جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران

دریافت

جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران

جزئیات و دریافت

جزوه سازه
هاي بتنی مهندسی عمران

 

جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ

فهرست مطالب 

فصل اول – تکنولوژی بتن و
خواص بتن آرمه…………………………………………………………………………..10

 1-2 ویژگیها ی مهم
بتن
……………………………………………………………………………………………………..10

 1-3 انواع مقاومت بتن…………………………………………………………………………………………………………11

تست يها طبقه يبند شده
فصل
اول……………………………………………………………………………………27

پاسخ یحیتشر تست يها طبقه
يبند شده فصل
اول……………………………………………………………………………28

فصل دوم – اصول لیتحل و
یطراح سازه يها یبتن
……………………………………………………….
…………… 29

مقاطع T شکل
………………………………………………………………………………………………………………..32

رفتار مقاطع Tشکل تحت خمش……………………………………………………………………………………
…………32

تست يها طبقه يبند شده
فصل دوم
…………………………………………………………………………………..44

پاسخ یحیتشر تست يها طبقه
يبند شده فصل
دوم……………………………………………………….
………… 46

فصل سوم – یطراح یت رها
يبرا برش
………………………………………………………………………………….47

برش در ایت يره بتن مسلح
……………………………………………………………………………………
………………47

انواع ترك در یت يرها بتن
آرمه
……………………………………………………………………………………
…………..50

ترك يها یبرش یخمش در
انواع یت رها
……………………………………………………………………………………
……51

تست يها ی طبقه يبند شده
فصل سوم
………………………………………………………………………………….55

پاسخ تشریحی تست ها ی طبقه
بندی شده فصل سوم
………………………………………………………………………..79

فصل چهارم – برش در بتن
مسلح… ………………………………………………………………………………..
. 1

فصل اول – تکنولوژي بتن و
خواص بتن آرمه 

بتن به تنهایی مادهاي است
که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه
در

کشش و فشار رفتاري یکسان
دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن

میباشد، تا بتواند با
افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف
کند. 

مزایا و معایب بتن آرمه 

 – مادهي اصلی تشکیل
دهندهي بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر
منجـر بـه

دسترسی به مصالح در فواصل
نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می . گردد 

 – ساختمانهاي مبتنی
در برابر عوامل جوي و آتشسوزي از ساختمانهاي فلزي مقاومتر . میباشند 

 – به علت شکلپذیري
بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به
اشکال

مختلف را میسر می . سازد 

 – پایینتر بودن
مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاري، باعث ایجاد تركهـایی در ناحیـه کششـی
مـیشـود کـه

میتواند موجبات نفوذ آب
یا یونهاي مضر را فراهم آورد. 

 – هزینه ي مصالح
مصرفی براي قالببندي، هزینهي ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و… باعـث
بـالا رفـتن

هزینه ي یک سازه بتن آرمه
می . شود 

 1-2 ویژگیهاي مهم بتن 

 بتن کارایی 1-2-1 

بتن کارا، بتنی است که
بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون
این که در

یکنواختی آن در طول مراحل
فوق تغییري حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می : گردد 

الف) اسلامپ یا روانی بتن 

ب) مصالح معدنی 

ج) مواد افزودنی 

د) درجه حرارت 

تستهاي طبقه بندي شده فصل
اول 

 -1 خیز بلندمدت یک
تیر بتن آرمه: 

2 1) تا 3 برابر خیز .
اولیه آن است 5/1 2) برابر خیز اولیه آن است. 

3 ) به علت جمعشدگی کمتر از
خیز اولیه آن است. 4) هیچ کدام 

 -2 مدول ارتجاعی بتن
با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین. 

1 . ) بزرگتر از یک است 2 .
) کوچکتر از یک است 3 ) مساوي یک است. 4) قابل برآورد نیست. 

 -3 تیرهاي پیوسته
(چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟ 

1) هر دو ممان منفی و مثبت
افزایش می . یابند 

2) هر دو ممان منفی و مثبت
کاهش می . یابد 

3) ممان مثبت کم شده و ممان
منفی تکیهگاه افزایش می . یابد 

4) از ممان منفی تکیهگاه کم
شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می . شود

4 – استفاده از کدام
افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟ 

1 ) تندگیرکنندهها 2 )
کندگیرکنندهها 3 ) روانکنندهها 4) هیچکدام 

 -5 سنگدانهها چه
درصدي از حجم بتن را تشکیل میدهند؟ 

 ( 1

90 (2 

75 (3 

60 (4 

50 

6 – کدام نوع سیمان براي
سازههاي مجاور محیطهاي پرسولفات مناسب است؟ 

 تیپ (5 4 تیپ (4 3
تیپ (2 2 1 تیپ 1( 

7- آزمایش
FM از آزمایشات ……….. است. 

1 ) سیمان 2) ماسه 3) شن 4)
آرماتور 

 -8 ترکیبات بار نهایی
در آییننامه آبا براي بارهاي زنده (L) و مرده
(D) کدام است؟ 

1/ 4D +1 7/ L (4 

1/ 4D +1 5/ L (3 

1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1

پاسخ تشریحی تستهاي طبقه
بندي شده فصل اول 

 -1 گزینه ؟« » ) –
(دشواره آیا میتوان خیز بلندمدت را به صورت ضریبی از خیز کوتاه مدت محاسبه نمـود
کـه

رابطه مربوط به آن در ذیل
ارائه شده است: 

ضریب خیز بلندمدت

مقدار x بستگی به مدت زمان
موردنظر دارد از 1 الی 2 متغیر است. با توجه به عدم مشخص شدن زمان موردنظر بري

خیز بلندمدت نمیتوان جواب
مناسب براي سوال بالا تعیین نمود و سوال ناقص میباشد ولی اگر فرض طراح حداکثر

مقدار خیز بلندمدت باشد
مقدار x = 2 موردنظر میباشد که در این صورت نیز مقدار ¢r مشخص نمیباشد و در نتیجه

با فرض عدم فولاد فشاري
حداکثر lبرابر
با 2 باشد و هیچ گزینهاي منطبق با این جواب موجود نمی . باشد 

 -2 یگز نهي « 2» حیصح
. است ) (ساده 

¢ 15100= با زیاد شدن
E f c با توجه به فرمول c

¢f مدول ارتجاعی بتن بالا
می . رود 

 -3 یگز نهي « 3» حیصح
. است ) (متوسط 

هدف اصلی این تست بیان
اثر باز توزیع لنگرهاي خمشی میباشد. در اثر این پدیده تدریجاً نقاط با لنگر خمشی
منفی

که مقدار قدر مطلق لنگر
خمشی آنها از نقاط با لنگرهاي خمشی مثبت بیشتر میباشد، تدریجاً به حالت مفصل

پلاستیک نزدیک میشوند و
در نتیجه عمل باز توزیع رخ میدهد. بنابراین از ممان منفی تکیهگاهها کاسته میشود و
به

ممان مثبت وسط دهانه
افزوده می . شود 

 -4 (پاسخ صحیح گزینه
)3 

 -5 (پاسخ صحیح گزینه
2) حجم سنگدانه حدود

3

4

 حجم بتن 75 ( %) .
است 

 -6 (پاسخ صحیح گزینه
4) محیط سولفا تدار Ü سیمان تیپ 5 

 محیط کلردار
Ü سیمان تیپ 2 

 -7 (پاسخ صحیح گزینه
2) آزمایش FM براي آزمایش نرمی ماسه است. 

 -8 (پاسخ صحیح گزینه
2) در درس آمده است. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران
تعداد مشاهده:
85
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 224

حجم فایل:4,175
کیلوبایت

 قیمت:

10,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdfسایز :4.07 MB تعداد صفحه:224

برچسب ها:
دانلودجزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمرانجزوه جزوهدانلود سازه هاي بتنی مهندسی عمراندانلود جزوه کنکور فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

به اشتراک بگذارید:

 • تحقیق بررسی اثرات روانی طلاق بر روی کودکان

  تحقیق بررسی اثرات روانی طلاق بر روی کودکان دریافت تحقیق بررسی اثرات روانی طلاق بر روی کودکان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چکیده:طلاق امری بسیار مذموم و ناپسند است. بویژه اگر زوجین…

 • تحقیق اثر ورزش بر قلب و عروق

  تحقیق اثر ورزش بر قلب و عروق دریافت تحقیق اثر ورزش بر قلب و عروق دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت قسمتی از متن :اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان اردل

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان اردل دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان اردل دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اردل (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) دسته بندی: علوم انسانی…

 • پاورپوینت شیمی تجزیه

  پاورپوینت شیمی تجزیه دریافت پاورپوینت شیمی تجزیه دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع شیمی تجزیه،در قالب ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :سیر تحولی و رشد اصولا توسعه و…

 • پاورپوینت معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

  پاورپوینت معرفی رشته مهندسی کامپیوتر دریافت پاورپوینت معرفی رشته مهندسی کامپیوتر دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی رشته مهندسی کامپیوتر،در قالب ppt و در 14 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق تئوري سلسله مراتب نيازها

  تحقیق تئوري سلسله مراتب نيازها دریافت تحقیق تئوري سلسله مراتب نيازها دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تئوري سلسله مراتب نيازها،در قالب Word و در 42 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان نهبندان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان نهبندان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان نهبندان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نهبندان (واقع در استان خراسان جنوبی) دسته بندی: علوم انسانی »…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری

  گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری دریافت گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن و فهرست کلی:آزمایشگاه فیزیک پایه  (١)سال ورود :                                                                    نام استاد : عنوان…

 • پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات و مصالح و کارگاه

  پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات و مصالح و کارگاه دریافت پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات و مصالح و کارگاه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل ایمنی وامنیت ماشین…

 • پاورپوینت پشم لیف شگفت انگیز طبیعت

  پاورپوینت پشم لیف شگفت انگیز طبیعت دریافت پاورپوینت پشم لیف شگفت انگیز طبیعت دسته بندي : فنی و مهندسی » نساجی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:پشم از نخستین الیافی است كه بشر از آن، پارچه بافته است.پشم نوعی مو…

 • تحقیق درباره عشق حماسي و حماسه‌ي عشق

  تحقیق درباره عشق حماسي و حماسه‌ي عشق دریافت تحقیق درباره عشق حماسي و حماسه‌ي عشق دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت پيشگفتار: شاهنامه تبار نامه ملت كهن و عزيزمان ايران است و داراي داستانهاي…

 • تحقیق نگرشي موضوعي در تصاوير شعري ديوان فرخي سيستاني

  تحقیق نگرشي موضوعي در تصاوير شعري ديوان فرخي سيستاني دریافت تحقیق نگرشي موضوعي در تصاوير شعري ديوان فرخي سيستاني دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت  مقدمه: پيش از اين ، در بحث از توصيفات ،…

 • شیپ فایل آبراهه های استان کردستان

  شیپ فایل آبراهه های استان کردستان دریافت شیپ فایل آبراهه های استان کردستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی  آبراهه های استان کردستانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان زنجان

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان زنجان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان زنجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی استان زنجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • پاورپوینت مدیریت تغییر

  پاورپوینت مدیریت تغییر دریافت پاورپوینت مدیریت تغییر دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تغییر،در قالب ppt و در 42 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :مقدمهتغییر یک پدیده بزرگ آفرینش است که…

 • پاورپوینت طرح پژوهش پايه هفتم

  پاورپوینت طرح پژوهش پايه هفتم دریافت پاورپوینت طرح پژوهش پايه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع  طرح پژوهش،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان،…

 • پاورپوینت اصول معماري پايدار

  پاورپوینت اصول معماري پايدار دریافت پاورپوینت اصول معماري پايدار دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اصول معماري پايدار،با فرمت ppt و در 90 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :گردش آبمهندسین  از…

 • دانلود گزارش کار آموزی معماری، گزارش طراحی پلان

  دانلود گزارش کار آموزی معماری، گزارش طراحی پلان دریافت دانلود گزارش کار آموزی معماری، گزارش طراحی پلان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:کار پروژه کار ورزي شامل يک پلان ويلايي به مساحت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی و نسرین فریور دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی و نسرین فریور دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف محمود عربی و نسرین فریور دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و…

 • تحقیق چدن خاكستري

  تحقیق چدن خاكستري دریافت تحقیق چدن خاكستري دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع چدن خاكستري،در قالب Word و در 45 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :واژه چدن خاكستري…

 • زندگی نامه خیام

  زندگی نامه خیام دریافت زندگی نامه خیام دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری (زاده ۴۳۹ قمری، مرگ در ۵۱۷ یا ۵۲۶ قمری)…

 • نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان جنوبی

  نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان جنوبی دریافت نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان جنوبی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی همدمای استان خراسان جنوبی. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش…

 • نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی دریافت نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت آیا در امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت…

 • تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح

  تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح دریافت تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آزمایش سازه و مقاومت مصالح،در قالب Word و در 140 صفحه قابل…

 • نقشه ی کاربری اراضی استان البرز

  نقشه ی کاربری اراضی استان البرز دریافت نقشه ی کاربری اراضی استان البرز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی استان البرزمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته…

 • پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ملاتها عملیات بنایی و نماسازی

  پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ملاتها عملیات بنایی و نماسازی دریافت پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ملاتها عملیات بنایی و نماسازی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مشخصات فنی…

 • تحقیق دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

  تحقیق دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران دریافت تحقیق دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان اصفهان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان اصفهان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان اصفهان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت درس هفتم مطالعات پایه پنجم

  پاورپوینت درس هفتم مطالعات پایه پنجم دریافت پاورپوینت درس هفتم مطالعات پایه پنجم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع درس هفتم مطالعات پایه پنجم ،در قالب ppt و در 18…

 • پروپوزال رشته روانشناسی گرایش عمومی

  پروپوزال رشته روانشناسی گرایش عمومی دریافت پروپوزال رشته روانشناسی گرایش عمومی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال روانشناسی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی مرز شهرستان کرجدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

 • کار تحقیقی در مورد هدت

  کار تحقیقی در مورد هدت دریافت کار تحقیقی در مورد هدت دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :تربيت كارشناساني است كه بتوانند در مشاغلي چون قضاوت، وكالت ، سردٿتري اسناد رسمي و…

 • تحقیق عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله

  تحقیق عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله دریافت تحقیق عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله ،در قالب…

 • پاورپوینت کتاب آناليز حقيقي و مختلط تالیف والتر رودين

  پاورپوینت کتاب آناليز حقيقي و مختلط تالیف والتر رودين دریافت پاورپوینت کتاب آناليز حقيقي و مختلط تالیف والتر رودين دسته بندي : علوم پایه » ریاضی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب آناليز حقيقي و مختلط تالیف والتر…

 • پاورپوینت طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسانتره

  پاورپوینت طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسانتره دریافت پاورپوینت طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسانتره دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسانتره،در قالب ppt و در 45 اسلاید…