژه و ساخت

  پروپوزال رشته مديريت پروژه و ساخت دریافت پروپوزال رشته مديريت پروژه و ساخت دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته مديريت پروژه و ساخت، می‌ باشد که طبق…

 • پاورپوینت درس سوم مطالعات کلاس هفتم

  پاورپوینت درس سوم مطالعات کلاس هفتم دریافت پاورپوینت درس سوم مطالعات کلاس هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع درس سوم مطالعات ،در قالب ppt و در 15 اسلاید،…