پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

دریافت

پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخار

دسته بندي : فنی و مهندسی » علوم مهندسی نوین (بین رشته ای)

جزئیات و دریافت

مقدمه:در دنيا 5 منبع انرژی ، كه تقريباً تمام برق دنيا را مهيا می كنند ، وجود دارد . آن ها ذغال سنگ ، نفت خام ، گاز طبيعی ، نيروی آب و انرژی هسته ای هستند . تجهيزات هسته ای ، ذغالی و نفتی از چرخه ی بخار برای برگرداندن گرما به انرژی الكتريكی استفاده می كنند. نيروگاه بخاری از آب بسيار خالص در يك چرخه يا سيكل بسته استفاده می كند . ابتدا آب در بويلرها برای توليد بخار در فشار و دماي بالا گرما داده می شود كه عموماً دما و فشارآن در يک نيروگاه مدرن به 150 اتمسفر و550 درجه سانتيگراد می رسد . اين بخار تحت فشار زياد توربين ها را ( كه آن ها هم ژنراتورهای الكتريكی را می گردانند ، و اين ژنراتورها با توربين ها به طور مستقيم كوپل هستند ) می گردانند يا اصطلاحاً درايو می كنند . ماكزيمم انرژی از طريق بخار به توربين ها داده خواهد شد فقط اگر بعداً همان بخار اجازه يابد در يك فشار كم ( به طور ايده آل فشار خلاء ) از توربين ها خارج شود . اين مطلب می تواند توسط ميعان بخار خروجی به آب به دست آيد. سپس آب دوباره به داخل بويلرها پمپ می شود و سيكل دوباره شروع می گردد . در مرحله ی تقطير مقدار زيادی از گرما مجبور است از سيستم استخراج شود . اين گرما در كندانسور كه يك شكل از تبادل كننده گرمايی است ، برداشته می شود . مقدار بيشتری از گرمای آب ناخالص وارد يك طرف كندانسور می شود و آن را از طرف ديگر ترک می كند به صورت آب گرم ، داشتن گرمای به اندازه كافی استخراج شده از بخار داغ برای تقطير آن به آب . در هيچ نقطه ای نبايد دو سيستم آبی مخلوط شوند . در يك سايت ساحلی آب ناخالص داغ شده به سادگی به دريا برگشت داده می شود در يک نقطه با فاصله كوتاه . يک نيروگاهGW 2 به حدود 60 تن آب دريا در هر ثانيه احتياج دارد . اين برای دريا مشكل نيست ، اما در زمين تعداد كمی از سايت ها می توانند اين قدر آب را در يك سال ذخيره كنند . چاره ديگر بازيافت آب است .برج های خنک كن برای خنك كردن آب ناخالص استفاده می شوند به طوری كه آن می تواند به كندانسورها برگردانده بشود ، بنابراين همان آب به طور متناوب بچرخش در می آيد . يك برج خنك كن از روی ساختار سيمانی اش كه مانند يك دودكش خيلی پهن است شناخته شده است و به صورت مشابه نيز عمل می كند . حجم زيادی از هوا داخل اطراف پايه ( در پايين و داخل و مركز لوله برج ) آن كشيده می شود و از ميانه بالايی سرباز آن خارج می شود . آب گرم و ناخالص به داخل مركز داخلي برج از تعدادی آب پاش نرم ( آب پاش با سوراخ های ريز ) پاشيده می شود و هنگامی كه آن فرو می ريزد با بالا رفتن هوا ( توسط هوای بالا رونده ) خنک می شود.  سرانجام آب پس از خنك شدن در يك حوضچه در زير برج جمع می شود . برج خنک كن واقعاً يك تبادل دهنده ی گرمايی   دوم ، كه گرمای آب ناخالص را به هوای اتمسفر می فرستد ، است ، اما نه مانند تبادل دهنده گرمايی اول ، در اين جا دو سيال اجازه می يابند با هم تماس داشته باشند و در نتيجه مقداری ار آب توسط تبخير كم می شود. برج های خنك كن هرگز قادر به كاهش دمای آب ناخالص تا پايين تر از دمای حدی هوا نيستند به طوری كه كارآيی كندانسور و از آن جا كارآيی تمام نيروگاه در مقايسه با يك سايت ساحلی كاهش می يابد . همچنين ساختمان برج های خنك كن قيمت كلی ساختمان و بنای نيروگاه را افزايش می دهد. احتياج برای خنک كردن آب يك فاكتور مهم در انتخاب سايت نيروگاهی زغالی ، نفتی و   هسته ای است . يك سايت كه مناسب است برای يك نيروگاه كه از يك نوع سوخت استفاده می كند به ناچار مناسب نيست براي يك نيروگاه كه ار نوع ديگری سوخت استفاده می كند. فهرست:مقدمهنيروگاه ها          Power Stationsنيروگاه های ذغال – سوختی  ( Coal-Fired Power Stations )نيروگاه های نفت – سوختی  ( Oil-Fired Power Stations )نيروگاه های هسته ای  ( Nuclear Power Stations )نيروگاه های برق – آبی  ( Hydroelectric Power Stations )نيروگاه های برقتأثير خواص توليد و انتقالتبديل انرژی با بكارگيری بخارنيروگاه بخاری براساس سيكل رانكين عمل می كندبويلرها در بستر جريانیتبديل انرژی با استفاده از آبتوربين های گازی فصل اول : تعاريف اولیه نیروگاه های بخار فصل‌ دوم‌ : اصول‌ كلی‌بخش 1 – چگونگی‌ ساختمان‌بخش 2 –  لوحه‌ شناسايی‌بخش 3 – مدارك‌ و مشخصات‌ مولد بخاربخش 4 – بازرسی‌ فصل‌ سوم – مولدها‌ی بخار با فشار متوسط‌ و قوی‌بخش 1 – مركز توليد بخار ( ديگ‌ خانه‌ )بخش 2– دريچه‌ های بازديد و انفجاربخش 3– سوپاپ ‌های‌ اطمينان‌بخش 4– شيرهايی قطع‌ جريان‌ بخاربخش 5 –  لوله ‌های‌ منبع‌ آب‌ پركن‌ مولدهای‌ بخاربخش 6 – فشار سنج‌بخش 7 – وسايل‌ آب‌ نمابخش 8 – شيرهای‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌بخش 9 – فشنگ‌ فوزيبل‌بخش 10 – سيستم‌ كنترل‌ خود كار سطح‌ آب‌بخش 11– زير آب‌ يا لوله‌ های‌ تخليه‌ مولدهای‌ بخاربخش 12– آبرسانی‌ مولدهای‌ بخاربخش 13– پيش‌ گرم‌ كن‌ آب‌بخش 14– دستگاه‌ خودكار مكش‌ دودبخش 15– سيستم‌ های‌ سوخت‌ رسانی مولدهابخش 16 –  اتوكلاوهايي‌ كه‌ مستقيماً با شعله‌ گرم‌ مي ‌شوندفصل‌ چهارم : مولدهای‌ بخار با فشار كم‌ و ديگ های‌ آب‌ داغ‌بخش‌ 1 – فشار و درجه‌ حرارت‌بخش‌ 2 – دريچه‌ هاي‌ بازديدبخش‌ 3 – سوپاپ‌ اطمينان‌بخش‌ 4 – سوپاپ‌ اطمينان‌ فشار آب‌بخش‌ 5 – منبع‌ آب‌ پركن‌ ( منبع‌ انبساط ‌)بخش‌ 6 – فشار سنج‌بخش‌ 7 – فشار سنج‌ آب‌بخش‌ 8 – تنظيم‌ كننده‌ سوخت‌ به‌ وسيله‌ فشار بخاربخش‌ 9 – دماسنج‌بخش‌ 10 – دستگاه‌ تنظيم‌ سوخت‌ به‌ وسيله‌ درجه‌ حرارت‌بخش‌ 11 – آب‌ نمای‌ شيشه‌ ای‌بخش‌ 12 – شيرهای‌ كنترل‌ سطح‌ آب‌    بخش‌ 13– سيستم‌ لوله‌ های‌ ديگ‌بخش‌ 14 – زير آب‌ و تأسيسات‌ تخليه‌ ديگ‌بخش‌ 15 – لوله ‌های‌ آب‌ رسانی‌بخش‌ 16 – دستگاه‌ های‌ خود كار آب‌ رساني‌ و قطع‌ سوخت‌فصل ‎پنجم – بهره‎ برداری‌ و مراقبت‌ مولدهای‌ بخار و ديگ های‌ آب داغبخش‌ 1 – كليات‌بخش‌ 2 – مقدمات‌ برای راه‌ اندازی‌ مولدهابخش‌ 3 – گرم‌ كردن‌ مولدهای‌ بخار و ديگ های‌ آب‌ داغ‌بخش‌ 4 – شروع‌ بهره‌ برداری‌ از مولدهابخش‌ 5 – مراقبت‌ از آتش‌ مولدهای‌ بخاربخش 6 – سطح‌ آب‌بخش‌ 7 – تخفيف‌ فشار و خارج‌ كردن‌ مولدهای‌ بخار از سرويس‌بخش‌ 8 – كف‌ كردن‌ و سر رفتن‌ آب‌بخش 9 –بخش‌ 10 – زير آب‌ زدن‌ مولدهابخش‌ 11 – تخليه‌ خاكستربخش‌ 12 – متوقف‌ كردن‌ مولدهابخش‌ 13– تميز كردن‌ و تعمير مولدهابخش‌ 14 – تعطيل‌ مولدهای‌ بخار فصل ششم : بازیابی فاضلاب نیروگاه های بخاریفصل هفتم : كلرزنی متمركز در كندانسور نيروگاه های بخارینتیجه‌ گیری

دسته بندی: فنی و مهندسی » علوم مهندسی نوین (بین رشته ای)
تعداد مشاهده:
3657
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 64

حجم فایل:586
کیلوبایت

 قیمت:

15,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای رشته های مهندسی برق و مکانیک و رشته های مرتبط

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
پروژه آشنایی با ساختمان و طرز کار نیروگاه بخارنیروگاهنیروگاه بخارطرز کار نیروگاه بخارپروژه درباره نیروگاه بخاردانلود تحقیق در مورد نیروگاهنحوه کار نیروگاه بخارتحقیق درباره نیروگاه بخارانواع نیروگاه

به اشتراک بگذارید:

 • گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

  گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دریافت گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :عشق پدیده ای است که از…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پروپوزال رشته هوشبری

  پروپوزال رشته هوشبری دریافت پروپوزال رشته هوشبری دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته هوشبریاین فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته هوشبری، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده…

 • تحقیق فریت های نیکل روی

  تحقیق فریت های نیکل روی دریافت تحقیق فریت های نیکل روی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع فریت های نیکل روی ،در قالب Word و در 106 صفحه قابل…

 • پاورپوینت فلسفه اخلاق

  پاورپوینت فلسفه اخلاق دریافت پاورپوینت فلسفه اخلاق دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت فلسفه اخلاق نام جدیدی است بر موضوعی قدیمی که جوانه های آن در میان یونانیان و مسلمانان بوده، اما شکوفایی آن به اوایل قرن…

 • مجموعه تست اصول ترویج کشاورزی رشته علوم کشاورزی

  مجموعه تست اصول ترویج کشاورزی رشته علوم کشاورزی دریافت مجموعه تست اصول ترویج کشاورزی رشته علوم کشاورزی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت مجموعه تست اصول ترویج کشاورزی رشته علوم کشاورزی توضیحات محصول : آزمون…

 • فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل

  فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل دریافت فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:در این ویدئو نحوه شبیه سازی ماشینکاری یک قطعه با…

 • پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم دبستان

  پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم دبستان دریافت پاورپوینت ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع ضرب عددهای یک رقمی…

 • تحقیق لائیسیته ضرورت اجتناب نا پذیر شرایط کنونی

  تحقیق لائیسیته ضرورت اجتناب نا پذیر شرایط کنونی دریافت تحقیق لائیسیته ضرورت اجتناب نا پذیر شرایط کنونی دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع لائیسیته ضرورت اجتناب نا پذیر شرایط کنونی،در قالب…

 • گزارش کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

  گزارش کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور دریافت گزارش کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:گزارشی که مقابل روی شما می باشد ماحصل بازدید اینجانب به همراه…

 • پروپوزال رشته مدیریت استراتژیک

  پروپوزال رشته مدیریت استراتژیک دریافت پروپوزال رشته مدیریت استراتژیک دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال مدیریت استراتژیک، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • تحقیق كامپوزيتهاي زمينه سراميک (Ceramic Matrix Composit)

  تحقیق كامپوزيتهاي زمينه سراميک (Ceramic Matrix Composit) دریافت تحقیق كامپوزيتهاي زمينه سراميک (Ceramic Matrix Composit) دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع كامپوزيتهاي زمينه سراميک (Ceramic Matrix Composit)،در قالب Word…

 • طرح توجیهی تولید خانه پیش ساخته بتنی و دیوار

  طرح توجیهی تولید خانه پیش ساخته بتنی و دیوار دریافت طرح توجیهی تولید خانه پیش ساخته بتنی و دیوار دسته بندي : کارآفرینی » معماری و عمران جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید خانه پیش…

 • کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

  کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات دریافت کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات  توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع…

 • تحقیق استفاده از نشا در توليد سبزيجات

  تحقیق استفاده از نشا در توليد سبزيجات دریافت تحقیق استفاده از نشا در توليد سبزيجات دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن :سبزیجات حاصل از نشا را می توان زودتر از…

 • بررسی تکنیک تجزیه و تحلیل خرابی و اثار ان FMEA در شرکت اب و فاضلاب استان تهران

  بررسی تکنیک تجزیه و تحلیل خرابی و اثار ان FMEA در شرکت اب و فاضلاب استان تهران دریافت بررسی تکنیک تجزیه و تحلیل خرابی و اثار ان FMEA در شرکت اب و فاضلاب استان تهران دسته بندي : فنی و…

 • پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری)

  پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری) دریافت پاورپوینت پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه مرمت تکیه بیگلربیگی (خانه حیدری)،با فرمت ppt و در…

 • بررسی اجرا و ارزشيابي يادگيري

  بررسی اجرا و ارزشيابي يادگيري دریافت بررسی اجرا و ارزشيابي يادگيري دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:روش ها و تكنيك هاي مختلف ارائه آموزشي براي انتقال مواد آموزشي كه بايد…

 • پروژه مته های صنعتی

  پروژه مته های صنعتی دریافت پروژه مته های صنعتی دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت بررسی مته های صنعتی:قسمتی از متن:در گزارش مذكور مته ها به دو دسته تقسيم مي شود:.A   Tricone Bits…

 • پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفی

  پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفی دریافت پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تیرچه و بلوک سقفی،با فرمت ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • تحقیق ملاحظات جغرافيايي

  تحقیق ملاحظات جغرافيايي دریافت تحقیق ملاحظات جغرافيايي دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ملاحظات جغرافيايي،در قالب Word و در 135 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ملاحظات جغرافياييمساحت  کشور بر 83600 كيلومتر…

 • طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

  طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی دریافت طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دارویی و پزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP)  تولید یونیت دندانپزشکی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع…

 • فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و آشنایی با مزيت رقابتي

  فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و آشنایی با مزيت رقابتي دریافت فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و آشنایی با مزيت رقابتي دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم …

 • دستگاه عابر بانک ATM

  دستگاه عابر بانک ATM دریافت دستگاه عابر بانک ATM دسته بندي : کارآفرینی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت تاریخچه دستگاه هایATM:این روزها تقریبا 50سال از خدمت‌گزاری اولین دستگاه خودپرداز به بشر می‌گذرد. دستگاهی كه به طور مسلم در…

 • بررسی تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري: غذا در برابر تماس

  بررسی تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري: غذا در برابر تماس دریافت بررسی تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري: غذا در برابر تماس دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:بر طبق متون تخصصي،…

 • پاورپوینت آزمون های عملکردی

  پاورپوینت آزمون های عملکردی دریافت پاورپوینت آزمون های عملکردی دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع آزمون های عملکردی،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای…

 • طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

  طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی دریافت طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت مقدمه:كودكان سرمايه هاي ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره…

 • بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران

  بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران دریافت بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چکیده:پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با…

 • تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould

  تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould دریافت تحقیق چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها به روش In mould دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع چدن نشکن،در…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:- نقشه مدل رقومی ارتفاعی،…

 • سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

  سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب دریافت سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان ساری

  دانلود نقشه بخش های شهرستان ساری دریافت دانلود نقشه بخش های شهرستان ساری دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان ساری (واقع در استان مازندران) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • پاورپوینت نحوه بکار گیری وسایل در حین عمل جراحی

  پاورپوینت نحوه بکار گیری وسایل در حین عمل جراحی دریافت پاورپوینت نحوه بکار گیری وسایل در حین عمل جراحی دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه بکار گیری وسایل در حین…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمنان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمنان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان سمنان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • تحقیق در مورد بررسی نتایج سهام عدالت

  تحقیق در مورد بررسی نتایج سهام عدالت دریافت تحقیق در مورد بررسی نتایج سهام عدالت دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت مقدمه:هر قدر یک کشور بتواند مردم را مالک نماید به دو امتیاز و ویژگی بزرگ…