کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

دریافت

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

جزئیات و دریافت

 کتاب
تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) 

:توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: کلیات رفتار
سازمانی 
  رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که
افراد،
گروهها و سازمان بر
رفتار فـرد 
در درون سازمان
میگذارند، با این هدف که چنین
دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیرد

رفتار سازمانی
عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهاي که به طور مـوثر بتـوان
آنهـا را ایجـاد و رهبـري کـرد و
تغییرات آنها را
اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهاي از علوم در مورد چگونگی
تعامـل افـراد بـه عنـوان
فرد یا گروه در
سازمانهاست. 
ریشه هاي رفتار سازمانی  رفتار سازمانی یک
حوزه علمی بین رشتهاي است و علوم مختلفی در شکل گیري و شکوفایی آن نقش داشتهاند.
در ایجـاد
این رشته روانشناسی،
جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر
بیشـتري داشته اند. حتی علوم
دیگري چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز
در تکـوین
رفتار سازمانی نقش
داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است. 
روانشناسی  هدف روانشناسی تبیین
رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی
روانشناسـی
روي حیوانات انجام و
بعد به دنیاي انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاري از مطالعات رفتـار
سـازمانی ابتـدا
روي حیوانات صورت
پذیرفته و انسانشناسی بر مبناي جانورشناسی صورت گرفته است.  روانشناسان در مطالعه
رفتار انسان درصدد درك روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار
سازمانی نزدیکتر است نیز در
همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیري، شخصـیت، احسـاس،
ادراك، نیاز، انگیزش، نگرش،
استرس و مفاهیم کاربرديتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهاي
تصمیمگیـري
و رضایت شغلی از
روانشناسی کمکهاي شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح
فردياند.  جامعه شناسی  بر خلاف روانشناسی که
به سطح فردي تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار
گـروههـا در
اجتماعات از دیرباز
مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهاي گروهی، کـار تیمـی،
سـاختار، »

  ارتباطات، قدرت و
تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازي کرده
است.  روانشناسی اجتماعی  روانشناسی اجتماعی
ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی
اجتمـاعی
وارد رفتار شده مفهوم
تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیري از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل
مـؤثر بـر گـروه،
اعتماد، سرمایه
اجتماعی، پویاییهاي گروهی و الگوهاي ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین
یافتـه و رفتـار
سازمانی را تحت تأثیر
قرار داده است. 
اقتصاد  در بین علوم انسانی،
اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت
حـاکم بـر رفتـار
سازمانی از فرضیات
عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیري عقلایی جلوه
بـارز تفکـر
اقتصاددانان در رفتار
سازمانی است.

مجموعه تست 

1- در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهاي: 
الف) احترام، وابستگی
و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترام 
ج) رشد، محبت و امنیت
د) زیستی، تعلق و رشد 

2- در نظریه اقتضایی
انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل ساده احساس….  الف) رضایت میکنند  ب) نارضایتی میکنند  ج) سهولت و سادي در
کار میکنند 
د) میکنند سازمان به
آنها توجه کافی کرده است. 

3- در مدل قدرت انگیزشی
سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند…….  الف) انگیزش در شغل
را حداکثر سازند 
ب) جانشین هم شده و
کمبودهاي یکدیگر را جبران نمایند. 
ج) جانشین هم شوند،
اما کمبودهاي یکدیگر را جبران نمیکنند. 
د) قدرت انگیزشی را
به صفر برسانند. 

4- رویداد بزرگی که مدل
پورتر-لاولر در اندیشههاي سنتی به وجود آورد این است که:  الف) رضایت به عملکرد
منتهی شود ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود.  ج) عملکرد به رضایت
منتهی میشود. د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد. 
5- بنا به اعتقاد مک
کللند، اساسی ترین نیازهاي کارکنان کدامند؟  الف) نیاز به امنیت،
نیاز به شهرت، نیاز به ثروت 
ب) نیاز به
موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلق 
ج) نیاز به پیشرفت،
نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی  د) نیاز به آرامش
روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی «202» تجزیه و تحلیل سیستم
ها (قسمت اول) 

6- «نقش» عبارت است از
الگوي……….. که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش ایفا کند.  الف) نگرشی ب) شخصیت
ج) رفتاري د) ادراکی 

7- عزت نفس یا احترام به
خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسري 82)  الف) محیطی ب) بیرونی
ج) درونی د) آشکار 

8- اندیشمندان اغلب از
بهره وري، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل……. در رفتار سازمانی نام
میبرند.  الف) وابسته ب) میانی
ج) مستقل د) جایگزین

پاسخنامه 

1 – گزینه د صحیح است )
این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهاي مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن
نظریـه مراتبی براي نیازها
وجـود نـدارد
ERG مخفـف (Existence Relatedness and
Growth) مـیباشـد کـه همـان نیازهاي زیستی، تعلق
و رشد میباشد. 

2 – گزینه ب صحیح است )
در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه
احسـاس رضایت میکنند. چونکه
بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد
در مشاغل
ساده و تکراري احساس
نارضایتی میکنند. 

3 – گزینه ب صحیح است )  سه عامل مهم بودن و
با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهاي یکدیگر را جبران
کننـد امـا
اگر استقلال یا
بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد. 
4 – گزینه ج صحیح است )
مدل پورتر و لاولر: 

    مهم ترین مسئلهاي که
پورتر و لاولر بیان کردند چیزي است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد.
پـاداشهـایی کـه داده
میشود و چگونگی
دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود. 
5 – گزینه ب صحیح است) مک
کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند:  نیاز به کسب موفقیت ¬
توفیق طلبی، میل به انجام چیزي بهتر با کارایی بیشتر براي حل مسائل و تسـلط بـر
کارهـاي پیچیده نیاز به تعلق ¬ میل
به برقراري و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران رضایت پاداش از نظر فرد منصفانه است پاداش درونی پاداش بیرونی عملکرد خصوصیات و تواناییها تصور فرد از محیط و نقش خود تلاش ارزش پاداش احتمال دریافت پاداش در صورت تلاش  نیاز به قدرت ¬ میل
به کنترل دیگران، نفوذ در رفتارآنان و مسئول دیگران بودن
6 – گزینه ج صحیح است )
” نقش ” عبارتست از الگوي رفتاري که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش
ایفـا کنـد و
در ارتباط بین مفاهیم
رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد. 
7 – گزینه ج صحیح است )
 
 وجهه و اعتبار 
 بیرونی 
 قدرت  تقسیم بندي نیاز
احترام 
 اعتماد 
 درونی
آزادي(خودمختاري) 

 رضایت از خود (مناعت
طبع یا احترام به خود) 

 قدر و منزلت و شرافت 
8 – گزینه الف صحیح است )
اندیشمندان اغلب از بهره وري، غبیت، در صدد تغییر و تبدیل و جابجایی، و رضایت شغلی به عنوان عوامل
وابسته در رفتار سازمانی نام میبرند. 
رضایت شغلی عبارت است
از تفاوت میان پاداشی که کارکنان دریافت میکنند و میزان پاداشـی کـه اعتقـاد
دارنـد بایـد
دریافت کنند. برخلاف
سه عامل قبلی رضایت شغلی نمایانگر ادراك است تا رفتار.  به لحاظ شهرت و
کاربرد وسیع این عوامل، از این 4 عامل به عنوان عوامل اثربخشی منابع سازمانی نام
برده میشود. یکی
از نویسندگان بحث
وسیعی را در مورد فشارهاي ناشی از کار و اهمیت روزافزون آن، اختلاف عقیدههاي فـردي
و نـوآوري
به عنوان عوامل
وابسته جدید آغاز کرده است. 
عوامل مستقل عبارتند
از: عوامل فردي،عوامل گروهی، و عوامل سازمانی. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
تعداد مشاهده:
82
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 221

حجم فایل:2,167
کیلوبایت

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

Pdf: نوع فایل سایز: 2.10mb تعداد صفحه:221

برچسب ها:
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دانلود پروژه ومقاله کسب درآمد ا

به اشتراک بگذارید:

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رفسنجان

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رفسنجان دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رفسنجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • گزارش کارآموزی کارخانه آرد

  گزارش کارآموزی کارخانه آرد دریافت گزارش کارآموزی کارخانه آرد دسته بندي : علوم انسانی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مقدمهفرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد .آرد، یکی از…

 • پاورپوینت گرامر و رایتینگ درس چهارم زبان کلاس دهم

  پاورپوینت گرامر و رایتینگ درس چهارم زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت گرامر و رایتینگ درس چهارم زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع گرامر و رایتینگ درس…

 • مقاله بتن کفی

  مقاله بتن کفی دریافت مقاله بتن کفی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت مقاله بتن کفیخلاصه مقاله:بتن اسفنجي يا بتن سبك كفي كه با نام اختصاري clc در كشورهاي صنعتي شناخته شده و كاربري دارد.…

 • پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش

  پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش دریافت پروپوزال رشته صنایع دستی گرایش فرش دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته فرش( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و…

 • پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی کلاس نهم

  پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل دهم علوم تجربی ،در قالب ppt و…

 • تحقیق آيين دادرسي كيفری

  تحقیق آيين دادرسي كيفری دریافت تحقیق آيين دادرسي كيفری دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن:آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و…

 • تحقیق سرگزشت بابک خرمدین

  تحقیق سرگزشت بابک خرمدین دریافت تحقیق سرگزشت بابک خرمدین دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سرگزشت بابک خرمدین،در قالب Word و در 54 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :در…

 • پاورپوینت فصل 13 علوم تجربی کلاس نهم

  پاورپوینت فصل 13 علوم تجربی کلاس نهم دریافت پاورپوینت فصل 13 علوم تجربی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع فصل 13 علوم تجربی ،در قالب ppt و…

 • تحقیق بررسی هنر معماری اسلامی

  تحقیق بررسی هنر معماری اسلامی دریافت تحقیق بررسی هنر معماری اسلامی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت تحقیق با موضوع هنر معماری اسلامی،در قالب DOC، در 56 صفحه، قابل ویرایش،فهرست مطالب:هنر معماری اسلامیمعانی و تعاریفریشهء…

 • پروپوزال رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

  پروپوزال رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع دریافت پروپوزال رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته مهندسی صنایع گرایش صنایعاین فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته مهندسی صنایع گرایش…

 • پایان نامه تاریخ

  پایان نامه تاریخ دریافت پایان نامه تاریخ دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت پایان نامه ی حاضر در قالب دو باب تدوین شده است که در باب اول به بررسی اوضاع اجتماعی و ادبی…

 • تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب

  تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب دریافت تحقیق واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات…

 • پاورپوینت نیروگاه بادی

  پاورپوینت نیروگاه بادی دریافت پاورپوینت نیروگاه بادی دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه :توربین‌های بادی انرژی جنبشی باد را به توان مکانیکی تبدیل می‌نمایند و این توان مکانیکی از طریق شفت به…

 • تحقیق ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

  تحقیق ورشکستگى يا مرگ اقتصادى دریافت تحقیق ورشکستگى يا مرگ اقتصادى دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ورشکستگى يا مرگ اقتصادى،در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

 • پاورپوینت درس اصول حسابداري 2

  پاورپوینت درس اصول حسابداري 2 دریافت پاورپوینت درس اصول حسابداري 2 دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات :اين درس بعداز درس اصول حسابداري 1 ودر نيمسال دوم رشته حسابداري بايد گذرانده شود.مقدمه:تاكيد بر سيستم  حسابداری…

 • پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم

  پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم دریافت پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع پرسشواره درس اول زبان ،در قالب ppt و…

 • نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

  نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع دریافت نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • تحقیق بررسی دقیق نقاشی در ایران زمین

  تحقیق بررسی دقیق نقاشی در ایران زمین دریافت تحقیق بررسی دقیق نقاشی در ایران زمین دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  نقاشی در ایران زمین،در قالب Word و در 73…

 • حل المسائل Digital Signal Processing

  حل المسائل Digital Signal Processing دریافت حل المسائل Digital Signal Processing دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت حل المسائل Digital Signal Processing :یکی از دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد برق است.تمامی تمرین های…

 • تحقیق رزين هاي تعويض يوني

  تحقیق رزين هاي تعويض يوني دریافت تحقیق رزين هاي تعويض يوني دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع رزين هاي تعويض يوني،در قالب Word و در 62 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • تحقيق پيرامون بورس و ارواق بهادار

  تحقيق پيرامون بورس و ارواق بهادار دریافت تحقيق پيرامون بورس و ارواق بهادار دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقـدمـه تحقيـقتعــريف مــوضــوعدر زمينه عرضه اوليه اوراق بهادار، مطالعات و تحقيقات متعددي در سطح جهان صورت گرفته…

 • تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت

  تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت دریافت تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع استانداردهای کنترل کیفیت،در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :استانداردهای‌ کنترل کیفیتیکی…

 • پاورپوینت درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم

  پاورپوینت درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم دریافت پاورپوینت درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس نهم جغرافیای ایران ،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت Vocabulary درس سوم بخش سوم زبان کلاس دوازدهم

  پاورپوینت Vocabulary درس سوم بخش سوم زبان کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت Vocabulary درس سوم بخش سوم زبان کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع Vocabulary درس سوم بخش…

 • پاورپوینت تحلیل سایت پروژه مجتمع مسکونی

  پاورپوینت تحلیل سایت پروژه مجتمع مسکونی دریافت پاورپوینت تحلیل سایت پروژه مجتمع مسکونی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل سایت پروژه مجتمع مسکونی،با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان شاهرود

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان شاهرود دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان شاهرود دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • پاورپوینت درسنامه های بهداشت روانی

  پاورپوینت درسنامه های بهداشت روانی دریافت پاورپوینت درسنامه های بهداشت روانی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت پاورپوینت درسنامه های بهداشت روانی:قسمتی از متن:قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح…

 • نقشه ی بخش های شهرستان آبیک

  نقشه ی بخش های شهرستان آبیک دریافت نقشه ی بخش های شهرستان آبیک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان آبیک (واقع در استان قزوین)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه جهانگردی

  پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه جهانگردی دریافت پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه جهانگردی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مدیریت جهانگردی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت فصل دهم علوم پایه هشتم

  پاورپوینت فصل دهم علوم پایه هشتم دریافت پاورپوینت فصل دهم علوم پایه هشتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هشتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هشتم با موضوع فصل دهم علوم ،در قالب ppt و در 10 اسلاید،…

 • جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)

  جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم) دریافت جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم) دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)   فصل اول :مقدمه اي بر بهداشت…

 • تحقیق در مورد مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

  تحقیق در مورد مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها دریافت تحقیق در مورد مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به…

 • مقاله بررسی فناوری استخراج معدن

  مقاله بررسی فناوری استخراج معدن دریافت مقاله بررسی فناوری استخراج معدن دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی جزئیات و دریافت مقدمه:در كشور نروژ راه حلهاي فن آوري ابتدايي هميشه براي حداقل رساندن و كنترل‌رهايي از آلودگيها در اثر…