تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

دریافت

تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران،در قالب Word و در 258 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مقدمه:در اين فصل ابتدا خلاصه اي از تحقيق ارائه گرديده، داده ها و اطلاعات فصل 4 نيز مورد تفسير قرار گـرفته است. سـپس يافته هاي پژوهش با توجه به هدف ها و فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.در قسمت بعد يافته هاي تحقيق با يافته ها و نتايج ساير تحقيقات انجام شده در اين زمينه انطباق داده شده اند. ضمناً بر اساس كلياتي كه در قسمت مباني نظري جمع آوري شده و همچنين نتايج تحقيقات مرور شده، بحث و نتيجه گيري از يافته هاي تحقيق به عمل آمده است. در پايان نيز پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق ارائه شده است.خلاصه تحقيقهدف از انجام تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي داشنكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور- ارائه ي الگو بوده است. اهداف ويژه اين تحقيق نيز به شرح زير است.1- توصيف آماري داده هاي مربوط به منتخبي از مشخصات فردي در مديران تحت بررسي2- توصيف آماري داده هاي مربوط به هوش عاطفي و مؤلفه هاي آن در مديران تحت بررسي3- توصيف آماري داده هاي مربوط به مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن در مديران تحت بررسي4- توصيف آماري داده هاي مربوط به راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي5- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با راهبرد راه حل گرا در مديران تحت بررسي6- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با راهبرد عدم مقابله در مديران تحت بررسي7- تعيين رابطه بين هوش عاطفي با كنترل عدم مقابله در مديران تحت بررسي8- تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد راه حل گرا در مديران تحت بررسي9- تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد عدم مقابله در مديران تحت بررسي10-تعيين رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با راهبرد كنترل در مديران تحت بررسي11- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با هوش عاطفي در مديران تحت بررسي12- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با مهارت هاي ارتباطي در مديران تحت بررسي13- تعيين رابطه بين منتخبي از مشخصات فردي با راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي14- مقايسه هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض در مديران تحت بررسي15- ارائه ي الگوي مناسب بر اساس هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي براي مواجهه با تعارضات سازماني با توجه به مطالعات انجام شده در اين زمينه و يافته هاي برخاسته از تحقيقجامعه تحقيق:جامعه آماري اين تحقيق را مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه آزاد كشور كه در دو بخش آموزشي و اجرايي در سال تحصيـلي 1384-1383 مشغول به كار بوده اند، تشكيل داده است. كه بر اين اساس جامعه آماري شامل 122 عضو مي باشد.نمونه تحقيق:به منظور افزايش اعتبار دروني تحقيق، تعداد نمونه اين پژوهش در حيطه دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي آزاد اسلامي عبارت بود از كليه آزمودني هاي موجود تعريف شده در جامعه. بنابراين، يافته هاي آماري كه از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعميم به كليه افراد مشابه خود خواهد بود.متغيرهاي تحقيق:1- هوش عاطفي: تعيين ميزان هوش عاطفي مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، يكي از متغيرهاي اين تحقيق است كه با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالي در مقياس 5 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.2- مهارت هاي ارتباطي: تعيين ميزان مهارت هاي ارتباطي مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، متغير ديگري است كه با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالي در مقياس 5 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.3- راهبردهاي مديريت تعارض: اين متغير كه در واقع، متغير اصلي تحقيق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالي در مقياس 7 ارزشي از خيلي كم تا خيلي زياد سنجيده مي شود.4- سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودني ها ثبت شده است.5- جنس: بر حسب مرد و يا زن بودن افراد كه در پرسشنامه قيد مي كنند.6- سابقه خدمت: بر حسب سال هايي كه فرد مشغول به كار و تدريس بوده است.7- ميزان تحصيلات: بر اساس طبقه بندي كارشناس، كارشناس ارشد و دكتري.8- مرتبه علمي: بر اساس طبقه بندي مربي، آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد.ابزار اندازه گيري:با توجه به اهداف تحقيق بهترين راه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض مديران مشخص شود. براي اين منظور از چهار پرسشنامه استفاده گرديد.1- پرسشنامه مشخصات فردي مديران: كه نمايانگر، ويژگي هاي جمعيتي جامعه مورد هدف پژوهش مي باشد به صورت محقق ساخته تهيه شده است (پيوست ).2- پرسشنامه هوش عاطفي شرينگ كه پنج مؤلفه خودآگاهي، مديريت خود، آگاهي اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي و خودانگيزي را مورد سنجش قرا مي دهد؛ استاندارد بوده كه در داخل كشور توسط منصوري (1381) اعتباريابي شده و در اين پژوهش اعتبار صوري و محتوايي و پايايي پرسشنامه مجدداً مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ).3- پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي برتون سه مؤلفه مهارت كلامي، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار مي دهد. اين پرسشنامه استاندارد بوده كه در داخل كشور توسط رضايي (1380) اعتباريابي شده و در اين پژوهش اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه مجدداً مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ).4- پرسشنامه راهبردهاي مديريت تعارض رابينز كه پنج شيوه مديريت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرايي و كنترل) مورد سنجش قرار مي دهد. اين پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل كشور توسط قرباني (1378) اعتباريابي شده و در اين پژوهش نيز مجدداً اعتبار صوري و محتوايي و پايايي پرسشنامه مورد ارزيابي و هنجاريابي قرار گرفته است (پيوست ). فهرست مطالبفصل اولمقدمهزيربناي نظري تحقيقتعارض و ماهيت آنديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازمانيانواع تعارضتعارض و اثرات اصلي آنعلل ايجاد تعارض در سازمان هاتعارض و تغييرتعاض و اثربخشي سازمانراهبردهاي پيشگيري و راهكارهاي رفع تعارضسبك ها و راهبردهاي مديريت تعارضتفرقه انداختن و حكومت كردن، سركوب كردن تعارض، حل سازنده تعارض، رويكردهاي حل تعارض، چانه زني، ميانجي گري و حكميتخلاصه بحث تعارضهوش عاطفيهوش عاطفي و ريشه هاي تاريخي آنپايه هاي بيولوژيكي عواطف و هوش عاطفيديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفيمؤلفه هاي هوش عاطفي گلمنمؤلفه خودآگاهي، مؤلفه مديريت، مؤلفه آگاهي اجتماعي، مؤلفه مهارت هاي اجتماعي، مؤلفه خودانگيزيتوجه معاصر به هوش عاطفيتقسيم بندي افراد بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوكنقش وراثت و محيط در هوش عاطفيويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائينهوش عاطفي در محل كارآموزش و يادگيري هوش عاطفيخلاصه بحث هوش عاطفيارتباطات و چهارچوب مفهومي آنهدف و اهميت ارتباطاتفرايند و انواع ارتباطاتمهارت هاي ارتباطي مديرانتعريف مهارت هاي ارتباطيمهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آنمهارت كلامي، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثرخلاصه بحث ارتباطاتالگو (مدل)نظريه هاي الگوسازي – انواع الگوبيان مسألهاهميت و ضرورت تحقيقاهداف تحقيقپيش فرض هاي تحقيقمحدوديت هاي تحقيقتعريف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم: پيشينه تحقيقتعارضتحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج از كشورهوش عاطفيتحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج از كشورارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)تحقيقات انجام شده در داخل كشورتحقيقات انجام شده در خارج ازكشورنتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيقفصل سوم: روش شناسي تحقيقروش تحقيقجامعه آمارينمونه تحقيقمتغيرهاي تحقيقابزار هاي تحقيقنحوه امتياز دهي و پايايي پرسشنامه هاي تحقيقنحوه جمع آوري اطلاعاتروش هاي آماريرعايت مسائل اخلاقيتـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 258- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی
تعداد مشاهده:
57
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 258

حجم فایل:589
کیلوبایت

 قیمت:

55,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 258 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران تحقیق در مورد رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران دانلود تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران دانلود رایگان تحقیق رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مدیران پروژه رابطه هوش عاطفي و مها

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

  پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان دریافت پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس اول فارسی خوانداری…

 • تحقیق کشور قرقیزستان

  تحقیق کشور قرقیزستان دریافت تحقیق کشور قرقیزستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع قرقیزستان ،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :کشوری کوچک در آسیای میانه که…

 • تحقیق در مورد ارشمیدس

  تحقیق در مورد ارشمیدس دریافت تحقیق در مورد ارشمیدس دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:    ارشمیدس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال 212 قبل از میلاد در شهر سیراکوز یونان چشم به…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملایر

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملایر دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملایر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(PMBOK)

  راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(PMBOK) دریافت راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(PMBOK) دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت سمینار کامل تمامی جنبه های مدیریت مطابق با استاندارد روز دنیا PMBOK در زمینه های اصلی مدیریت پروژه شامل…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب فلسفه آموزش و پرورش مؤلف دکتر عیسی ابراهیم زاده

  پاورپوینت خلاصه کتاب فلسفه آموزش و پرورش مؤلف دکتر عیسی ابراهیم زاده دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب فلسفه آموزش و پرورش مؤلف دکتر عیسی ابراهیم زاده دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب…

 • تحقیق در مورد سبك مديريت و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

  تحقیق در مورد سبك مديريت و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي دریافت تحقیق در مورد سبك مديريت و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی…

 • تحقیق قانون چک

  تحقیق قانون چک دریافت تحقیق قانون چک دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی » حقوق تعداد مشاهده: 98 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx تعداد صفحات: 28 حجم فایل:76 کیلوبایت  قیمت: 2,500 تومان پس…

 • نقشه بخش های شهرستان بانه

  نقشه بخش های شهرستان بانه دریافت نقشه بخش های شهرستان بانه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان بانه (واقع در استان کردستان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…

 • بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي

  بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي دریافت بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی تعداد مشاهده: 141 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar تعداد صفحات:…

 • سوالات كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92

  سوالات كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92 دریافت سوالات كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92 دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت سوالات كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92؛ سئوالات کنکور 92 رشته محیط زیست…

 • پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم

  پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دریافت پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس دوم انسان و…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری

  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری دریافت مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم ادبیات نظری تحقیق و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شیروان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شیروان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان شیروان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شیروان (واقع در استان خراسان شمالی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • آموزش تصویری نصب SQL server2008

  آموزش تصویری نصب SQL server2008 دریافت آموزش تصویری نصب SQL server2008 دسته بندي : وب و برنامه نویسی » SQL Server جزئیات و دریافت توضیحات:این کتاب آموزش تصویری نصب sql server2008 می باشد که با ان می توانید به راحتی…

 • اثر عمليات حرارتي آنيل نفوذي پوشش بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با آلو

  اثر عمليات حرارتي آنيل نفوذي پوشش بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با آلو دریافت اثر عمليات حرارتي آنيل نفوذي پوشش بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ساده كربني پوشش داده شده با…

 • بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...)

  بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...) دریافت بررسی مشکلات دانشجویی (خوابگاهها و امکانات و ...) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:ما همگي تحت تأثر رسانه‌ها هستيم. لذا اگر…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا…

 • پروپوزال رشته مدیریت اجرایی

  پروپوزال رشته مدیریت اجرایی دریافت پروپوزال رشته مدیریت اجرایی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت اجرایی ، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل…

 • کتاب موفقیت به زبان انگلیسی

  کتاب موفقیت به زبان انگلیسی دریافت کتاب موفقیت به زبان انگلیسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت « معرفي جعبه آرزوهاي من »آيا ميخواهيد به قدرت هاي اسرار آميز درونتان پي ببريدوبه آرزوهايتان…

 • پاورپوینت سیاست و مقررات بافت شهر

  پاورپوینت سیاست و مقررات بافت شهر دریافت پاورپوینت سیاست و مقررات بافت شهر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع سیاست و مقررات بافت شهر،در قالب ppt و در 26 اسلاید قابل…

 • مقاله بررسی بیماری تالاسمی

  مقاله بررسی بیماری تالاسمی دریافت مقاله بررسی بیماری تالاسمی دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:تالاسمي يك واژه يوناني است كه از دو كلمه تالاسا Thalassa به معني دريا و امي Emia به معني…

 • تحقیق در مورد درس تأسيسات فاضلاب

  تحقیق در مورد درس تأسيسات فاضلاب دریافت تحقیق در مورد درس تأسيسات فاضلاب دسته بندي : علوم پایه » محیط زیست جزئیات و دریافت قسمتی از متن:سيستم فاضلاب از سيستم آب رساني كاملا جدا است تا از آلودگي آب تازه…

 • مقاله فرمولي ساده براي محاسبه حداكثر سرعت بيرون كشي قطعه از قالب در روش ريخته گري پيوسته افقي

  مقاله فرمولي ساده براي محاسبه حداكثر سرعت بيرون كشي قطعه از قالب در روش ريخته گري پيوسته افقي دریافت مقاله فرمولي ساده براي محاسبه حداكثر سرعت بيرون كشي قطعه از قالب در روش ريخته گري پيوسته افقي دسته بندي :…

 • تحقیق پايش مشتري

  تحقیق پايش مشتري دریافت تحقیق پايش مشتري دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پايش مشتري،در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مقدمه صرف نظر از اينكه كدام…

 • تحقیق آشنایی با روستای فردو قم

  تحقیق آشنایی با روستای فردو قم دریافت تحقیق آشنایی با روستای فردو قم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با روستای فردو قم،در قالب Word و در 209 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • نقشه ی راه های ارتباطی استان لرستان

  نقشه ی راه های ارتباطی استان لرستان دریافت نقشه ی راه های ارتباطی استان لرستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل جاده های ارتباطی استان لرستانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • پاورپوینت اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام

  پاورپوینت اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام دریافت پاورپوینت اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام،در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :الکترودهایی که بر روی پوست…

 • پاورپوینت دستگاه Electro surgery

  پاورپوینت دستگاه Electro surgery دریافت پاورپوینت دستگاه Electro surgery دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه Electro surgery،در قالب ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :این فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي (3) تالیف سيد علي اكبر حسيني انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي (3) تالیف سيد علي اكبر حسيني انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي (3) تالیف سيد علي اكبر حسيني انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات…

 • پایان نامه برق

  پایان نامه برق دریافت پایان نامه برق دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات تعداد مشاهده: 115 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.docx تعداد صفحات: 60 حجم…

 • تحقیق منطق فازي و كاربردهاي آن

  تحقیق منطق فازي و كاربردهاي آن دریافت تحقیق منطق فازي و كاربردهاي آن دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:سيستم هاي فازي سيستم هايي مبتني بر دانش يا قواعد  مي باشند. قلب يك…

 • تحقیق بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي

  تحقیق بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي دریافت تحقیق بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي…

 • تحقیق سرگذشت زمين

  تحقیق سرگذشت زمين دریافت تحقیق سرگذشت زمين دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سرگذشت زمين،در قالب Word و در 17 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :گذشته جمع اوري كند.در مطالعه ي…

 • بررسی هنر آیینی تعزیه

  بررسی هنر آیینی تعزیه دریافت بررسی هنر آیینی تعزیه دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بحث و گفتگو درباره خاستگاه تعزيه و زمان پيدايي تعزيه خواني در جامعه ايران، دو موضوع بسيار…