کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

دریافت

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

جزئیات و دریافت

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری
دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور  

فصل
اول: « خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها»
 
Tg دماي انتقال شیشهاي و
انتقال از مرتبه دوم است. 

¤ یادآوري:  دماي ذوب و انتقال از
مرتبه اول است.
T T m = melting
Tg معمولاً حدود
c
1
o
 .است Tm از کمتر
oo (Tg m < T )
 
o مثال لوله خودکار (PS) و چراغ الکل
(PS) در C
1oo شروع به نرم شدن
مـیکنـد یعنـی از حالـت سـخت و شـکننده
درمیآید و نرم و
انعطافپذیر میشود اما دقت کنید که ذوب نمیشود، بلکه در حدود C
o
2oo ذوب میشـود. در
نتیجـه: 
Tg ف «همه پلیمرها بالاي سخت و شکننده هستند.»
میدانیم که اگر دماي هر ماده معمـولی
Tg نرم و انعطا پذیر و
زیر بالا رود، حجم آن هم
زیاد میشود، حال براي
PS در قالب نمودار زیر
این موضوع را بررسی میکنیم: 
میبینیم که این منحنی
در یک نقطهي خاص میشکند و تغییر شیب میدهـد
Tg است ولی الاي و این
نقطه همان

Tg ف دقت کنید که در بـ مـاده ضـعی نمیشود [ناحیه
لاستیکی یا چرمی] به عبارتی دلیلی ندارد که چون چرم انعطافپذیر است،
بتوان آن را به راحتی پـاره کـرد. امـا چـرا مـیگـوییم انتقال؟ چون اگر
پلیمـر را از حالـت
Rubbery سـرد کنـیم، بـه
حالـت شیشهاي منتقل میشود.  اما چرا میگوییم
شیشه؟ خواص شیشه، سخت و شکننده و شـفاف بـوده است که در این
نامگذاري یک سمبل است و اینکـه هـر پلیمـري در زیـر
Tg نقطهي
Tg این سه خاصیت را
دارند منشـأ
چیسـت و چـرا
پلیمرهـا
بالاي آن نقطه نرم و
پایین آن سخت هستند؟ براي پاسخ بـه ایـن سـوال چندسوال دیگر مطرح
میکنیم. 
1ـ شکل پلیمر در فضا
چگونه است؟ چرا؟ 

 
Glassy
State
Rubbery StateorLeatheryState
Tg
Tw
V حجمخواص فیزیک و
مکانیکی مواد «7»

   
  چون Back Bone پلیمرها کربن ـ کربن است و کربن چهار ظرفیتی هیبرید SP
3
o پس شکل نهایی o دارد و زاویه 1 9
مثـل کــلاف خواهـد
شــد امــا اگـر مــا ایـن کــلاف را در حالـت ایـدهآل از دو ســر آن بکشـیم،
شــکل آن بصــورت 
در میآید تا زاویهي 1
9
o حفظ شود ولی احتمال
ایجاد چنین حالتی در عمل تقریباً صفر است پس ما زنجیري به شکل o خط است نداریم.  اما چرا وقتی دما را
کم میکنیم حجم ماده کمتر میشود؟ حجم ماده تشکیل شده از دو نوع حجم اول حجم خـود ماده که شامل اتمها و
الکترونها و … است و دوم حجم فضاهاي خالی که نامش حجم آزاد است.  فرق سه حالت جامد و
مایع و گاز در فضاي خالی بین مولکولهاست، اما دقت کنید که ما اینجا در خود حالت
جامـد، دو

Tg و بالاي Tg مطرح کردیم! 
حالت دیگر زیر چرا فضاي خالی بین
مولکولها کمتر میشود و مولکولها چرا به هم نزدیک میشوند؟  مولکولها چطور بهم
نزدیک میشوند؟ 
انرژي ماده از دو نوع
است، جنبشی و پتانسیل، انرژي جنبشی علاقه دارد مولکولها را از هم دور کنـد و
انـرژي پتانسـیل
علاقه دارد مولکولها
را بهم نزدیک کند. حالت پایه ماده، نقطه تعادل بین این دو نوع انرژي است و اگر هر
کـدام از ایـن
دو نوع انرژي را
تقویت کنیم، دیگر تضعیف میشود و هر کدام را تضعیف کنـیم دیگـري تقویـت مـیشـود،
حـال وقتـی
پلیمري را سرد کنیم،
در واقع از آن انرژي میگیریم یعنی انرژي جنبشی مولکولها را میگیریم پس انرژي
پتانسیل آنهـا
را بهم نزدیک میکند. اما مولکولها چطور
بهم نزدیک میشوند؟ 
امکان اینکه که همهي
ماکرومولکول پلیمر ناگهان به کنـار مولکـول دیگـر بـرود.  بلکه این نزدیکی به
صـورت Segmental
Motion اسـت. (حرکـت
مارگونـه) 

RandomCoil کلاف
C
C
C
CL
C
CL«8» خواص فیزیک و مکانیکی
مواد
  است. اما حرکت مولکول
بصورت حرکت موجـودي مثـل مـار نیسـت بلکـه ایـن حرکت به صورت چرخش
زنجیر حول پیوند
-C C خواهد بود. 
Tg براي توجیه ، دو تئوري ارائه شده است: 
Tg تئوريهاي
1ـ سینتیکی: kinetic یعنی مولکول داراي انرژي و جون داشته باشد تا دور پیوند بچرخد. 
2ـ حجم آزاد: Free Volume یعنی باید مکان و فضایی وجود داشته باشد تا مولکول با چرخش مول پیوند
خود بتوانـد
در آن فضا قرار بگیرد.  نقطهي ذوب معمولاً
براي مادهاي اطلاق میگردد که کریسـتالی باشـد پـس مثلاً براي یک ماده
بینظم مثل
PS که هیچگاه کریستالی
نمیشود، نقطـهي
ذوب وجود ندارد. اما
نقطهاي که در آن یک مادهي آمورف جریـان مـییابـد، نقطهي سیالیت نام
دارد. 
1ـ تئوري سینتیکی  نقطهي ذوب درجه
حرارتی است که در آن شبکه کریستالی ناگهانی فرو میریزد و جریان بوجود میآید، وقتی
ماده بالاي

Tg ید است انرژي جنبشی
لازم براي چرخش و
Segmental Motion را
داراست ولی وقتی به نقطهاي مثـل
Tg رسـ انرژي ماده براي حرکت
یک Segment کافی نخواهد بود براي حرکـت، یـک قسـمت کوچـک از آن Segment کـافی
خواهد بود، پس یک Segment ماده بجاي اینکه در یک مرحله از یک منطقه به جاي دیگر حرکت کند، در
چند مرحله
این کار را انجام
میدهد پس سرعت حرکت کمتر شده است پس شیب V .T دچار
شکست میشود. 

2ـ تئوري حجم آزاد  با کاهش دما، انرژي
جنبشی مولکولها کمتـر مـیشـود و انـرژي پتانسـیل بیشـتر مـیشـود. پـس مولکـولهـا
بصـورت
Segmetnal بهم نزدیک میشوند تا
جایی که دیگر مکانی براي چرخش وجود نخواهد داشت یا فضاي کمتـري خواهـد بود فضاي کمتري کمی
بعد از آن اجزاي کوچکتر زنجیر کمکم آن فضاهاي کوچکتر را پر میکنند.

دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی
تعداد مشاهده:
91
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 84

حجم فایل:1,609
کیلوبایت

 قیمت:

6,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

Pdfنوع فایل: سایز: 1.57mb تعداد صفحه:84

برچسب ها:
دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

به اشتراک بگذارید:

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مسولیت اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مسولیت اجتماعی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مسولیت اجتماعی دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مروری بر مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد آیت الله طالقانی

  تحقیق در مورد آیت الله طالقانی دریافت تحقیق در مورد آیت الله طالقانی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :سيد محمود طالقاني به سال‏1289 ه. ش. در روستاي گلگرد طالقان…

 • طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی پسته با ظرفيت 460 تن در سال

  طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی پسته با ظرفيت 460 تن در سال دریافت طرح توجیهی آماده سازی و بسته بندی پسته با ظرفيت 460 تن در سال دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح…

 • تحقیق در مورد مفهوم ديه (قصاص) در اسلام

  تحقیق در مورد مفهوم ديه (قصاص) در اسلام دریافت تحقیق در مورد مفهوم ديه (قصاص) در اسلام دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهالف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آنحقوق علم زندگي اجتماعي انساني…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آستانه اشرفیه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آستانه اشرفیه دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان آستانه اشرفیه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آستانه اشرفیه (واقع در استان گیلان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime…

 • پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al

  پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al دریافت پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ cu-Al:در این پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ  cu- Al  مورد بررسی و پژوهش…

 • بررسی مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان

  بررسی مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان دریافت بررسی مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت چکیده:بر خلاف آن چه مشهور است، فردوسی سرودن شاهنامه…

 • پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم دبستان

  پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم دبستان دریافت پاورپوینت درس پنجم فارسی سوم دبستان دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس سوم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع درس پنجم فارسی ،در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت مسکن سالم

  پاورپوینت مسکن سالم دریافت پاورپوینت مسکن سالم دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مسکن سالم،با فرمت ppt و در 78 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :به طور كلي دلايل اهميت پرداختن…

 • پاورپوینت فولدینگ

  پاورپوینت فولدینگ دریافت پاورپوینت فولدینگ دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فولدینگ،با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مبنای فکریریزوم:  گیاهی است بر خلاف سایر گیاهان، ساقه…

 • نرم افزار فاکتور ارزش افزوده راهنمای دلفی

  نرم افزار فاکتور ارزش افزوده راهنمای دلفی دریافت نرم افزار فاکتور ارزش افزوده راهنمای دلفی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت رم افزار فاکتور ارزش افزوده راهنمای دلفی ویژه دارایی برای صدور فاکتور…

 • تحقیق پیرامون کاشیکاری اصفهان(مدرسه چهارباغ )

  تحقیق پیرامون کاشیکاری اصفهان(مدرسه چهارباغ ) دریافت تحقیق پیرامون کاشیکاری اصفهان(مدرسه چهارباغ ) دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت مقدمه :آموزش از دیرباز اهمیت داشت، بعد از اسلام مورد توجه جدی قرار گرفت و…

 • بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان

  بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان دریافت بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان دسته بندي : فنی و…

 • مقاله Effect of Weave Structure and Weft Density on the Physical and Mechanical Properties of Micr

  مقاله Effect of Weave Structure and Weft Density on the Physical and Mechanical Properties of Micr دریافت مقاله Effect of Weave Structure and Weft Density on the Physical and Mechanical Properties of Micr دسته بندي : فنی و مهندسی »…

 • تحقیق قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي

  تحقیق قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي دریافت تحقیق قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي،در قالب Word و در 17…

 • پروپوزال رشته آموزش بهداشت

  پروپوزال رشته آموزش بهداشت دریافت پروپوزال رشته آموزش بهداشت دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته آموزش بهداشت ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • تحقیق در مورد تركيب بندي رنگ در آثار نگارگري ايراني – اسلامي

  تحقیق در مورد تركيب بندي رنگ در آثار نگارگري ايراني – اسلامي دریافت تحقیق در مورد تركيب بندي رنگ در آثار نگارگري ايراني – اسلامي دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه:…

 • پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف فرهاد خداداد كاشي دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف فرهاد خداداد كاشي دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف فرهاد خداداد كاشي دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  کتاب اقتصاد خرد،در…

 • گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی

  گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی دریافت گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه:دستگاه بالنسینگ TM-170برای تشریح بالانسینگ به کار می…

 • تحقیق در مورد جبران خلیل جبران

  تحقیق در مورد جبران خلیل جبران دریافت تحقیق در مورد جبران خلیل جبران دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :ادیب و نقاش لبنانی صاحب مکتب ادبی جبرانیسم در ادبیات معاصر…

 • مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی

  مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی دریافت مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع غذایی جزئیات و دریافت مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته …

 • تحقیق در مورد معماري نمادين

  تحقیق در مورد معماري نمادين دریافت تحقیق در مورد معماري نمادين دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:معماري نمادين : معماري نمادين ، معماري گسترده اي است كه ما مسجد را به عنوان شاخصي…

 • تحقیق شهرستان اسفراین

  تحقیق شهرستان اسفراین دریافت تحقیق شهرستان اسفراین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اسفراین،در قالب Word و در 11 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :    برابر آخرين تصميم گيري هئيت دولت…

 • نقشه ی بخش های شهرستان نطنز

  نقشه ی بخش های شهرستان نطنز دریافت نقشه ی بخش های شهرستان نطنز دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان نطنز (واقع در استان اصفهان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل…

 • مقاله ترجمه شده روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه در سیستم‌های انتقال

  مقاله ترجمه شده روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه در سیستم‌های انتقال دریافت مقاله ترجمه شده روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه در سیستم‌های انتقال دسته بندي : فنی و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت در جدول توصیفی این شیپ…

 • تحقیق در مورد بررسی زنان، قربانيان خاموش ايدز

  تحقیق در مورد بررسی زنان، قربانيان خاموش ايدز دریافت تحقیق در مورد بررسی زنان، قربانيان خاموش ايدز دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت چکیده:اگر روزي عابري در خيابان از كنار شما گذشت كه بر روي يقة لباسش…

 • مقاله استحاله فازي آناتاز- روتيل ذرات نانومتري اكسيد تيتانيم حاصل از روش سل- ژل، در pHهاي مختلف

  مقاله استحاله فازي آناتاز- روتيل ذرات نانومتري اكسيد تيتانيم حاصل از روش سل- ژل، در pHهاي مختلف دریافت مقاله استحاله فازي آناتاز- روتيل ذرات نانومتري اكسيد تيتانيم حاصل از روش سل- ژل، در pHهاي مختلف دسته بندي : فنی و…

 • بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

  بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل دریافت بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • پاورپوینت مهدویت در ادیان مختلف

  پاورپوینت مهدویت در ادیان مختلف دریافت پاورپوینت مهدویت در ادیان مختلف دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت چکیده:مساله حكومت واحد جهاني و مصلح آخر الزمان مورد توافق اسلام و مسيحيت و حتي زرتشتيها است مگر…

 • تحقیق بررسی مضرات اینترنت بر روان آدمی

  تحقیق بررسی مضرات اینترنت بر روان آدمی دریافت تحقیق بررسی مضرات اینترنت بر روان آدمی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت مقدمه:جهان از ریزترین ذراتش که تا به حال بشر توان دیدن آن…

 • تحقیق چدن خاکستری و اثر تلقیح

  تحقیق چدن خاکستری و اثر تلقیح دریافت تحقیق چدن خاکستری و اثر تلقیح دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع چدن خاکستری و اثر تلقیح،در قالب Word و در 36…

 • تحقیق نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان

  تحقیق نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان دریافت تحقیق نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان،در قالب Word و در 24…

 • پاورپوینت استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت

  پاورپوینت استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت دریافت پاورپوینت استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (Quality…

 • شیپ فایل روستاهای استان فارس

  شیپ فایل روستاهای استان فارس دریافت شیپ فایل روستاهای استان فارس دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی روستاهای استان فارسمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree دسته بندی: علوم انسانی…